image

Column: Daar gaan we weer

vrijdag 28 januari 2011, 12:20 door Peter Rietveld, 27 reacties

Vannacht viel het besluit met een riante Kamermeerderheid van 76 zetels over een nieuwe missie naar Afghanistan. We gaan weer. De discussie daaraan voorafgaand spitste zich toe op de kosten, het risico, of er niet te veel geschoten en te weinig opgebouwd zal worden en andere operationele vragen. De vraag die alleen zijdelings gesteld werd, en niet beantwoord, is of en zo ja hoe onze krijgsmacht met deze missie de veiligheid van Nederland verhoogt. En, ook weer zo ja, of dit het hoogst haalbare rendement is voor deze pakweg half miljard euro? Ik ben daar eigenlijk wel erg benieuwd naar.

Rutte zegt: “De nieuwe missie is gericht op de opbouw van de rechtsstaat in Afghanistan en heeft een strikt opleidings- en trainingskarakter. Geen van de onderdelen van deze missie zal worden ingezet voor offensieve militaire activiteiten.” We gaan de politie trainen en heus niet vechten. Als de term niet zo besmet zou zijn, zou de politiemissie een politionele actie heten.

In het debat stelden de meeste deelnemers centraal dat er opgebouwd moet worden, en dat er niet gevochten mág worden – de door ons opgeleide agenten mogen alleen terugschieten. De steun van de doorslaggevende Kamerfracties hing op dit punt. Sommigen denken iets verder en vragen zich af of het geheel wel kans van slagen heeft, of de politie niet stiekem paramilitairen zijn en of onze jongens niet te veel gevaar lopen.

Deze vragen zijn terecht en begrijpelijk, maar de belangrijkste vraag zit er niet bij. Stel dat de missie volledig slaagt, en Afghanistan een democratische rechtstaat naar westerse snit is geworden, hoe draagt dat dan bij tot meer veiligheid voor Nederland? Immers, als we er echt veel veiliger van worden, dan moeten we gaan en zijn slachtoffers te rechtvaardigen. Of moeten we om veiliger te worden aansluitend eerst nog naar Pakistan, Iran, Tsjetsjenië, Soedan, Jemen, Israël en wie weet waar nog meer naartoe?

De minister van Buitenlandse Zaken geeft als een van de weinigen in dit debat een antwoord op deze vraag. Volgens Rosenthal is de ''opbouwmissie'' een ''zinvolle bijdrage aan stabiliteit en veiligheid'' in Afghanistan. Stabiliteit in de regio, met buurlanden als Pakistan en Iran, is ook van groot belang, aldus de bewindsman. Hij wijst er, met name in de richting van pseudoregeringspartij PVV, op dat de terroristische dreiging voor Nederland voor een belangrijk deel uit dit gebied komt. Daarmee impliceert hij dat deze missie deze dreiging kan en zal verminderen.

Met deze stellingname draait Rosenthal oorzaak en gevolg om; zijn wij daar om een bestaande bedreiging op te ruimen of komt de dreiging uit ‘die regio’ omdat wij daar militair aanwezig zijn? Dat klinkt misschien semantisch, maar is wel cruciaal. De geschiedenis geeft het antwoord: Al Qaeda heeft Nederland nooit aangevallen, hooguit de Nederlandse troepen in Afghanistan. Al Qaeda strijdt tegen het westen omdat de militaire aanwezigheid van de VS in de Arabische wereld, in het bijzonder in Saoedi Arabië waar alle belangrijke heiligdommen zijn, voor strenge panislamieten niet acceptabel is. En omdat de VS daarmee een zeer corrupt en repressief regime in het zadel houden. Het regime dat wij in Kaboel overeind houden is onbetrouwbaar en zeker zo corrupt, en we weten dat al lang, zoals blijkt uit WikiLeaks. Het contractueel willen vastleggen van garanties met Karzai is dan ook uitzonderlijk naïef. Kunnen die garanties überhaupt iets voorstellen?

De strijd van Al Qaeda richt zich bovenal tegen dit soort corrupte en repressieve regimes, met Riyad in het bijzonder. Vijftien van de negentien 9/11-kapers kwamen uit Saoedi-Arabië, net zoals de meeste Arabische strijders in Afghanistan en Guantánamo. En Osama bin Laden, de meest gezochte terrorist ter wereld en leider van Al Qaida, is ook al een Saoedi. De relatie met de Taliban is nog vergezochter, die hebben buiten de eigen regio nog nooit ambities getoond – sterker nog, ze willen het liefst geen buitenland. Door onze voortdurende interventies – we zijn er al sinds 2002 - in de regio neemt de terroristische dreiging bij ons eerder toe dan af, zeker omdat we er maar niet in slagen de terroristen te pakken.

Het antwoord van Rosenthal klopt dus niet. Deze missie heeft nauwelijks iets met onze veiligheid te maken en hoort niet onder het kopje defensie. Dit is een soort ontwikkelingshulp in een eeuwenoude traditie; wij gaan de wereld met het pistool in de vuist beschaving brengen, en voor je er erg in hebt is er weer een democratie bij. Alleen het kerstenen ontbreekt nog.

