image

AP mocht dwangsom voor afvalsysteem gemeente Arnhem opheffen

donderdag 1 juli 2021, 09:56 door Redactie, 22 reacties

De Autoriteit Persoonsgegevens mocht een dwangsom die het de gemeente Arnhem had opgelegd wegens een afvalsysteem in 2019 weer opheffen, zo heeft de Raad van State (RvS) geoordeeld. De ondergrondse containers in Arnhem beschikten tussen juli 2014 en medio 2017 over een scannersysteem, dat alleen met een elektronische afvalpas met de adresgegevens van de pashouder kon worden geopend.

De verzamelde persoonsgegevens werden verwerkt in een centraal datasysteem van de gemeente. Inwoner van Arnhem Michiel Jonker maakte hier bezwaar tegen omdat hij vond dat op deze manier zijn privacy werd geschonden. Er volgde een lang juridisch gevecht van drie jaar. Na een uitspraak van de voorzieningenrechter in augustus 2017 legde de Autoriteit Persoonsgegevens een last onder dwangsom op aan de gemeente.

De gemeente had al voor het opgelegd krijgen van de dwangsom besloten om te stoppen met de afvalpas en de ondergrondse containers open te maken. In maart 2019 besloot de Autoriteit Persoonsgegevens de last onder dwangsom op te heffen. Kort daarna ging de gemeente weer over tot het afsluiten van de afvalcontainers en is er weer een afvalpas nodig om de containers te openen. Daarop diende Jonker een bezwaarschrift in bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dat door de toezichthouder werd afgewezen.

De Arnhemmer ging hier tegen in beroep, maar verloor de zaak. Daarop spande Jonker hoger beroep aan bij de Raad van State, maar die geeft hem ook ongelijk. Volgens de Raad van State voldoet de verwerking van gegevens met het nieuwe systeem aan de regels en wordt de AVG bij het opheffen van de last niet overtreden. Ook vindt de RvS dat de rechtbank dit oordeel voldoende heeft gemotiveerd.

"Het beginsel van gegevensminimalisatie, dat is opgenomen in de AVG, wordt door de RvS in zijn uitspraak terzijde geschoven met de redenering dat de verwerking van "gewone" persoonsgegevens, zoals een adres, op zich niet altijd verboden is. De RvS zwijgt in dat verband over het vereiste in artikel 5 lid 2 AVG dat de noodzaak van gegevensverwerking moet kunnen worden aangetoond", stelt stichting Privacy First, dat Jonker bijstond in deze zaak.

Volgens de stichting heeft de Raad van State Jonkers argument, dat de effectiviteit van het door de gemeente gevoerde systeem op wezenlijke punten niet is aangetoond, en daarmee ook de noodzaak niet, buiten beschouwing gelaten. De Arnhemmer ziet het oordeel van de RvS meer als een politieke uitspraak. "Als de Raad van State de bedoeling van artikel 8 EVRM, de AVG en artikel 10 Grondwet serieus had genomen, zou dat consequenties hebben voor allerlei overheden die de privacy al jarenlang schenden. Mogelijk deinst de RvS daarvoor terug."

Jonker overweegt om een klacht in te dienen bij het Europese Mensenrechtenhof in Straatsburg. "Om duidelijk te maken dat de manier waarop de Nederlandse rechterlijke macht reële privacy onderuit schoffelt, niet acceptabel is. Maar een Europese rechtsgang is moeilijk. Als de gemeente Arnhem bijvoorbeeld komend najaar definitief zou afzien van het plan om de containers voor de derde keer te gaan afsluiten, dan is het goed mogelijk dat ik in de ogen van de Europese rechter straks geen procesbelang meer heb. Dus dan houdt de juridische weg op."

Reacties (22)
01-07-2021, 12:07 door Anoniem
Het hele idee dat privacy beschermd wordt, is achterhaald. Vechten tegen windmolens. AVG verandert daar niks aan.
01-07-2021, 13:57 door Anoniem
Door Anoniem: Het hele idee dat privacy beschermd wordt, is achterhaald. Vechten tegen windmolens. AVG verandert daar niks aan.

En dat vind jij normaal?
01-07-2021, 14:18 door Anoniem
De rechters met hun mitsen en maren, mitsdien en mitsgaders...
Hun taak is ze doen met veel woorden een plas en alles blijft zoals het was.

Urgenda was een uitzondering maar dat kwam waarschijnlijk niet door de kracht van argumenten maar omdat er internationaal-politiek ruimte was voor een beleidswijziging.

Privacy is voor the powers that be niet gewenst, digitalisering wel. Dus maakt zo'n rechtszaak geen kans.
01-07-2021, 14:35 door Anoniem
Maar het probleem dat een politieke Raad van State op gespannen voet staat met een gezonde trias politica, dat probleem blijft dus. Omdat onze gekozen volksvertegenwoordiging dayt (in meerderheid) wil.

En intussen wijzen we maar wat graag naar Hongarije of Polen als het om de rechtstaat gaat. Dat leidt zo lekker af.
01-07-2021, 14:47 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Het hele idee dat privacy beschermd wordt, is achterhaald. Vechten tegen windmolens. AVG verandert daar niks aan.

En dat vind jij normaal?

Wat ik normaal vind doet niet terzake. He tis de nieuwe normaliteit.
Het idee wat privacy is schuift op. Het is al privacy als niet bewezen kan worden dat jouw gegevens zijn gelekt of gehackt of voor andere doelen gebruikt. Wat natuurlijk nog niet wil zeggen dat dat niet gebeurt.
01-07-2021, 15:15 door Anoniem
Door Anoniem: De rechters met hun mitsen en maren, mitsdien en mitsgaders...
Hun taak is ze doen met veel woorden een plas en alles blijft zoals het was.

