image

Elektronisch patiëntendossier

maandag 10 november 2008, 16:03 door Redactie, 20 reacties

Dit dossier behandelt alle ins en outs van het elektronisch patiëntendossier. Wat zijn de gevolgen voor de Nederlandse burger, hoe groot is de kans op misbruik en wat gaat er in de toekomst allemaal gebeuren, je leest het hier.

Inhoudsopgave


Op 1 november ontvingen 8 miljoen Nederlandse huishoudens een brief waarin het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vertelde dat het hun medische gegevens voortaan in een grote database gaat verzamelen, tenzij men hier bezwaar tegen maakt. Volgens het ministerie helpt het delen van gegevens het voorkomen van medische fouten. Een ander genoemd voordeel is dat patiënten niet meer telkens hun verhaal hoeven te herhalen. Dat zou behalve fouten ook veel ergernis en ongemak en onnodig dubbel onderzoek schelen. Daar is niet iedereen het mee eens.

"Het is zo, met goede redenen, dat een arts nooit blind mag varen op een ander. Hij moet zèlf een oordeel vormen. Een fout maken is menselijk, maar andermans fout herhalen is onvergeeflijk. De arts neemt zeker overwegingen van anderen mee in zijn overweging, maar is èn blijft zelf verantwoordelijk. Een klein detail in een verhaal van de patiënt kan leiden tot een totaal andere diagnose en daaropvolgende behandeling", aldus Olf Kinkhorst.

Het EPD is eigenlijk een koppeling tussen de systemen van de informatiesystemen van de verschillende zorgverleners. Het slaat geen informatie op over patiënten, maar wel welke patiëntengegevens beschikbaar zijn en bij welke zorgaanbieders. Ook legt het vast welke zorgaanbieders gegevens van welke patiënten hebben opgevraagd. Patiënten kunnen zelf ook hun dossier bekijken en zien wie hun gegevens heeft opgevraagd.


Het uitwisselen van gegevens tussen zorgverleners is nu verboden. Daarom moet er een nieuwe wet komen die dit mogelijk maakt. Ondanks dat deze wet nog moet worden goedgekeurd, besloot het ministerie de brief over het EPD toch al te versturen, tot onvrede van verschillende partijen. Zo vindt de PvdA de brief te voorbarig en schept die de verwachting dat het EPD al is ingevoerd. De partij krijgt steun van de landelijke huisartsenvereniging. “Dit is veel te vroeg. De minister informeert over een systeem zoals het er in zijn ogen moet komen, terwijl het wetsvoorstel nog door de Kamer moet,” zegt woordvoerder Fulco Seegers.


Binnen de kamer is naast onvrede over de brief ook twijfel over het EPD. Tijdens het debat over ICT-projecten door de overheid merkt SP-kamerlid Gerkens op dat de overheid bij het kiezen voor IT-projecten niet uitgaat van het huidige bedrijfsproces, maar het wenselijke bedrijfsproces. "Ik wil in het midden laten of dit onwil of onkunde is. Zeker is dat bij wetswijziging van grote zaken, structurele veranderingen, er per definitie een wijziging van de bedrijfsprocessen is. Dit wordt maar al te weinig erkend. In de voorstellen van de minister zie ik niets dat dit in de toekomst kan voorkomen. Dat zie ik overigens ook niet bij de Kamer. Ik vrees dat een dergelijk debacle bij het elektronisch patiëntendossier weer zal voorkomen."

Gerkens doet een oproep aan de Kamer om de politieke druk van de IT-projecten af te halen. "Wij moeten het lef hebben om als Kamer ons er goed van te vergewissen dat dit ook mogelijk is. Ik verwijs nogmaals naar het elektronisch patiëntendossier. In het werkveld bestaan twijfels."