De huidige discussie is een herhaling van de zetten die we bij de eerdere missies konden zien. WikiLeaks geeft ons steeds meer inzicht in hoe we de Uruzgan missie en de opeenvolgende ingerommeld zijn. Dit kan ons helpen om de huidige debatten te duiden. Daarbij vallen drie zaken op:

  1. Defensie geeft stelselmatig en bewust een onvolledig en soms onjuist beeld van zaken (zie het papieren NRC van 17 januari), net als in andere dossiers, zoals Irak en de JSF. Hierbij speelt een sterke geldingsdrang mee, omdat Defensie wil laten zien dat ze in staat is een moeilijke missie uit te voeren en de grote crises als Srebrenica en de herstructureringen na het einde van de Koude Oorlog te boven is.

  2. Rapporten van de inlichtingendiensten worden geherformuleerd als ze politiek niet goed uitkomen. Dit was ook al gesignaleerd door de commissie Davids rond de missie in Irak.

  3. De voornaamste reden om mee te gaan is het meegaan zelf; we gaan omdat de NAVO gaat en de NAVO is het anker van onze veiligheid. Als we niet meegaan dan schaadt dat ons internationale aanzien. Het internationale aanzien van Nederland is gedefinieerd als het mogen aanschuiven bij grote gremia als de G20 en de carrièrekansen voor Nederlandse individuen. Zo werd minister Bos gewaarschuwd dat hij een internationale carrière wel kon vergeten als hij bleef tegenstribbelen. Dit thema keert al jaren terug; als je niet meedoet, kunnen Nederlanders hun internationale carrière wel vergeten.

Dus wat er ook gebeurde of gezegd werd, we gingen en gaan weer. WikiLeaks en Davids leren ons dat daarbij voor de gevestigde orde het doel de middelen heiligt. Er is al heel wat afgelogen, er zijn tal van loze beloftes gedaan en er werd zonder enige schaamte cruciale informatie weggemoffeld.

De vraag of, en zo ja op welke manier deelname aan een nieuw Aziatisch avontuur bijdraagt tot de Nederlandse veiligheid mag dus slechts binnenskamers gesteld worden en het echte antwoord is staatsgeheim. Daarom is WikiLeaks zo vervelend. En zo nodig.

Dus: waarom gaan we? Daarom. Zoals altijd. We gaan omdat anderen gaan. We doen mee om het meedoen. Deelname aan het bestaande internationale machtsspel is blijkbaar het doel en niet het middel; wij willen internationaal op de kaart staan om internationaal op de kaart te staan. Wat we daar dan vervolgens gaan doen, weten we eigenlijk niet. Daar hebben we geen strategie voor. Onze enige strategie is de Amerikanen helpen. Welnu, die kunnen prima voor zichzelf zorgen.

Het internationale veiligheidslandschap waarin we de op kaart willen staan, wordt daarbij als een feit aangenomen. Terwijl het volop aan het veranderen is. Die ontwikkelingen worden volstrekt genegeerd. We gaan voorbij aan gigantische veranderingen bij de NAVO, de VS, de EU en China en we houden vast aan de Atlantische reflex van de jaren ’50, waarin trouw aan de VS de maat aller dingen is.

Laten we beginnen bij de NAVO. Die werd ooit opgericht ‘tegen de Russen’, maar evenzeer om de Amerikanen aan Europa te binden en om Duitsland onder controle te houden. Sinds het einde van de Koude Oorlog is de NAVO een oplossing op zoek naar een probleem. De Russen hebben hun handen vol aan hun eigen chaos en de Duitsers blijken écht hun lesje geleerd te hebben.

Na het demarche van het Warschaupact is de focus van de wereld niet langer de West-Duitse laagvlakte, wat het meest wordt getoond door de opkomst van Japan en vervolgens die van China. De Amerikanen zijn nog maar matig geïnteresseerd in de NAVO, het is een sideshow geworden en Europa een ‘backwater’. Dat is ook te zien in de dagelijkse operaties in Afghanistan, waar de NAVO missie veelal door de Amerikanen genegeerd wordt en gekwalificeerd als een vijfde wiel aan de wagen. Als de bondgenoten niet doen wat Washington wil, dan kan de NAVO beter ophouden te bestaan, dreigde minister Gates in 2008 al.

De VS is een grootmacht in verval, die per dag meer geld leent dan het uitgeeft aan het in stand houden van het militair overwicht. De hulptroepen van de Europese bondgenoten zijn voor Washington zeer prettig om deze boven de eigen stand levende hypermacht in het zadel te houden. Maar dan moeten de hulptroepen wel doen wat er gezegd wordt, en niet van die rare dingen doen als een eigen aanpak kiezen.