Urgenda was een uitzondering maar dat kwam waarschijnlijk niet door de kracht van argumenten maar omdat er internationaal-politiek ruimte was voor een beleidswijziging.

Privacy is voor the powers that be niet gewenst, digitalisering wel. Dus maakt zo'n rechtszaak geen kans.

De eerste keer won Jonker wel. Hoe dat ging, met een rechter die de gemeenteraad wou laten beslissen, was wel een beetje vreemd. Zie het interview met Jonker op https://www.youtube.com/watch?v=8hpsdHynXNM

Samenvatting van de zitting van de Raad van State op https://potkaars.nl/blog/2021/5/12/is-de-autoriteit-persoonsgegevens-hun-missie-vergeten-michiel-jonker-de-autoriteit-persoonsgegevens-en-dataminimalisatie

Zegt Jonker aan het eind: het door de gemeente ingevoerde systeem werkt niet, heeft niet het beoogde effect, en een systeem dat niet werkt, dan is de noodzaak daarvan ook niet aangetoond. Antwoordt de Autoriteit Persoonsgegevens: ja, maar wij volgen de gemeente. Zegt de gemeente: dat het niet goed werkt, dat geeft niet want een systeem hoeft niet waterdicht te zijn. Einde zitting. Bij mij blijft dan de vraag hangen: als het systeem niet waterdicht hoeft te zijn, waarom wil de gemeente dan perse elke inwoner verplicht een pasje laten gebruiken?

Die gekte om maar alles te willen controleren... de force is strong in this. Of eigenlijk de dark side.
01-07-2021, 16:43 door Anoniem
Hardstikke goed dat je Jonkers een keer ongelijk krijgt!
Dat soort sujetten kost de samenleving bakken met geld met hun proceshobby.
Hopelijk wordt ie nu veroordeeld tot de proceskosten...
01-07-2021, 16:56 door Anoniem
Door Anoniem: Het hele idee dat privacy beschermd wordt, is achterhaald. Vechten tegen windmolens. AVG verandert daar niks aan.

Volgens de toelichting op de site van Privacy First heeft de Raad van State eigenlijk een soort carte blanche aan overheden gegeven om alle mogelijke soorten persoonsgegevens zonder echte noodzaak te verzamelen:

Privacy First: De Raad van State verklaarde het hoger beroep van Jonker ongegrond, met als centrale argument dat de gemeente Arnhem veel "vrijheid" ofwel "een zekere ruimte" heeft om zelf doelen te stellen en de wijze waarop die doelen worden nagestreefd, naar eigen inzicht te kiezen. Zo'n doel hoeft alleen te "passen bij" een taak van algemeen belang, waarbij de gemeente zowel die taak als het zelfgekozen, "passende" doel heel breed mag opvatten en invullen.

Een ander argument van de RvS is dat het ter rechtvaardiging van een inbreuk op de privacy niet nodig is dat een Nederlandse formele wet zo'n inbreuk vereist. In plaats daarvan acht de Raad van State het al voldoende dat de gemeente met die inbreuk een doel zegt na te streven dat één van de mogelijke manieren is om een algemeen geformuleerde wet in te vullen. Het hoeft van de Raad van State niet aangetoond te worden dat de betreffende, specifieke invulling van de wet ook nodig is. Bovendien mag zo'n wet van de Raad van State ook "lagere regelgeving" zijn, bijvoorbeeld beleidsregels die de gemeente zelf heeft opgesteld.

Dat zou dus een soort gevalletje "Wij van WC-eend adviseren WC-eend" zijn. Met gegevensverwerking als "eend".

Jonker zegt dat de Raad van State op deze manier "willekeur legaliseert". Als dat klopt, zou er van de privacy inderdaad niet veel overblijven. Mag dat dan van de AVG?
01-07-2021, 18:02 door Anoniem
Jonker zegt dat de Raad van State op deze manier "willekeur legaliseert". Als dat klopt, zou er van de privacy inderdaad niet veel overblijven. Mag dat dan van de AVG?

Als de wet zegt dat het mag, dan mag het.
01-07-2021, 18:27 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Het hele idee dat privacy beschermd wordt, is achterhaald. Vechten tegen windmolens. AVG verandert daar niks aan.

Volgens de toelichting op de site van Privacy First heeft de Raad van State eigenlijk een soort carte blanche aan overheden gegeven om alle mogelijke soorten persoonsgegevens zonder echte noodzaak te verzamelen:

Privacy First: De Raad van State verklaarde het hoger beroep van Jonker ongegrond, met als centrale argument dat de gemeente Arnhem veel "vrijheid" ofwel "een zekere ruimte" heeft om zelf doelen te stellen en de wijze waarop die doelen worden nagestreefd, naar eigen inzicht te kiezen. Zo'n doel hoeft alleen te "passen bij" een taak van algemeen belang, waarbij de gemeente zowel die taak als het zelfgekozen, "passende" doel heel breed mag opvatten en invullen.

Een ander argument van de RvS is dat het ter rechtvaardiging van een inbreuk op de privacy niet nodig is dat een Nederlandse formele wet zo'n inbreuk vereist. In plaats daarvan acht de Raad van State het al voldoende dat de gemeente met die inbreuk een doel zegt na te streven dat één van de mogelijke manieren is om een algemeen geformuleerde wet in te vullen. Het hoeft van de Raad van State niet aangetoond te worden dat de betreffende, specifieke invulling van de wet ook nodig is. Bovendien mag zo'n wet van de Raad van State ook "lagere regelgeving" zijn, bijvoorbeeld beleidsregels die de gemeente zelf heeft opgesteld.

Dat zou dus een soort gevalletje "Wij van WC-eend adviseren WC-eend" zijn. Met gegevensverwerking als "eend".