Ook in het Staat van de Gezondheidszorg van de Inspectie voor de Gezondheidszorg komt het EPD aan bod en waarschuwt men voor de risico's: "ICT kan zeker een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de zorg, bijvoorbeeld door het sneller overdragen van informatie en het inzichtelijk maken van gegevens. Tegelijkertijd is ICT echter een bedreiging voor de kwaliteit van de zorg omdat instellingen te weinig aandacht besteden aan de risico’s. De patiënt loopt hierdoor mogelijk onnodig gevaar.


Daarnaast stelt de Inspectie dat het EPD geen oplossing is voor de huidige problemen met het bijhouden van dossiers. Het is van mening dat een goed functionerend EPD een goede bijdrage kan leveren aan het afstemmen van zorg tussen zorgverleners (al dan niet ketenpartners) en daarmee aan de kwaliteit van zorg die een patiënt ontvangt. "Op dit moment kan een EPD deze verwachting echter nog niet waar maken. Het toegankelijk maken van dossiers voor alle bij een patiënt betrokken zorgverleners vraagt om gedrag dat nu op instellingsniveau zelfs niet voldoende tot stand komt. "

De Inspectie constateert verder dat in alle sectoren van de zorg dossiers niet op orde zijn. Informatie ontbreekt, is niet volledig of dubbel ingevoerd. En regelmatig houden zorgverleners er eigen schaduwdossiers op na die andere informatie bevatten dan het instellingsbrede dossier. "ICT kan dit probleem niet oplossen; het vraagt om ander gedrag van zorgverleners."


Als laatste waarschuwt de inspectie voor de risico's die het EPD met zich meebrengt en die zijn niet gering. Het gaat dan onder andere om de beveiliging van patiëntgegevens. "Hoe wordt voorkomen dat onbevoegden hier toegang toe krijgen of wijzigingen kunnen aanbrengen?" is een van de vragen die het zich stelt. Net zo schadelijk of misschien zelfs nog veel erger is dat het EPD tot blikvernauwing bij behandelaars kan leiden. De mogelijkheid om in dossiers gericht te zoeken, kan ertoe leiden dat zij relevante informatie over het hoofd zien. Het is moeilijker om een totaalbeeld van de patiënt te houden.

Die twijfels zijn er ook bij de huisartsen. "Als een patiënt naar de orthopeed moet met een knieprobleem, ziet die specialist waarschijnlijk ook dat hij pas nog bij een andere dokter was vanwege een erectiestoornis. Willen we dat?’’ vraagt huisarts Rob Schonck zich af. Volgens hem is er helemaal geen behoefte aan een landelijk systeem om de medische informatie uit te wisselen. "Er is vooral behoefte aan uitwisseling op regionaal niveau."


Eurocommissaris Reding zou willen dat Nederland en elf andere EU-landen meedoen aan medische dossierontwikkeling met bijvoorbeeld Smart Open Services, om tot een soort Europees Elektronisch Patiëntendossier te komen. Volgens de SP is hier nog niet goed over nagedacht en vindt dat Europa hiermee veel te ver voor de troepen wil uitlopen.


Naast de reguliere financiering heeft het kabinet € 45 miljoen uitgetrokken voor een tegemoetkoming in de initiële kosten die huisartspraktijken, apotheken en huisartsenposten maken voor aansluiting op het landelijk schakelpunt en de invoering van het landelijk EPD. Specifiek voor de huisartspraktijken is gekozen voor een vaste vergoeding van € 3.000 per praktijk en een variabele vergoeding van € 1 per ingeschreven patiënt.

Eerder waarschuwde Peter Rietveld al: "De mega-operatie om het EPD in te voeren is zonder deze losse eindjes uit beveiligings- en informatieland al zeer ambitieus. Al zou het op tijd lukken, dan hebben we op deze manier hooguit een systeem met zeer beperkte voordelen, tegen torenhoge kosten."