In de jaren ’50 stroomde het geld van de VS naar Europa in het kader van de Marshall hulpt en wie betaalt, bepaalt. Nu stroomt het geld al jaren de andere kant op, de bodemloze put in van Amerikaanse hypotheekbanken en creditcard consumenten. Wij betalen maar beseffen nog niet dat we dus kunnen bepalen. De EU begint nog maar net te ontwaken in deze nieuwe realiteit.

De krediet en de aansluitende eurocrisis dwingen Brussel om de economische macht te onderbouwen met politieke macht, binnen Europa en ook daarbuiten. Met een steeds machtiger bestuurslaag in Brussel wordt Den Haag meer een soort provinciale staten, die steeds harder moeten roeptoeteren om relevant te lijken. Daarom moet en zal Den Haag autonoom op het wereldtoneel acteren. Dat zie je aan de behoefte om zélf mensen naar de G20 te sturen; dat hoeft helemaal niet, we zitten daar via de EU allang bij. De realiteit is dat de EU een economische wereldmacht is, volgens het IMF overzicht van 2011 meer dan 10% groter dan de VS en drie keer zo groot als China. En Nederland is een provincie van de EU. Met de invoering van de Euro is het ‘point of no return’ gepasseerd.

Zoals de geschiedenis van de oorlogen in de laatste twee eeuwen ons leert, geeft industriële kracht uiteindelijk de doorslag. In beide wereldoorlogen was de VS in het begin economisch een reus maar militair een dwerg, in beide gevallen duurde het heel kort voor ze ook militair een reus werd. Nu is de EU de industriële reus. De VS is wel groot, maar de economie drijft op de dienstensector: banken, consultancy en software. Ik zie McKinsey, Goldman Sachs of Microsoft niet zo snel omschakelen op de productie van tanks of vliegdekschepen.

Als laatste is er de machtsverschuiving richting China. Dit land heeft zich ontwikkeld tot de derde industriële wereldmacht en groeit nog heel snel. China heeft dan ook een gigantisch machtspotentieel. Ook China is in militair opzicht verre de mindere van de VS, maar laat zich niet door Washington sturen zoals de EU. En ook China financiert de VS en is daartoe evenmin verplicht.

Beide nieuwe grootmachten, de EU en China, betreden onzeker en terughoudend het wereldtoneel. China omdat ze nog relatief klein is en nog moet wennen aan de nieuwe statuur, de EU omdat ze haar gewicht ontkent en omdat de provinciale regeringen de schijn van autonomie willen ophouden en daarvoor diplomatieke spelletjes spelen via Washington tegen Brussel. Dit is voor beide landen van voorbijgaande aard. Wij zullen deze nieuwe realiteit onder ogen moeten zien, en dat kunnen we beter zo snel mogelijk doen.

Terug naar de vraag waarom we toch weer naar Afghanistan gaan. Samenvattend: we gaan om de NAVO overeind te houden, een lange neus te maken naar Brussel en om de internationale carrière van Nederlandse politici en specialisten te helpen. Waarom houden we NAVO overeind? Omdat we daarmee een sterkere EU overheid kunnen vertragen en de dromen van autonomie en het belang van ons provinciaal bestuur in Den Haag overeind kunnen houden. En daarbij speelt nationalisme een rol, maar zeker ook het aanzien en gezag, en in het verlengde daarvan wederom de poppetjes en baantjes. Ook de NAVO zelf biedt natuurlijk nog de nodige carrièrekansen.

Het is wel heel erg cynisch om naar de wisselkoers te vragen. Maar ik doe het toch. Hoeveel soldaten moeten we sturen voor hoeveel hoge posities? Hoeveel dode soldaten is een voorzitterschap van de NAVO of een commissariaat in Washington of Irak ons uiteindelijk waard?

Door Peter Rietveld, Senior Security consultant bij Traxion - The Identity Management Specialists -

Laatste 10 columns


Meer columns van Peter Rietveld.
Reacties (27)
28-01-2011, 12:40 door Anoniem
En waarom gaan er F-16`s mee op de missie ?
Gaan ze agenten trainen hoe daar in te vliegen ?