Jonker zegt dat de Raad van State op deze manier "willekeur legaliseert". Als dat klopt, zou er van de privacy inderdaad niet veel overblijven. Mag dat dan van de AVG?

Artikel 5 van de AVG zegt:

Lid 1. Persoonsgegevens moeten:

a) worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is („rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie”);

b) voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld en mogen vervolgens niet verder op een met die doeleinden onverenigbare wijze worden verwerkt; de verdere verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden wordt overeenkomstig artikel 89, lid 1, niet als onverenigbaar met de oorspronkelijke doeleinden beschouwd („doelbinding”);

c) toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt („minimale gegevensverwerking”);

(....)

Lid 2. De verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van lid 1 en kan deze aantonen („verantwoordingsplicht”).

Dat is dus niet hetzelfde als willekeur. De vraag is dan hoe een verwerkingsverantwoordelijke kan "aantonen" dat er voldaan is aan bijvoorbeeld lid 1 onder c) van artikel 5 AVG (noodzakelijkheid, data-minimalisatie). Als een gemeente alleen maar hoeft te zeggen dat ze daarmee tot doel hebben om "iets met afvalinzameling" of "iets tegen afvaltoerisme" te doen, en dat is al genoeg om aan te nemen dat het "noodzakelijk" is de persoonsgegevens te verwerken, dan is de privacy-bescherming inderdaad flinterdun of afwezig.

Je zou op z'n minst verwachten dat een gemeente dan op transparante wijze moet aantonen dat er afvaltoerisme is, en hoe ernstig dat probleem is, en waarom zulk afvaltoerisme niet zonder gegevensverwerking kan worden tegengegaan. In de uitspraak van de Raad van State lees ik nergens hoe de gemeente dat heeft aangetoond. Dus tja, ik denk dat Jonker wel een punt heeft.
01-07-2021, 22:14 door karma4
Door Anoniem: Je zou op z'n minst verwachten dat een gemeente dan op transparante wijze moet aantonen dat er afvaltoerisme is, en hoe ernstig dat probleem is, en waarom zulk afvaltoerisme niet zonder gegevensverwerking kan worden tegengegaan. In de uitspraak van de Raad van State lees ik nergens hoe de gemeente dat heeft aangetoond. Dus tja, ik denk dat Jonker wel een punt heeft.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN#d1e1883-1-1 Artikel 6
de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;

Je zult moeten kiezen. Vind je het ophalen van afval een overheidstaak?
- Zo nee zie zelf maar hoe je je rommel kwijt raakt. Begraven op het erf mag niet meer.
- Zo ja dan horen er ook verplichtingen bij. Die kun je leuk vinden of niet. Omdat er altijd een paar zijn die slachtoffer zijn wat wil je dan, dat de hele boel gekapt wordt? https://www.gelderlander.nl/doesburg/bladkorven-weg-na-dumpen-ander-afval-goedwillende-doesburgers-balen-van-asociaal-gedrag-stadsgenoten~af48e4ab2/
https://www.gelderlander.nl/arnhem/arnhemmer-betaalt-prijs-voor-poging-tot-stoppen-afvaldump-jaarbedrag-stijgt-soms-wel-70-euro-br~a62afb02/ Alles heeft zijn prijs en als je denk dat de ander wel betaalt betaalt iedereen meer..
02-07-2021, 01:12 door Anoniem
Door karma4:
Door Anoniem: Je zou op z'n minst verwachten dat een gemeente dan op transparante wijze moet aantonen dat er afvaltoerisme is, en hoe ernstig dat probleem is, en waarom zulk afvaltoerisme niet zonder gegevensverwerking kan worden tegengegaan. In de uitspraak van de Raad van State lees ik nergens hoe de gemeente dat heeft aangetoond. Dus tja, ik denk dat Jonker wel een punt heeft.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN#d1e1883-1-1 Artikel 6
de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;

Je zult moeten kiezen. Vind je het ophalen van afval een overheidstaak?
- Zo nee zie zelf maar hoe je je rommel kwijt raakt. Begraven op het erf mag niet meer.
- Zo ja dan horen er ook verplichtingen bij. Die kun je leuk vinden of niet. Omdat er altijd een paar zijn die slachtoffer zijn wat wil je dan, dat de hele boel gekapt wordt? https://www.gelderlander.nl/doesburg/bladkorven-weg-na-dumpen-ander-afval-goedwillende-doesburgers-balen-van-asociaal-gedrag-stadsgenoten~af48e4ab2/
https://www.gelderlander.nl/arnhem/arnhemmer-betaalt-prijs-voor-poging-tot-stoppen-afvaldump-jaarbedrag-stijgt-soms-wel-70-euro-br~a62afb02/ Alles heeft zijn prijs en als je denk dat de ander wel betaalt betaalt iedereen meer..

Een paar jaar geleden kon het afval worden ingezameld zonder verwerking van persoonsgegevens. Onduidelijk blijft waarom dat nu niet meer zou kunnen. De noodzaak voor de gegevensverwerking is dus niet aangetoond. Waarschijnlijk is die verzonnen door wat gemeente-ambtenaren en daarna een eigen leven gaan leiden, ook bij de "toezichthouder" AP en zelfs in de voorstelling van de rechters van de Raad van State. Je vraagt je dan wel af hoe onafhankelijk die nog zijn. Wie of wat zorgt ervoor dat zij het nu ook opeens "nodig" zijn gaan vinden. Het lijkt of er iets niet in de openbaarheid is wat wel bepalend is voor hoe de AP en de Raad van State denken.
02-07-2021, 07:32 door Anoniem
Erg triest dat dergelijke zaken nodig zijn en dat de gemeente niet gewoon eens ff nadenkt.