Dat het systeem misbruikt zal worden lijkt slechts een kwestie van tijd. Dit jaar ontsloeg een Amerikaans ziekenhuis 13 man omdat die het dossier van Britney Spears wilden bekijken. Ziekenhuispersoneel werd ook betrapt toen George Clooney werd opgenomen. Uiteindelijk schorste het ziekenhuis 27 werknemers die in zijn dossier wilden grasduinen. In Nederland bleken tweehonderd agenten van het korps Rotterdam-Rijnmond het dossier van voetballer Van Persie in te willen zien, toen hij van verkrachting verdacht werd. De agenten hadden hiervoor geen bevoegdheid. Bruce Schneier zegt hierover: "Ik zou willen dat hetzelfde gedaan wordt als de persoonlijke informatie van onbekende mensen wordt bekeken."


Wie zonder toestemming van de patiënt gegevens verstrekt uit het patiëntendossier, kan aan tuchtrechtspraak worden onderworpen. De tuchtmaatregelen die kunnen worden opgelegd zijn: een waarschuwing, een berisping, een geldboete van ten hoogste € 4.500, een gedeeltelijke ontzegging van de bevoegdheid om het beroep uit te oefenen of een tijdelijke dan wel permanente schorsing van de inschrijving in het register. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de laatste drie maatregelen zo streng zijn, dat het tuchtcollege die alleen in ernstige gevallen zal opleggen.

Het opzettelijk schenden van het beroepsgeheim is verder tevens strafbaar gesteld in artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht. Hiervoor kan een gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of een geldboete van de vierde categorie (ten hoogste €18.500) worden opgelegd. Indien bovenstaande overtredingen worden begaan door de instelling als zorgaanbieder, kan de minister op grond van de Kwaliteitswet zorginstellingen de instelling een schriftelijke aanwijzing geven. In spoedeisende gevallen kan de Inspectie een schriftelijk bevel geven. De minister is bevoegd bestuursdwang toe te passen.

Iemand die van mening is dat een hulpverlener onterecht gegevens uit zijn dossier aan een derde heeft verstrekt kan ook de civielrechtelijke weg bewandelen. Betoogd kan worden dat de hulpverlener die zich niet aan zijn geheimhoudingsplicht heeft gehouden, de geneeskundige behandelingsovereenkomst niet is nagekomen en derhalve aangesproken kan worden op grond van een tekortkoming in de nakoming van die verbintenis (artikel 6:74 Burgerlijk Wetboek). Hiervoor zou vervolgens schadevergoeding gevorderd kunnen worden.

Vervolgens kan er sprake zijn van een overtreding van het onderhavige wetsvoorstel zelf. Voor een overtreding kan de zorgaanbieder worden beboet met een bestuurlijke boete van ten hoogste € 6.700 voor een natuurlijk persoon en € 33.500 voor een rechtspersoon. Als laatste kan het zo zijn dat er een overtreding van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) heeft plaatsgevonden. Deze wet wordt voornamelijk gehandhaafd middels bestuursdwang.

Sommige Europese lidstaten hebben net als Nederland, in aanvulling op de bestaande regelgeving, wetgeving in voorbereiding ten behoeve van het elektronisch uitwisselen van medische informatie, zoals bijvoorbeeld in Estland. Alhoewel er nog geen landelijke uitrol van het EPD heeft plaatsgevonden in Estland, worden ook daar voorbereidingen getroffen op het vlak van wet- en regelgeving. De zwaarste straf waarin de conceptwetgeving voorziet bij het schenden van privacy door de zorgverlener is een boete van maximaal 500.000 Estse Kronen (€ 31.955) dan wel één jaar gevangenisstraf.


Nederlanders die niet aan het EPD willen deelnemen hebben zes weken de tijd dit kenbaar te maken. Na de periode van zes weken kan men nog steeds bezwaar maken tegen het uitwisselen van de gegevens. Door bezwaar te maken zijn alle gegevens, dus óók de gegevens die eventueel al waren aangemeld, niet meer te raadplegen via het landelijk EPD. In eerste instantie was het met name voor ouders die hun kinderen wilden uitschrijven erg lastig en kostbaar, aangezien ze voor elk kind een uittreksel uit het geboorteregister of het uittreksel uit het GBA moesten aanvragen. Onder druk van de Kamer is nu besloten om die kosten te vergoeden.