We worden in de maling genomen en iedereen weet het ....
28-01-2011, 12:43 door Anoniem
Geef die Afghanen lekker een cursus in Nederland, of biedt de cursus schriftelijk aan via het LOI. Scheelt een hele hoop risico's ;))
28-01-2011, 13:21 door Anoniem
De beslissing was allang genomen hoor, zelfs voor de politieke schijn discussie. De mensen van o.a. de KMar staan al gewoon ingeroosterd voor opleiding en vertrek op de datum die al gepland was. Het gehele (para) militaire circus draait al enige tijd op volle toeren. Dat was met de Balkan zo, met Uruzgan ook en nu ook met Kunduz.
Het Nederlandse volk laat zich telkens weer in de maling nemen door de heren en dames politici, die er alleen maar zitten voor eigen gewin. Hun eigen politieke, internationale, ambities staan op een hoger plan dan het belang van Nederland. Dat is nu zo maar dat is nooit anders geweest. De kiezers worden al tijden stelselmatig voorgelogen maar trappen iedere keer weer in de leugens en bedrog van de heren en dames.
Tja, wat is de waarde van een burgerstem als deze stem is gebaseerd in het geloof in een leugen.
Nederland dient zijn eigen autonomie op te geven te faveure van Europa, dan pas zal er een ander politiek klimaat gaan heersen. Tot die tijd zullen we nog veel leugens en bedrog naar ons toe krijgen, en daar betalen we dan ook de rekening voor.
28-01-2011, 13:30 door THEFXR
uiteindelijk draait de burger voor de kosten op.
28-01-2011, 14:38 door Anoniem
Onze politieopleiding kost 3 jaar. Die in Afghanistan is door Obama van 3 naar 2 weken teruggeschroefd. 90% van de politieagenten is analfabeet. Naar schatting gebruikt 20-50% opium. Er sterven meer politieagenten dan soldaten in Afghanistan. De politieagenten en de Taliban hebben één ding gemeen: ze ontvangen beiden een salaris. 70% van de Afghaanse bevolking lijdt gebrek aan voedsel. Vorige week verscheen er een Amerikaans rapport (SIGAR) waarin stond dat 18 miljard dollar aan hulp voor Afghanistan (waaronder het opleiden van politie) niet te herleiden is naar tastbare resultaten. Na nep-verkiezingen zit er nog steeds ons puppet regime.

Ik pleit voor een groot geestelijk gezondheidsonderzoek op het Binnenhof.
28-01-2011, 14:58 door Anoniem
"uiteindelijk draait de burger voor de kosten op."

Nee werkelijk ? Dat is bij alles wat de regering doet en wat vanuit de belastingen wordt betaald.

"Het Nederlandse volk laat zich telkens weer in de maling nemen door de heren en dames politici, die er alleen maar zitten voor eigen gewin. Hun eigen politieke, internationale, ambities staan op een hoger plan dan het belang van Nederland."

Het nationaal belang van Nederland speelt ook zeer zeker mee. Zoals altijd hanteert de VS een sticks-and-carrots strategie. Indien je meedoet, dan krijg je beloning. Doe je niet mee, dan krijg je straf. En dat raakt bijvoorbeeld de Nederlandse economie.

Ik ben absoluut geen voorstander van deze of eerdere missies, maar het lijkt dat velen niet snappen wat dit soort kwesties van doen hebben met begrippen als het 'landsbelang'.
28-01-2011, 14:59 door Anoniem
"90% van de politieagenten is analfabeet. Naar schatting gebruikt 20-50% opium."

Bron ?
28-01-2011, 15:18 door Anoniem

Het nationaal belang van Nederland speelt ook zeer zeker mee. Zoals altijd hanteert de VS een sticks-and-carrots strategie. Indien je meedoet, dan krijg je beloning. Doe je niet mee, dan krijg je straf. En dat raakt bijvoorbeeld de Nederlandse economie.

Jaja, FUD. Het zou kunnen, bijvoorbeeld dat amerikaanse bedrijven niet meer in Nederland inkopen. Maar dat zal niet veel uitmaken, de meeste inkopers van bedrijven conformeren zich niet aan het overheidsbeleid.Dit zagen we goed rond het EU-referendum; de Nederlandse economie zou hard gestraft worden door een NEE-stem tegen de grondwet. En wat zagen we? NIETS.

Het enige inkoop beleid dat de amerikaanse overheid kan sturen, is dat van de amerikaanse overheid. En die koopt al zelden of nooit overzee. Vraag maar aan Airbus of FN. Dus wat maakt dat uit? NIETS.

De enige straf die we in de praktijk krijgen is dat 'onze kandidaat' niet gesteund wordt door de VS voor een internationale functie. lekker belangrijk, alsof Lubber, De Hoop Scheffer of herfkens zoveel goeds hebben gedaan voor Nederland. Minimaal twee van deze drie hebben ons vooral schade toegebracht, daar had beter een belg of een fin kunnen zitten.
28-01-2011, 18:44 door Anoniem
Re: "90% van de politieagenten is analfabeet. Naar schatting gebruikt 20-50% opium." Bron ?

Hier: http://www.groene.nl/2011/2/een-uniform-koop-je-op-de-bazaar
28-01-2011, 19:57 door Anoniem
Toch apart om te zien dat op een security blog het ook al gaat over de nieuwe missie in Afghanistan. Het is prima hoor, maar imho hoort dit meer thuis op andere sites.