Hoe zou het nou toch komen dat er geen hond nog vertrouwen in de overheid heeft?
02-07-2021, 09:21 door Anoniem
Door karma4: Artikel 6
de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;

Je zult moeten kiezen. Vind je het ophalen van afval een overheidstaak?
- Zo nee zie zelf maar hoe je je rommel kwijt raakt. Begraven op het erf mag niet meer.
- Zo ja dan horen er ook verplichtingen bij. Die kun je leuk vinden of niet. Omdat er altijd een paar zijn die slachtoffer zijn wat wil je dan, dat de hele boel gekapt wordt?

Het lijkt of jij artikel 6 lid 1 onder e) AVG leest alsof er staat dat elke taak van algemeen belang elke vorm van gegevensverwerking rechtvaardigt. Dat is een onjuiste interpretatie. Dit artikel geeft een vereiste aan dat er een noodzaak moet worden aangetoond die voortvloeit uit een taak van algemeen belang.

In dit geval is die taak "gemeentelijke afvalinzameling". Die overheidstaak kan ook prima zonder verwerking van persoonsgegevens worden gedaan, en dat gebeurde ook vele jaren lang, al zolang er door de gemeente afval werd ingezameld. Dat veranderde pas toen technologische ontwikkelingen het mogelijk maakte om overal van iedereen persoonsgegevens te gaan verzamelen. Maar dat dat technisch kan, betekent nog niet dat het ook "nodig" zou zijn. Dat moet eerst worden aangetoond voordat het mag.

Als de gemeente, de AP en de Raad van State redeneren dat "het mag omdat het technisch kan", dan is dat inderdaad een recept voor willekeur. Dat maakt deze uitspraak van de Raad van State zo verontrustend. Als die redenering bij het ophalen van afval geacht wordt te gelden, dan kan hij ook bij alle andere overheidsactiviteiten worden toegepast.

"Wij mogen uw telefoon afluisteren zonder dat u ergens van verdacht wordt, omdat dat technisch kan, en omdat het onze taak van algemeen belang is om de veiligheid te waarborgen. Wij mogen registreren naar welke café's u toegaat, want dat kan technisch en het is onze taak van algemeen belang om de volksgezondheid te beschermen."

Door zo te redeneren, zet de Raad van State de deur wagenwijd open voor willekeurige maatregelen zodra die er politiek doorgedrukt kunnen worden. Bijvoorbeeld als er een fascistoïde politieke partij aan de macht komt (of die nu "links", "rechts" of "centrum" is). En daar zitten we al heel dichtbij, als je kijkt naar het feitelijke gedrag van sommige mainstream-partijen.
02-07-2021, 10:13 door Anoniem
Door Anoniem:
Een paar jaar geleden kon het afval worden ingezameld zonder verwerking van persoonsgegevens. Onduidelijk blijft waarom dat nu niet meer zou kunnen. De noodzaak voor de gegevensverwerking is dus niet aangetoond. Waarschijnlijk is die verzonnen door wat gemeente-ambtenaren en daarna een eigen leven gaan leiden, ook bij de "toezichthouder" AP en zelfs in de voorstelling van de rechters van de Raad van State. Je vraagt je dan wel af hoe onafhankelijk die nog zijn. Wie of wat zorgt ervoor dat zij het nu ook opeens "nodig" zijn gaan vinden. Het lijkt of er iets niet in de openbaarheid is wat wel bepalend is voor hoe de AP en de Raad van State denken.

wsch vinden zeh et klein bier en dat er duswel 'n beetje van de wet mag afgewekn maar dat kunnen ze natuurlijk niet hardop zeggen.
02-07-2021, 10:31 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: De rechters met hun mitsen en maren, mitsdien en mitsgaders...
Hun taak is ze doen met veel woorden een plas en alles blijft zoals het was.

Urgenda was een uitzondering maar dat kwam waarschijnlijk niet door de kracht van argumenten maar omdat er internationaal-politiek ruimte was voor een beleidswijziging.

Privacy is voor the powers that be niet gewenst, digitalisering wel. Dus maakt zo'n rechtszaak geen kans.

De eerste keer won Jonker wel. Hoe dat ging, met een rechter die de gemeenteraad wou laten beslissen, was wel een beetje vreemd. Zie het interview met Jonker op https://www.youtube.com/watch?v=8hpsdHynXNM

Samenvatting van de zitting van de Raad van State op https://potkaars.nl/blog/2021/5/12/is-de-autoriteit-persoonsgegevens-hun-missie-vergeten-michiel-jonker-de-autoriteit-persoonsgegevens-en-dataminimalisatie

Zegt Jonker aan het eind: het door de gemeente ingevoerde systeem werkt niet, heeft niet het beoogde effect, en een systeem dat niet werkt, dan is de noodzaak daarvan ook niet aangetoond. Antwoordt de Autoriteit Persoonsgegevens: ja, maar wij volgen de gemeente. Zegt de gemeente: dat het niet goed werkt, dat geeft niet want een systeem hoeft niet waterdicht te zijn. Einde zitting. Bij mij blijft dan de vraag hangen: als het systeem niet waterdicht hoeft te zijn, waarom wil de gemeente dan perse elke inwoner verplicht een pasje laten gebruiken?

Die gekte om maar alles te willen controleren... de force is strong in this. Of eigenlijk de dark side.

Als afval een coronavirus was, dan mocht het nu in heel Europa alweer vrij reizen! ;-)
02-07-2021, 11:04 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Een paar jaar geleden kon het afval worden ingezameld zonder verwerking van persoonsgegevens. Onduidelijk blijft waarom dat nu niet meer zou kunnen. De noodzaak voor de gegevensverwerking is dus niet aangetoond. Waarschijnlijk is die verzonnen door wat gemeente-ambtenaren en daarna een eigen leven gaan leiden, ook bij de "toezichthouder" AP en zelfs in de voorstelling van de rechters van de Raad van State. Je vraagt je dan wel af hoe onafhankelijk die nog zijn. Wie of wat zorgt ervoor dat zij het nu ook opeens "nodig" zijn gaan vinden. Het lijkt of er iets niet in de openbaarheid is wat wel bepalend is voor hoe de AP en de Raad van State denken.

wsch vinden zeh et klein bier en dat er duswel 'n beetje van de wet mag afgewekn maar dat kunnen ze natuurlijk niet hardop zeggen.