De lezers van Security.nl zijn in meerderheid tegen het EPD. Onderzoek onder zo'n duizend lezers laat zien dat 54% bezwaar zal maken of dit al gedaan heeft. 26% heeft geen problemen met het dossier, terwijl 19% het nog niet weet wat men gaat doen.


Meer tijd voor elektronisch patiëntendossier 22/01/09 - Brabants Dagblad
Klink overweegt uitstel patiëntendossier 21/01/09 - Nederlands Dagblad
Kamer vreest uitstel patiëntendossier  20/01/09 - Het Parool
Klink wil huisartsen tegemoet komen 20/01/09 - Brabants Dagblad
Kamer praat over elektronisch patiëntendossier 20/01/09 - AD
'Snelle invoering patiëntendossier onhaalbaar' 16/01/09 - Brabants Dagblad
EPD nog een brug te ver voor zorg 09/01/09 - Reformatorisch Dagblad
Elektronisch dossier onmisbaar in zorg 06/01/09 - Reformatorisch Dagblad
333.000 Bezwaren tegen patiëntendossier 19/12/08 - Brabant Dagblad
Ruim 300.00 bezwaren tegen EPD  12/12/08 - Trouw
Vergoeding van 15 euro bezwaar patientendossier 12/12/08 - Reformatorisch Dagblad
Invoering EPD in 2009 onhaalbaar 06/12/08 - NRC
Twentse huisartsen vinden invoering EPD onhaalbaar 06/12/08 - Volkskrant
Patiëntendossier bedreigt privacy 27/11/08 - Nederlands Dagblad
Bezwaar EPD wordt gratis 26/11/08 - Spits
Gratis bezwaar tegen patïentendossier 26/11/08 - Telegraaf
Steun voor Zorgbelang na kritiek op patiëntendossier 24/11/08 - DVHN
In toekomst enquête over patiëntendossier 20/11/08 - Reformatorisch Dagblad
Ook via internet bezwaar tegen patiëntendossier 19/11/08 - NHD
Klink: bezwaar tegen Patiëntendossier via internet 19/11/08 - NRC
EPD: uw digitale S.O.S.- hangertje 15/11/08 - NHD
Bedrijfsartsen starten eigen elektronisch dossier  13/11/08 - Telegraaf
Patiëntendossiers amper beschermd 13/11/08 - Volkskrant
CBP ontkent betrokkenheid bij EPD-brief 12/11/08 - Trouw
WFG en huisartsen al langer bezig met inzage patiëntengegevens 12/11/08 - NHD
Paniek over EPD berust op onjuiste informatie  12/11/08 - Volkskrant
EPD. Een onverstandige actie van Klink 10/11/08 - NHD
Digitaal Patiëntendossier is riskant 07/11/08 – Gooi en Eemlander
Klink krijgt 15.000 bezwaren tegen patiëntendossier 6/11/08 - Volkskrant
'Elektronisch dossier is lek' 6/11/08 - Telegraaf
Klink ontkent lek in elektronisch patiëntendossier 06/11/08 - Trouw
Al 15.000 bezwaarbrieven EPD 06/11/08 - Spits
Hoofd spoedeisende hulp kan niet wachten op invoering EPD 05/11/08 – De Stentor
Bezwaar tegen dossier kost niets 05/11/08 – Reformatorisch Dagblad
Klink wil nalatigheid in EPD-brief rechtzetten  04/11/08 - Trouw
Ook bedrijfsartsen willen toegang tot patiëntendossier 04/11/08 – Brabants Dagblad
Kan dat zomaar, al mijn medische gegevens in één dossier?  04/11/08 – Brabants Dagblad
Overheid benadrukt veiligheid patiëntendossier 31/10/08 – Nederlands Dagblad
Arts mag niet zomaar elektronisch dossier inkijken 05/09/08 - DVHN
'Elektronisch patiëntendossier direct achterhaald' 1/08/08 - NRC