Maar als we het er dan toch over hebben, veel mensen missen het zicht op de veel grotere geopolitieke belangen die er spelen. Karskens had daar gisteren bij Pauw en Witteman ook een aantal goede dingen over te zeggen. Het is lang niet zo eenvoudig als het hierboven wordt gesteld en dat het uitsluitend om het directe belang van Nederland gaat. Indirect heeft NL behoorlijke belangen in al die apelanden.
29-01-2011, 00:39 door Anoniem
Ja hier gaan we inderdaad weer,wat gaat dit weer veel geld kosten en dat terwijl er drastisch moet worden bezuinigd.
Een Schande!.
Ik ben niet van plan om hier mijn belastinggeld voor te dokken,en dat zullen ook denk ik vele andere Nederlandse burgers met mij eens zijn.
Mensen helpen is ok,maar ik denk dat er misbruik van de missie zal worden gemaakt door de corruptie in Afganistan.
29-01-2011, 07:24 door Syzygy
Ik ken jongens die daar zijn geweest, meerdere keren. Als ze daar een dorp ontzetten en 8 weken later terug komen is alles weer als het oude want dan is de Taliban even op bezoek geweest en die komen niet gezellig op de thee. De helft vand at dorp is afgeknald en de rest is weer terug bij af.

Dan nog iets:
Die mensen moeten wat te doen hebben. Er moet dus een stukje economie opgebouwd worden. Wat zijn de plannen op dat gebied ? Laten we even niet voorbijgaan aan het feit dat Afghanistan 70% van de heroine wereldwijd verzorgd. Willen ze dat gaan verbieden. Dat wordt een globale ramp !! Dan hebben ze verder nog ???? zand, ja heel veel zand en rotsen.

Je kan een land niet vanuit de middeleeuwen in een paar jaar de 21e eeuw in trekken.

Dit is een zinloze actie die een hoop geld gaat kosten maar erger nog, waarschijnlijk ook nog een paar mensenlevens van onze Nederlandse jongens.
29-01-2011, 10:22 door Anoniem
Waarom is dit security-nieuws?
29-01-2011, 10:58 door Anoniem
Door Anoniem: Ik ben niet van plan om hier mijn belastinggeld voor te dokken

Hoe dacht je daar wat aan te doen dan...?!
29-01-2011, 22:38 door Anoniem
weinig lui hier die snappen hoe het monetaire systeem werkelijk in elkaar steekt
30-01-2011, 02:28 door Anoniem
Joris Luyendijk zei het al: Amerika heeft een aantal aapjes, en als die aapjes de truukjes goed doen dan krijgen ze pinda's.
Wij zijn zo een aapje. Het aapje dat oa shell huisvest en de 5de grootste wapen exporteur is.
Bij de vorige truukjes waren de pinda's: JP Potter aanschuiven bij de G20 en chimp Jaap mocht navo opper-hopman zijn.
JP Potter noemde het normen en waarden.
Ben benieuwd welke pinda's padvinder Rutte krijgt.
Nee,.... onze strond stinkt niet. Ben je mal?
31-01-2011, 09:19 door [Account Verwijderd]
[Verwijderd]
31-01-2011, 10:08 door Dev_Null
Waarschijnlijk heeft Nederland (achter de politieke schermpjes) gewoon OPDRACHT gekregen van de VN, UN om deze missie door de strot van de Nederlandse bevolking te duwen. Net als Obama de plannen door de strot drukt van de amerikanen van zijn glodman sacks en andere wall-street zakenvriendjes :-). Het volk heeft gewoon geen ruk meer in te brengen over de koers van nederland ondanks dat er om de 4 jaar verkiezingen worden gehouden, om de publieke opinion rustig te houden. De "politieke agenda" is allang en breed geschreven, voordat jij en in geboren worden, en politici zweren trouw aan deze agenda, en niet aan het volk ;-)

Wederom een bewijs dat "politicie" zelf geen r** te zeggen hebben,en moeten opzitten en pootjes geven (en anussen likken) van de mensen die werkelijk de macht in handen hebben. Het is eigenlijk gewoon een publiekelijk vermaaks-theather op het binnenhof, om de bevolking dom te houden en de aadacht af te leiden van de werkelijke gang van zaken

Vraag jezelf eens af:
- Wie zijn toch deze stiekemerd, die zich laf blijven verschuilen achter de poppenkast op het binnenhof?
- Welke belangen hebben ZIJ werkelijk, waarvoor nederlandse aanwezigheid in afghanistan aanwezig is?
- Wat is hun eigen agende (die wij mogen financieren va belastingen en onze inspanning aan "de economie"

Wie weet is het weer eens tijd voor een ouderwetse demonstartie tegen dit voorstel (deze regering)
In Tunesie en Egypte hebben ze dat nu ook blijkbaar door :-)


Politici:
Ongeleide projectielen / blindgangers, die hun eigen koers vliegen nadat ze gelanceerd zijn na hun verkiezing
Tijd om op de kill-switch te drukken en ze een return-to-base opdracht te sturen.
31-01-2011, 10:42 door Mysterio
Leuk artikel, weinig nieuws. De Nederlandse belastingbetaler schiet er direct niets mee op dat er überhaupt iets in Afghanistan gebeurd. Mocht het uitgangspunt zijn dat alles wat de staat der Nederlanden uitspookt direct in het voordeel van de belastingbetaler moet zijn, dan zijn we vervallen in een zielig egoïstisch bestaan waarbij we alleen maar oog hebben op ons eigen voordeel.