Tienduizend kleine biertjes zijn samen een heel grote bierbrouwerij. Op deze manier ondergaat privacy een "death by ten thousand cuts". Dat is trouwens ook de manier waarop de sociale zekerheid, de gezondheidszorg en het onderwijs stukje bij beetje worden afgebroken. Telkens een klein stukje, zodat iedereen denkt: ach, het is maar klein bier en er geen sterk verzet komt. Pas als er een crisis komt, beginnen sommige mensen moord en brand te schreeuwen dat er te weinig IC-bedden zijn. Ja mensen, dan hadden jullie eerder wakker moeten worden en wat anders moeten stemmen. Of als een enkele, uitzonderlijke politicus/klokkenluider (Omtzigt) met jarenlange moeite en ten koste van zijn gezondheid een groot schandaal aan het licht brengt wat bijna de voltallige politieke en ambtelijke klasse probeert toe te dekken (de toeslagenaffaire). Ja mensen, dan hadden jullie het maar eerder belangrijk moeten vinden dat de overheid iedereen fatsoenlijk behandelt.

Zo gaat het nu ook met privacy. Als straks de grote kladderatsj komt, dan is er echt geen juridisch IC-bed meer voor privacy. Dat heeft de Raad van State dan allang wegbezuinigd / afgeschaafd.

Bovendien wordt er op deze manier genormaliseerd dat de wet niet langer gevolgd hoeft te worden als rechters subjectief vinden dat een overtreding niet belangrijk is. Waarom hebben we die wet dan nog?

Tot slot. Als de wet alleen geldt wanneer dat politiek zo uitkomt, dan worden alleen nog de belangen beschermd van groepen die politieke druk kunnen uitoefenen. Dus elites en mobiliseerbare meerderheden. Wie als minderheid een belang heeft en niet via de achterkamertjes iets kan ritselen, wordt op deze manier door de Raad van State buiten de rechtsorde geplaatst. Zogenaamd omdat diens belang dan 'klein' is.

Als je goede connecties hebt, is je belang 'groot', als je dat niet hebt, is je belang 'klein'. Klassenjustitie.
02-07-2021, 11:46 door Anoniem
Door Anoniem: Zo gaat het nu ook met privacy. Als straks de grote kladderatsj komt, dan is er echt geen juridisch IC-bed meer voor privacy. Dat heeft de Raad van State dan allang wegbezuinigd / afgeschaafd.

Waarom zou de kladderatsj komen? Daar zijn we toch zelf bij?

Bovendien wordt er op deze manier genormaliseerd dat de wet niet langer gevolgd hoeft te worden als rechters subjectief vinden dat een overtreding niet belangrijk is. Waarom hebben we die wet dan nog?

Tot slot. Als de wet alleen geldt wanneer dat politiek zo uitkomt, dan worden alleen nog de belangen beschermd van groepen die politieke druk kunnen uitoefenen. Dus elites en mobiliseerbare meerderheden. Wie als minderheid een belang heeft en niet via de achterkamertjes iets kan ritselen, wordt op deze manier door de Raad van State buiten de rechtsorde geplaatst. Zogenaamd omdat diens belang dan 'klein' is.

Als je goede connecties hebt, is je belang 'groot', als je dat niet hebt, is je belang 'klein'. Klassenjustitie.

Je bent bang dat de "rule of law" verdwijnt. Dat hoeft niet. Je kunt ook vertrouwen dat er bij de Raad van State verstandige mensen werken die snappen wanneer ze de wet wat losser moeten hanteren.
02-07-2021, 12:11 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Zo gaat het nu ook met privacy. Als straks de grote kladderatsj komt, dan is er echt geen juridisch IC-bed meer voor privacy. Dat heeft de Raad van State dan allang wegbezuinigd / afgeschaafd.

Waarom zou de kladderatsj komen? Daar zijn we toch zelf bij?

Economische /schuldencrisis? Pandemie? Milieu- en klimaatcrisis? Geopolitieke crisis (China, Amerika, Rusland, Midden-Oosten, India)? We hebben al gezien hoe "uitstekend" we op zulke crises zijn voorbereid... /s

Bovendien wordt er op deze manier genormaliseerd dat de wet niet langer gevolgd hoeft te worden als rechters subjectief vinden dat een overtreding niet belangrijk is. Waarom hebben we die wet dan nog?

Tot slot. Als de wet alleen geldt wanneer dat politiek zo uitkomt, dan worden alleen nog de belangen beschermd van groepen die politieke druk kunnen uitoefenen. Dus elites en mobiliseerbare meerderheden. Wie als minderheid een belang heeft en niet via de achterkamertjes iets kan ritselen, wordt op deze manier door de Raad van State buiten de rechtsorde geplaatst. Zogenaamd omdat diens belang dan 'klein' is.

Als je goede connecties hebt, is je belang 'groot', als je dat niet hebt, is je belang 'klein'. Klassenjustitie.

Je bent bang dat de "rule of law" verdwijnt. Dat hoeft niet. Je kunt ook vertrouwen dat er bij de Raad van State verstandige mensen werken die snappen wanneer ze de wet wat losser moeten hanteren.