EPD op de TV
Patiëntendossiers niet veilig in ziekenhuiscomputers 12/11/08 – NOVA
Elektronisch patiëntendossier 07/11/08 – Radio1
Brief over EPD verstuurd 31/10/08 – RTL Nieuws
Brief over electronische patiëntendossier 31/10/08 – RTL Nieuws
Gezondheidszorg op afstand in opmars 03/02/2008


Dit dossier zal continu worden bijgewerkt. Heb je informatie over het EPD dat in dit dossier ontbreekt, stuur dan een mail naar epd@security.nl.

Laatste update 16:35 25/11/2008

Reacties (20)
10-11-2008, 16:58 door SirDice
Wat me nog niet helemaal duidelijk is...

Nederlanders die niet aan het EPD willen deelnemen hebben zes weken de tijd dit kenbaar te maken. Na de periode van zes weken kan men nog steeds bezwaar maken tegen het uitwisselen van de gegevens. Door bezwaar te maken zijn alle gegevens, dus óók de gegevens die eventueel al waren aangemeld, niet meer te raadplegen via het landelijk EPD.
Als je bezwaar maakt zijn je gegevens niet meer te raadplegen.. Maar ze zitten er wel in?
10-11-2008, 17:09 door Anoniem
Door SirDiceWat me nog niet helemaal duidelijk is...

[...]
Als je bezwaar maakt zijn je gegevens niet meer te raadplegen.. Maar ze zitten er wel in?
Yep, je bezwaar voorkomt alleen dat mensen via de legale weg toegang krijgen tot je gegevens.
Alle dossiers -die nu bij de artsen, ziekenhuizen, etc liggen- worden omgezet tot 1 systeem, wat we het EPD noemen. Oftewel als er ergens een dossier van jou is, kom je gewoon in het EPD.
10-11-2008, 17:48 door SirDice
Door Anoniem
Door SirDiceWat me nog niet helemaal duidelijk is...

[...]
Als je bezwaar maakt zijn je gegevens niet meer te raadplegen.. Maar ze zitten er wel in?
Yep, je bezwaar voorkomt alleen dat mensen via de legale weg toegang krijgen tot je gegevens.
Alle dossiers -die nu bij de artsen, ziekenhuizen, etc liggen- worden omgezet tot 1 systeem, wat we het EPD noemen. Oftewel als er ergens een dossier van jou is, kom je gewoon in het EPD.
Daar was ik al een beetje bang voor. Toch maar een briefje schrijven naar m'n zorgverzekeraar.
10-11-2008, 18:58 door [Account Verwijderd]
[Verwijderd]
10-11-2008, 19:31 door prikkebeen
Door Iceyoungnou dan kan ik het net zo goed op een poster laten drukken en voor de ramen hangen.

Dan moet je wel eerst het usb stickje van de straat af zien te vissen..

Ik ben er helemaal op tegen en heb maar een bezwaar ingediend. Uiteindelijk wordt het toch wel verplicht gesteld denk ik.
10-11-2008, 21:54 door Anoniem
Iemand die van mening is dat een hulpverlener onterecht gegevens uit zijn dossier aan een derde heeft verstrekt kan ook de civielrechtelijke weg bewandelen.
En als patiënt heb je financieel hetzelfde uithoudingsvermogen als het betreffende ziekenhuis en staat het ziekenhuispersoneel na een dergelijke aanklacht nog steeds onbevooroordeeld tegenover je...
Nee als er al een klacht ingediend zou worden, zal dat al snel met een schikking geregeld worden.