Maar laat nu net Afghanistan een prachtig voorbeeld zijn van hoe het niet moet. Ik ben een voorstander van het ingrijpen in landen waar het mis gaat. Economisch of politiek. Mocht men ooit de stoute schoenen aantrekken en Iran billenkoek willen geven, dan ben ik daar voorstander van. Maar Afghanistan is bij voorbaat al een verloren strijd en is de aanpak erg dom. Je kunt een land niet eventjes voorzien van een nieuwe regering en dan verwachten dat de hele denkwijze van de mensen verandert. Je maakt van een PSV-er geen Feyenoorder door hem een ander shirt aan te trekken.

Wat je zal kunnen proberen is de denkwijze van de mensen aan te passen. Waar zeer langzaam en moeizaam gaat, kijk maar naar Rusland. Rusland zou een democratie zijn tegenwoordig, maar als je de mensen vraag op wie ze gaan stemmen zegt men nog steeds te stemmen op wie de tv zegt dat ze moeten stemmen. Vrijheid laat zich niet afdwingen.

Maar leer je mensen dat ze vrij zijn, dan zul je ook een vrijere omgeving moeten aanbieden en dus de tegenstanders van die vrijheid niet de kans geven om jouw ideeën met bruut geweld krachteloos te maken. Dat was de missie van onze soldaten aldaar. Om de ontwikkeling van de politiek te beveiligen tegen de nog steeds sterkere Taliban. Wat op z'n best matig lukt. Militairen hebben een andere blik op vrijheid dan de meesten onder ons.

De politie staat daar in mijn ogen toch anders in. De politie dient de regering en de burgers. Dat zou je niet altijd zeggen, maar ze staan voor de handhaving van de wetten waardoor ons leven een stuk aangenamer is. Zodra de politie aldaar in staat is om de wet te handhaven en haar onderdanen te beschermen... dan ben je een heel stuk verder dan wanneer je daar buitenlandse militairen voor moet gebruiken.

Ik hoop dat het uiteindelijk goed komt. Dat de Afghaanse burger leert leven in vrijheid en dat het land op kan bloeien na jaren van onderdrukking van Russen, Taliban en Westerlingen.
31-01-2011, 13:47 door carolined
Goede analyse van de verhoudingen van VS, EU en China, Peter.

Maar de Amerikanen zijn slim. Je kunt dat zien aan de ACTA onderhandelingen. De kern van de lobby van de Amerikanen is ACTA er doorheen te drukken om hiermee de patenten binnen de EU-economische macht in de tang te houden. Immers patenten en copyrights liggen in hoofdzaak bij de Amerikanen.
Met ACTA erdoor creëren ze een nieuwe continue geldstroom richting de VS. En denk maar niet dat ze het andersom zullen ratificeren, ze hebben al heel duidelijk aangegeven dat het niet past binnen hun wetgeving.
Waarom gaat de EU, onder leiding van Karel de Gucht er dan wel voor? Het laat zich raden, de economische toekomst wordt opgeofferd aan de persoonlijke portemonnee-inhoud van enkele EC-coryfeeën.
Want dat ze écht naïef zijn binnen de EC en EP dát wil er bij mij niet in. Net zo goed als dat men binnen onze 1e en 2e kamer niet naïef is.
De Chinezen worden ook rap slimmer, die hebben het door. Die willen wel met de ACTA mee gaan, maar zijn in de tussentijd een enorm Patenten offensief gestart. Binnen de komende 2 jaar hebben die meer patenten in handen dan de Amerikanen.
En de EU.... haar industriele kracht gaat verloren (of de duitsers moeten zo slim zijn om dwars te gaan liggen) en wat rest is de functie van Museum....

Wat ik dan in het kader van Afganistan niet kan volgen is dat men toch in het openbaar de burger een rad voor de ogen draait. Ze zouden toch in de gaten moeten hebben dat wij ze door hebben? Dat het gemiddelde IQ van de NL-burger zich langzamerhand heel goed kan meten met het gemiddelde IQ van het kamerlid?
Hier breekt mijn klomp, want dit is mogelijk wel toe te schrijven aan naïviteit óf het is grootscheepse volksmennerij.
31-01-2011, 14:40 door Anoniem
"Mocht men ooit de stoute schoenen aantrekken en Iran billenkoek willen geven, dan ben ik daar voorstander van. "

Indien men een volgend land gaat demoniseren, ben je dan ook voorstander van een aanval ? Iran heeft in de afgelopen decennia geen enkele oorlog gelanceerd, terwijl Amerika recordhouder is op gebied van het starten van oorlogen. Zou de VS eigenlijk niet eens 'billenkoek' moeten krijgen ? ;)
31-01-2011, 16:24 door Mysterio
Zou de VS eigenlijk niet eens 'billenkoek' moeten krijgen ? ;)
Graag zelfs! De VS zou ook recordhouder kunnen zijn van het aantal na WO2 verloren oorlogen. De VS heeft zich geopenbaard als een agressor die elke eventuele tegenstander graag wil vertrappen voordat het een gelijkwaardige tegenstander is. Ooit was Rusland een gelijkwaardige tegenstander en was er een koude oorlog, of beter, een ijzige vrede.