Ja, en we kunnen ook vertrouwen dat er bij het Chinese Politbureau verstandige mensen werken die snappen wanneer de Veiligheidswet in Hong Kong wat losser moet worden gehanteerd. /s. https://www.theguardian.com/world/2021/jun/30/hong-kong-legal-system-should-reflect-china-will-says-official

We kunnen er ook op vertrouwen dat in het Poolse Constitutionele Hof verstandige mensen werken die snappen wanneer wetten die abortus verbieden en discriminatie van homoseksuelen bevorderen, moeten worden toegestaan. /s https://www.theguardian.com/world/2018/jul/02/polands-supreme-court-constitutional-crisis-comes-to-a-head en: https://www.theguardian.com/world/2021/mar/31/eu-takes-poland-to-court-over-law-that-undermines-judges

In welke wereld leeft u? Die van 18e eeuwse hoogmogende regenten? Naïef en zelfgenoegzaam tegelijk.

In Nederland is het in zekere zin al verder bergafwaarts gegaan dan in Polen. Hier wordt de Raad van State al sinds jaar en dag politiek benoemd.
02-07-2021, 13:53 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Een paar jaar geleden kon het afval worden ingezameld zonder verwerking van persoonsgegevens. Onduidelijk blijft waarom dat nu niet meer zou kunnen. De noodzaak voor de gegevensverwerking is dus niet aangetoond. Waarschijnlijk is die verzonnen door wat gemeente-ambtenaren en daarna een eigen leven gaan leiden, ook bij de "toezichthouder" AP en zelfs in de voorstelling van de rechters van de Raad van State. Je vraagt je dan wel af hoe onafhankelijk die nog zijn. Wie of wat zorgt ervoor dat zij het nu ook opeens "nodig" zijn gaan vinden. Het lijkt of er iets niet in de openbaarheid is wat wel bepalend is voor hoe de AP en de Raad van State denken.

wsch vinden zeh et klein bier en dat er duswel 'n beetje van de wet mag afgewekn maar dat kunnen ze natuurlijk niet hardop zeggen.

Het staat in de uitspraak:

Zoals hiervoor uiteengezet, houdt de toetsing van de noodzakelijkheid een afweging van alternatieven en belangen in. Dat de verwerking van de gegevens noodzakelijk moet zijn in de zin van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder e, van de AVG, betekent dus niet dat de verwerking alleen rechtmatig is als de taak van algemeen belang niet kan worden vervuld zonder dat gegevens worden verwerkt. Met andere woorden: de inzameling van huishoudelijk afval kan, zoals [appellant] terecht stelt, plaatsvinden zonder dat gegevens worden verwerkt. Dat betekent echter niet dat al om die reden de noodzakelijkheid ontbreekt voor verwerking van gegevens bij de inzameling van huishoudelijk afval in containers die moeten worden geopend met een adresgebonden afvalpas.

De RvS heeft "belangen afgewogen" en kennelijk inderdaad geoordeeld dat de inbreuk op de privacy "klein bier" is. Maar nog los daarvan heeft de RvS ook geoordeeld dat een willekeurig doel dat de gemeente zichzelf stelt, de verwerking van persoonsgegevens rechtvaardigt, zolang de gemeente maar aangeeft met welke "taak van algemeen belang" dat zelf gestelde doel direct of indirect te maken heeft. Deze interpretatie van de AVG biedt aan gemeenten en andere overheden inderdaad alle ruimte om persoonsgegevens te gaan verwerken zodra ze dat willen.

Mijn conclusie zou zijn: willen we een geloofwaardige invulling geven aan de bescherming van het privé-leven (en dus aan artikel 8 EVRM), dan voldoet de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet en is er nieuwe wetgeving vereist. Dat zal dan uiteraard ook weer Europese wetgeving moeten zijn. Gezien de tijd die het vergt om Europese wetgeving te initiëren, op te stellen en in werking te laten treden, kan de conclusie alleen zijn dat in de voorzienbare toekomst (zeg: de eerstkomende tien jaar) artikel 8 EVRM in de EU slechts zeer gedeeltelijk zal worden geïmplementeerd.

Tegen die tijd zal de implementatie van allerlei nieuwe IT-systemen al zo ver gevorderd zijn, zo verweven zijn geraakt met alle vormen van overheidsbestuur, en zo genormaliseerd zijn, dat we nu eigenlijk wel de conclusie kunnen trekken dat artikel 8 EVRM tegen die tijd bijna volledig zal zijn ingehaald door voldongen feiten, en dus nooit meer zal worden geïmplementeerd.

R.I.P. privacy in Nederland en waarschijnlijk in de gehele EU.

Dit maakt het Chinese voorbeeld des te interessanter. Hoe werkt het systeem daar? Hoe gaan Chinese inwoners in de praktijk om met een overheid die de kleinste details van hun leven mag registreren, en ook steeds vaker opslaat in een Kredietscore-systeem, en die de macht heeft om tot in hun slaapkamers door te dringen?

Ik kan me voorstellen dat Chinese ouders bijvoorbeeld heel voorzichtig zijn met de meningen die ze in bijzijn van hun kinderen uitspreken, en ook op elke plek waar een microfoon aanwezig zou kunnen zijn. Mogelijk is er sprake van een soort ongeschreven overeenkomst tussen overheid en onderdanen om te "leven en laten leven". Maar iedere Chinese onderdaan zal beseffen dat naleving van die overeenkomst niet rechtens valt af te dwingen. Wie ongenoegen van de overheid wekt, bijvoorbeeld door enige vorm van kritiek of activisme, kan onmiddellijk afgerekend worden, waarbij de overheid al beschikt over een schat aan persoonlijke informatie over elke onderdaan.

Een "toeslagenaffaire" zoals begin dit jaar in Nederland zou in die situatie nooit in de publiciteit komen, want de betreffende parlementsleden en klokkenluiders zouden tijdig zijn geneutraliseerd.