In mijn ogen geeft dit systeem voor de echt benadeelde -niet beroemde- patiënt alleen maar nadelen, terwijl het ook gelijk oplichters een gelegenheid geeft tot afpersen en dus de zorgverlener nog meer belast.

Dit systeem zal de nadelen van het huidige systeem alleen maar versterken en helaas niet echt veel voordelen geven.

Tevens is de toegang/inzage van zorgverzekeraars en werkgevers wat mij betreft niet expliciet genoeg verboden.
Zo zou er voor zorgverzekeraars en werkgevers bijvoorbeeld een echt serieuze straf moeten komen op inzage.
10-11-2008, 22:28 door DannyB
Is er een mogelijkheid om helemaal niet opgenomen te worden in het EPD? Wat SirDice al zegt, via de legale weg zijn de gegevens niet te benaderen maar ze zijn wel aanwezig. Bij een eventuele hack kunnen je gegevens toch in verkeerde handen komen ....
11-11-2008, 01:52 door Kahits
Door DannyBIs er een mogelijkheid om helemaal niet opgenomen te worden in het EPD?

Jou en mijn gegevens zijn natuurlijk allang bij de tandarts en dokter opgeslagen,dat is niets nieuws.
Door bezwaar in te dienen voorkom je dat deze gegevens via EDP onderling uitwisselbaar worden gemaakt.

Door SirDice
Daar was ik al een beetje bang voor. Toch maar een briefje schrijven naar m'n zorgverzekeraar. [/quote]
Ik denk niet dat dat veel zin heeft, het gaat hier om zorgverleners.
(De toekomst zal uit moeten wijzen in hoeverre het EDP straks ook nogeens gekoppeld gaat worden aan de diverse zorgverzekeraars.)

Ik teken in ieder geval bezwaar aan
11-11-2008, 10:01 door Anoniem
En wat te doen wanneer je geen brief ontvangen heb. Uit mijn directe omgeving heb ik begrepen dat er e.e.a. niet op de mat gevallen is.
11-11-2008, 10:27 door Anoniem
Kijk eens op http://www.infoepd.nl/
11-11-2008, 10:58 door SirDice
Door Kahits
Door SirDiceDaar was ik al een beetje bang voor. Toch maar een briefje schrijven naar m'n zorgverzekeraar.

Ik denk niet dat dat veel zin heeft, het gaat hier om zorgverleners.
(De toekomst zal uit moeten wijzen in hoeverre het EDP straks ook nogeens gekoppeld gaat worden aan de diverse zorgverzekeraars.)
Dat gaat zeker helpen aangezien de zorgverzekeraars (o.a.) de data aanleveren. Ik wijs ze simpelweg even op hun wettelijke verplichtingen m.b.t. het verstrekken van gegevens aan een derde partij (in dit geval het EPD). Ik heb lang geleden al eens een keer bezwaar gemaakt tegen het vertrekken van mijn gegevens aan derden.
11-11-2008, 11:02 door Anoniem
Zolang ik niet precies kan zien wat er in mijn eigen EPD staat, niet kan zien wie op welk tijdstip welke informatie heeft opgevraagd, wil ik niet in deze database komen.
11-11-2008, 11:02 door SirDice
Door AnoniemEn wat te doen wanneer je geen brief ontvangen heb. Uit mijn directe omgeving heb ik begrepen dat er e.e.a. niet op de mat gevallen is.
Volgens mij kun je op die info site van het EPD dezelfde brief downloaden.
11-11-2008, 11:11 door Anoniem
Door SirDice
Door AnoniemEn wat te doen wanneer je geen brief ontvangen heb. Uit mijn directe omgeving heb ik begrepen dat er e.e.a. niet op de mat gevallen is.
Volgens mij kun je op die info site van het EPD dezelfde brief downloaden.
Eigenlijk hebben ze een informatiepakket verzonden. Helaas niet geadresseerd (slechts als aan de bewonersvan dit adres), waardoor de post deze in veel gevallen als reclame heeft behandeld. De brief valt op die site te lezen, maar als je bezwaar wil maken heb je het bezwaarformulier nodig. Die kan je alleen verkrijgen door dat onveilige formulier te gebruiken en je persoonsgegevens zo naar de behandelaars te versturen, of je moet maar even een duur nummer bellen.
https://www.infoepd.nl/informatiepunt_com/brief_aan_alle_nederlanders.php
11-11-2008, 14:13 door Anoniem
Als je bezwaar maakt worden je gegevens niet opgenomen in het EPD. Dat heeft in diverse officiele publicaties gestaan.