De VS ziet overal tegenstanders, van communisten tot moslims en alles wat zich niet staaft aan het kapitalisme. En daarom is het een partij die zichzelf keer op keer in de vingers snijdt en zal snijden.

Maar het is nog steeds een samenleving die zich tot op zekere hoogte laat sturen door de bevolking. In Iran is dat wel eens anders geweest, maar op dit moment is het niet veel beter dan voorheen. En dat is meer het resultaat waar ik naar wil kijken. Niet of het leven morgen dragelijker is, maar hoe het er over tien jaar uit ziet.

Democratie is een slechte manier van bestuur, maar de beste tot nu toe. Het is alleen zo jammer dat democratie vaak samen gaat met kapitalisme. En eerlijk is eerlijk... je bent kapitalist ten koste van een ander.
02-02-2011, 01:05 door Anoniem
Door carolined: Met ACTA erdoor creëren ze een nieuwe continue geldstroom richting de VS. En denk maar niet dat ze het andersom zullen ratificeren, ze hebben al heel duidelijk aangegeven dat het niet past binnen hun wetgeving.

IP is inderdaad de nieuwe vorm van kolonialisme; de machthebbers kopen de patenten en de geldstroom gaat naar de VS. Maar macht bestaat uiteindelijk niet zonder wapens; de vraag van Stalin - hoeveel tanks heeft de Paus - doet nog steeds opgeld; om deze nieuw-koloniale verhoudingen in stand te houden moeten de andere landen in het gelid springen. Nederland zal dat doen (onze strategie is immers doe alles wat de VS wil) maar reken er maar niet op dat de BRICS dat zal doen. En de EU zal ooit positie moeten kiezen - de troepen leveren en de kosten dragen van de tweede 'american century' met de zekerheden die we nu hebben, of een onzekerder toekomst kiezen en afstand nemen van Washington. Bedenk dat dit deze eerste koers ons ertoe gebracht heeft om regimes als Ben Ali, Mubarak en eerder Videla, Saddam Hussein en de Sjah te steunen. Zelfs in 1989 wilde we - in een reflex - de USSR overeind houden. Zo waren vrijwel alle westerse landen tegen een hereniging van Duitsland. De vraag is hoe lang je aan de verkeerde kant van de geschiedenis kan staan?
02-02-2011, 09:42 door Dev_Null
Zou de VS eigenlijk niet eens 'billenkoek' moeten krijgen ? ;)
De VS is niets anders dan een (oorlogs voertuig) van de (verborgen) krachten die een New World Order willen invoeren. Onder de valse voorwendselen van "world peace" en "restoring democracy" en met hun vetorecht in de V.N. (Verenigde Nazies) hebben ze een politiek en legaal correct excuus geschapen om ieder land binnen te vallen met welke *** smoes dan ook.

Als je DOOR de VN, IMF, VS-poppenkat heen leert kijk, naar de verborgen krachten (o.a. Rothschild centrale banken, IMF, Wereldbank, BIS empire) die dit land en haar militairy technology gebruiken, zie je dus dat de "VS + VN + Worldbank +IMF combo" niets anders doet dan zich een "legale toegang" verschaft tot de "natural resources of mother earth"... En geen land wat er iets tegen kan beginnen (misschien Iran en China nog).. De militaire macht van de USSR is systematisch afgebroken via diplomaten!
Zo zullen er nog meer "tegenstanders van de VS" het onderspit gaan delven, by force or diplomacy ;-)!


Vraag jezelf eens af....Waar draait het werkelijk om in?
- WOI + WOII -> controle krijgen over het westelijke europesche continent
- Vietnam oorlog -> toegang en controle over de "gouden driehoek" (opium, drugs handel)
- Irak(Golf oorlog) -> Olietoevoer, en het creeren van een VS basis als headhead naar de rest van het Midden Oosten
- Afghanistan
-> grootste opium leverancier van de gehele wereld!,
-> grondgebied voor belangrijke oliepijpleiding van Rusland naar Pakistan, India
-> militair beachhead voor verdere aanvallen op Pakistan, India, Noord-korea (is mogelijk nucleaire tegenstanden van de VS)
- Iran -> olie, mogelijke nucleaire tegenstander van de VS
- Pakistan
-> bewust verzopen via klimaat-manipulatie en HAARP,
-> gevolg: VS/VN basis daar te stichten voor "hulp", "wederopbouw" voor toegang tot Pakistans nucleair arsenaal!