Daarom vind ik deze zaak, hoewel die alleen over een systeem met een afvalpas gaat, toch zeer informatief. De Raad van State heeft duidelijk aangegeven dat we in de praktijk geen enkele juridische aanspraak kunnen maken op respect van de overheid voor onze privacy. Privacy is niet langer een recht, maar een gunst die we soms zullen ontvangen, soms niet.
02-07-2021, 16:50 door Anoniem
Door Anoniem: Tegen die tijd zal de implementatie van allerlei nieuwe IT-systemen al zo ver gevorderd zijn, zo verweven zijn geraakt met alle vormen van overheidsbestuur, en zo genormaliseerd zijn, dat we nu eigenlijk wel de conclusie kunnen trekken dat artikel 8 EVRM tegen die tijd bijna volledig zal zijn ingehaald door voldongen feiten, en dus nooit meer zal worden geïmplementeerd.

R.I.P. privacy in Nederland en waarschijnlijk in de gehele EU.

Dit maakt het Chinese voorbeeld des te interessanter. Hoe werkt het systeem daar? Hoe gaan Chinese inwoners in de praktijk om met een overheid die de kleinste details van hun leven mag registreren, en ook steeds vaker opslaat in een Kredietscore-systeem, en die de macht heeft om tot in hun slaapkamers door te dringen?

R.I.P privacy = R.I.P. rechtsstaat.

"EUSSR" vond ik altijd populistisch geneuzel, nu toch even slikken.

Ergens gelezen dat er in China tienduizend keer per jaar oproer plaatsvindt en elke keer wordt neergeslagen. Begrijpelijk als mensen in het nauw worden gedreven en hun gerechtvaardigde belangen niet via het recht kunnen beschermen.

Zien we nu ook in Nederland / EU een overgang van een rechtsstaat naar een "volkswoede-staat"? Dan leven we in "interessante tijden", die we dan ook maar aan de Raad van State zullen toewensen.

(Wikipedia: "May you live in interesting times" is an English expression that is claimed to be a translation of a traditional Chinese curse. While seemingly a blessing, the expression is normally used ironically; life is better in "uninteresting times" of peace and tranquility than in "interesting" ones, which are usually times of trouble. Despite being so common in English as to be known as the "Chinese curse", the saying is apocryphal, and no actual Chinese source has ever been produced.)
02-07-2021, 22:20 door Anoniem
Door Anoniem:R.I.P privacy = R.I.P. rechtsstaat.

"EUSSR" vond ik altijd populistisch geneuzel, nu toch even slikken.

Ergens gelezen dat er in China tienduizend keer per jaar oproer plaatsvindt en elke keer wordt neergeslagen. Begrijpelijk als mensen in het nauw worden gedreven en hun gerechtvaardigde belangen niet via het recht kunnen beschermen.

Zien we nu ook in Nederland / EU een overgang van een rechtsstaat naar een "volkswoede-staat"?

Het hoeft niet zo zwart-wit te zijn. Er zijn ook hybride modellen denkbaar tussen "rechtsstaat" en "volkswoede-staat" (leuk trouwens!). Enkele basis-aannames achter het idee van een "rechtsstaat" zijn:
(1) scheiding tussen drie machten (trias politica): wetgevende, uitvoerende, rechtsprekende;
(2) democratisch gelegitimeerde, geschreven wetten zijn leidend voor de rechterlijke macht;
(3) rechters streven binnen die wettelijke kaders naar het realiseren van rechtvaardigheid.

Geen van die drie aannames klopt in de huidige realiteit van Nederland:
Ad (1): de drie machten vormen drie handen op één buik. Die buik is de kern van de elite die moet worden bediend;
Ad (2): ongeschreven bestuurlijke wensen zijn leidend voor bestuursrechters, de geschreven wetgeving dient vooral als instrument om het inwilligen van zulke bestuurlijke wensen aan het volk te kunnen verkopen met vertoon van (moreel) gezag;
Ad(3): bestuursrechters streven niet primair naar het realiseren van rechtvaardigheid, maar naar het bedienen van bestuurders door weerstand tegen bestuurlijke besluiten te neutraliseren. Dat kan echter alleen als de pretentie dat er wordt gestreefd naar rechtvaardigheid, door deze rechters in stand wordt gehouden. Om in de ogen van het bestuur goed te kunnen functioneren, moeten deze rechters dus op een leugenachtige manier opereren. Dat lukt het beste als ze ook tegen zichzelf liegen over hun motieven, of zelfreflectie ontwijken door niet scherp meer na te denken over hun eigen motieven en handelwijze. Rechters die te veel in de spiegel kijken, komen in mentale problemen. Als ze ook nog "in waarheid gaan leven" (Vaclav Havel) door oprechte zelfkennis en oprecht rechtvaardigheidsstreven in praktijk te brengen, dan brengt dat grote risico's met zich mee voor hun verdere carrière. Leden van de Raad van State hebben allemaal een succesvolle carrière gemaakt. Trek zelf je conclusies over de manieren waarop ze hun positie hebben bereikt, en wat dat met hun mindset en attitude heeft gedaan.

Zelfs in Wikipedia zijn al aanwijzingen te vinden over de werkelijke situatie, bijvoorbeeld onder het lemma "trias politica":

In theorie is het systeem van de trias politica een van de basisprincipes van de westerse democratie. In de praktijk is een aantal fundamentele beginselen als openbaarheid van uitspraken en verbod op vermenging van functies, hoewel vastgelegd in de Nederlandse Grondwet en in verdragen als het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het EU-verdrag al dan niet terecht, minder van toepassing geworden. (...)