Wat wel mogelijk is, is dat jouw gegevens digitaal worden opgeslagen. Dat ligt aan de interne infrastructuur van je zorgaanbieder. Maar je gegevens worden niet opgenomen in de verwijsindex die we EPD noemen.
11-11-2008, 20:08 door Anoniem
Dat mijn gegevens nu al op de straat liggen bleek al enkele weken gelden. Ik ben WAOer heb ME en fibromyalgie ja juist de ziektes die volgens het UWV niet bestaan. Ik ben gezond verklaard door het UWV niet dat ik genezen ben. Ik moest solliciteren voor een overheidsfunctie en tijdens het gesprek waarin ik van het UWV verplicht moet liegen over mijn ziekte, werd ik gecofronteerd dat men daar al wist bij bouwkundige afdeling dat ik een WAO verleden had van meerdere jaren. HOEZO zijn de gegevens niet toegankelijk. Iedereen die wil kan altijd via via wel aan de gegevens komen. Straks ook via de buurvrouw diens zus die bij de apotheek werkt.
Kortom alles ligt nu al op straat je weet straks niets meer voor je te houden.
12-11-2008, 13:54 door SirDice
Door AnoniemAls je bezwaar maakt worden je gegevens niet opgenomen in het EPD. Dat heeft in diverse officiele publicaties gestaan.
Nee, er staat dat je gegevens niet meer geraadpleegd kunnen worden. Subtiel semantisch verschil.
15-11-2008, 13:27 door Anoniem
Door SirDiceWat me nog niet helemaal duidelijk is...

Nederlanders die niet aan het EPD willen deelnemen hebben zes weken de tijd dit kenbaar te maken. Na de periode van zes weken kan men nog steeds bezwaar maken tegen het uitwisselen van de gegevens. Door bezwaar te maken zijn alle gegevens, dus óók de gegevens die eventueel al waren aangemeld, niet meer te raadplegen via het landelijk EPD.
Als je bezwaar maakt zijn je gegevens niet meer te raadplegen.. Maar ze zitten er wel in?

Was hier zelf ook benieuwd naar en na wat heen en weer gemail met het infoEPD kreeg ik het volgende antwoord:

"Door bezwaar te maken tegen uitwisseling worden ook de verwijzingen (links) naar uw medische dossiers verwijderd. U bent dan voor het LSP geheel onbekend."

Wat dus zou betekenen dat je onbekend bent in het EPD, voor zover ik het begrijp.
27-11-2008, 16:13 door Anoniem
Correct: er is geen tag naar je in de verwijsindex. Dus om aan je dossier te komen moet je bij het ziekenhuis in de lokale systemen inbreken, de EPD laag met de verwijsindex is alleen maar een pointer naar waar iets zou moeten staan. Geen pointer is daadwerkelijk een heel verschil. Maar goed, als je weet waar iemand woont, kun je het ziekenhuis wel raden. Huisarts is minder voorspelbaar, dus er is wel privacywinst. Alleen geen garantie tegen lekken elders in de zorgketen.
02-02-2011, 10:50 door Anoniem
Wanneer wordt dit dossier weer eens geupdate? We zijn nou al een hele tijd verder <:-)
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.