Dus als deze geopolitieke rooftocht lijn voorzet... what's next? (Het noord-afrikaanse continent, het midden oosten)
Syrie? --- binnenlandse onrust ... maar wat heeft dit land werkelijk te bieden (delfstoffen? olie, mineralen, lokatie)
Egypte? - binnenlandse onrust ... maar wat heeft dit land werkelijk te bieden (delfstoffen? olie, mineralen, lokatie)

Als je leert door het gecensureerde "nieuws" heenkijken en je weet waar, welke VS gesponsorde oorlog gaat uitbreken
Zie hier het eeuwenoude plan wat nu uitgevoerd word - Three World Wars
http://www.threeworldwars.com/index.html

Voor de "alu-hoedjes fans"....
- Do the math yourself en check vooral zelf de feiten uit de geschiedenis
- De politie-missie van nederland... waarvoor is dit een coverup? Publiekelijk zoethoudertje?
11-02-2011, 15:33 door Anoniem
Door Dev_Null:
Zou de VS eigenlijk niet eens 'billenkoek' moeten krijgen ? ;)
De VS is niets anders dan een (oorlogs voertuig) van de (verborgen) krachten die een New World Order willen invoeren. Onder de valse voorwendselen van "world peace" en "restoring democracy" en met hun vetorecht in de V.N. (Verenigde Nazies) hebben ze een politiek en legaal correct excuus geschapen om ieder land binnen te vallen met welke *** smoes dan ook.

Als je DOOR de VN, IMF, VS-poppenkat heen leert kijk, naar de verborgen krachten (o.a. Rothschild centrale banken, IMF, Wereldbank, BIS empire) die dit land en haar militairy technology gebruiken, zie je dus dat de "VS + VN + Worldbank +IMF combo" niets anders doet dan zich een "legale toegang" verschaft tot de "natural resources of mother earth"... En geen land wat er iets tegen kan beginnen (misschien Iran en China nog).. De militaire macht van de USSR is systematisch afgebroken via diplomaten!
Zo zullen er nog meer "tegenstanders van de VS" het onderspit gaan delven, by force or diplomacy ;-)!


Vraag jezelf eens af....Waar draait het werkelijk om in?
- WOI + WOII -> controle krijgen over het westelijke europesche continent
- Vietnam oorlog -> toegang en controle over de "gouden driehoek" (opium, drugs handel)
- Irak(Golf oorlog) -> Olietoevoer, en het creeren van een VS basis als headhead naar de rest van het Midden Oosten
- Afghanistan
-> grootste opium leverancier van de gehele wereld!,
-> grondgebied voor belangrijke oliepijpleiding van Rusland naar Pakistan, India
-> militair beachhead voor verdere aanvallen op Pakistan, India, Noord-korea (is mogelijk nucleaire tegenstanden van de VS)
- Iran -> olie, mogelijke nucleaire tegenstander van de VS
- Pakistan
-> bewust verzopen via klimaat-manipulatie en HAARP,
-> gevolg: VS/VN basis daar te stichten voor "hulp", "wederopbouw" voor toegang tot Pakistans nucleair arsenaal!

Dus als deze geopolitieke rooftocht lijn voorzet... what's next? (Het noord-afrikaanse continent, het midden oosten)
Syrie? --- binnenlandse onrust ... maar wat heeft dit land werkelijk te bieden (delfstoffen? olie, mineralen, lokatie)
Egypte? - binnenlandse onrust ... maar wat heeft dit land werkelijk te bieden (delfstoffen? olie, mineralen, lokatie)

Als je leert door het gecensureerde "nieuws" heenkijken en je weet waar, welke VS gesponsorde oorlog gaat uitbreken
Zie hier het eeuwenoude plan wat nu uitgevoerd word - Three World Wars
http://www.threeworldwars.com/index.html

Voor de "alu-hoedjes fans"....
- Do the math yourself en check vooral zelf de feiten uit de geschiedenis
- De politie-missie van nederland... waarvoor is dit een coverup? Publiekelijk zoethoudertje?


Ik ga het grappig vinden hoe mensen deze post zullen negeren, terwijl hier zojuist de keiharde waarheid en grootste samenzwering ooit is beschreven.

zielig, op z'n minst.
14-02-2011, 14:07 door Anoniem
... ... ... proletariërs aller landen verenigd U ! (?)
23-02-2011, 16:32 door Leejjon
De taliban gaat de Amerikanen echt nooit verslaan ofzo, die wachten gewoon tot ze weg zijn en nemen de macht weer over. En dan is alles voor niets geweest. Dus 2 keuzes, er 100 jaar blijven en het land ook echt gaan opbouwen, of weggaan en accepteren dat alles voor niets geweest is.

Iedereen roept nu, wegwezen. Ja lekker, eerst het land overhoop gooien en vervolgens zeggen "ja wij waren altijd al tegen de oorlog, we peren hem, succes!". Ik vind dat we als land moeten zeggen; "Ja we hebben die oorlog gesteund, dus nu gaan we de rotzooi die we gemaakt hebben ook opruimen".

Die politiemissie hadden we gewoon in uruzghan moeten doen. Daar hadden we al een heel kamp. Nu hebben we alles eerst teruggebracht, en brengen we nu alles weer naar een gebied wat we niet kennen?
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.