Er is soms kritiek op de scheiding van machten binnen instituties in Nederland. Een voorbeeld is de functie van de Nederlandse Raad van State, die zowel de hoogste bestuursrechter is als adviesorgaan voor parlement en regering, waaronder advisering over alle nieuwe wetten; de raad heeft dus functies op het gebied van alle drie de machten uit de driemachtenleer. Na een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zag de Nederlandse staat zich gedwongen om binnen de Raad van State een afdeling bestuursrechtspraak in het leven te roepen aangezien de onafhankelijkheid van de rechtspraak niet gewaarborgd was als hetzelfde orgaan betrokken was bij de totstandkoming van wetten. Luxemburg werd in deze uitspraak (Procola-arrest) op de vingers getikt omdat het eenzelfde indeling had voor zijn Raad van State.

Door het idee los te laten dat we hier te maken zouden hebben met rechters in de eigenlijke (materiële) zin van het woord, en in plaats daarvan te onderkennen dat het hier gaat om prelaten, worden allerlei uitspraken van de "afdeling bestuursrecht" beter verklaarbaar, waaronder ook deze over de Arnhemse afvalpas.

In de kern zijn bestuursrechtelijke procedures in Nederland altijd een kwestie van "proleten versus prelaten". Of ook wel: "casinobezoekers versus casinobazen". We weten allemaal hoe dat gaat: af en toe mogen casinobezoekers even wat winnen om de spanning erin te houden en klandizie te lokken. Maar aan het eind van de dag is er maar één winnaar: de casinobaas.

Hoe slimmer het casino is georganiseerd en hoe verleidelijker de façade, hoe minder volkswoede er op straat hoeft te worden afgehandeld. In Nederland is het casino naar mijn inschatting heel slim georganiseerd: vriendelijk personeel, een laagdrempelige uitstraling, relatief weinig entreegeld.

De vraag rijst: waarom zouden intelligente mensen die in beginsel kunnen snappen hoe het ècht werkt, überhaupt nog als bezoeker ("rechtzoekende") zo'n casino betreden? Daarvoor zijn verschillende verklaringen denkbaar. Jeugdige naïviteit en gebrek aan ervaring is daar één van. Hindermacht ontwikkelen is een andere verklaring, die volgens mij (wellicht onbedoeld) een rol heeft gespeeld in de zaak met de Arnhemse afvalpas. Die leidde tot een politieke dynamiek (referendum over het afvalbeleid) waardoor de afvalpas in die stad inmiddels weer is afgeschaft.

Een derde mogelijke verklaring is dat juridische procedures kunnen dienen om de werkelijke aard van een situatie voor een groter publiek zichtbaar te maken. Een recent en beroemd voorbeeld daarvan is dat van Alexei Navalny, die begin dit jaar naar Rusland terugkeerde in de bijna-zekerheid dat hij daar gearresteerd zou worden en dan in een schijnproces zou worden veroordeeld. Vanuit een strikt juridisch perspectief gezien, was die terugkeer naar Rusland waanzin, want juridisch kansloos. Maar Navalny keek naar een grotere samenhang en achtte het daarom zinvol om het toch te doen. (Noot: Het Russische bestuur vindt zelf dat de rechterlijke macht in Rusland prima functioneert, en Russische rechters zijn het daarmee eens.)

Volkswoede is als een rivier die de weg van de minste weerstand zoekt. Hoe rechtvaardiger en transparanter een rechtssysteem functioneert, hoe meer volkswoede zo'n systeem kan kanaliseren, absorberen en oplossen. Het is wrang om te constateren dat hoe onrechtvaardiger een samenleving functioneert, hoe hoger de kwaliteit die het rechtssysteem van die samenleving moet hebben om de volkswoede nog te kunnen neutraliseren.

In een heel rechtvaardige samenleving hoeft de rechterlijke macht niet meer te zijn dan een kleine kleefstrip op het bestuursgebouw, die wat geïsoleerde, bozig zoemende vliegjes met gemak afvangt. In een steeds onrechtvaardiger wordende samenleving moet de lijmlaag op het bestuursgebouw steeds worden uitgebreid en steeds dikker worden aangebracht, en nog worden aangevuld met geautomatiseerde gifspuiten en andere contrapties om steeds grotere zwermen horzels, roofwespen, vampiervleermuizen en aasgieren buiten de deur te houden.

Meestal lukt dat op den duur niet meer en gaat het bestuur over tot preventief politiegeweld tegen vreedzame demonstranten en andere critici. Van zo'n escalatie zien we in Nederland ook al de eerste tekenen.

In april van dit jaar vroeg de Raad van State aan de maatschappij om "reflectie" (feedback) over het functioneren van de rechtspraak, met het oog op "de menselijke maat". En een paar dagen geleden, op 28 juni, heeft de Raad van State de notitie "Digitalisering - wetgeving en bestuursrechtspraak" uitgebracht, met daarin een aantal nobele overwegingen over hoe de bescherming van mensen en hun persoonsgegevens centraal moet staan bij wetgeving en rechtspraak over digitalisering ("mensgerichte benadering", "transparantie" e.d. - bijna synchroon met een recente blog van Aleid Wolfsen, voorzitter van de AP, met dezelfde strekking: inderdaad, twee handen op één buik). Deze nobele overwegingen roepen de vraag op hoe het kan dat de Raad van State tegelijkertijd met zijn uitspraak inzake de Arnhemse afvalpas een vrijbrief geeft aan overheden om zonder aangetoonde noodzaak persoonsgegevens te verzamelen - en aan de AP om niet te handhaven.

Er lijkt een kloof te bestaan tussen enerzijds abstracte, algemene woorden voor de bühne, en anderzijds de uitvoeringspraktijk. Dat past bij de verklaring die ik hierboven achter Ad(3) heb gegeven: er moet een morele pretentie worden opgehouden omwille van het behoud van rechterlijk en bestuurlijk "gezag", maar het is niet de bedoeling dat die pretentie in de praktijk wordt waargemaakt.

M.J.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.