image

AP: surveillancesoftware heeft grote impact op privacy van leerlingen

zondag 4 oktober 2020, 11:42 door Redactie, 17 reacties

Het gebruik van surveillancesoftware bij online tentamens heeft grote impact op de privacy van leerlingen en mag dan ook alleen worden ingezet als het echt noodzakelijk is, zo stelt de Autoriteit Persoonsgegevens. En niet alleen bij het gebruik van surveillancesoftware moeten scholen rekening houden met de privacy van leerlingen, ook voor de inzet van videobellen moet er beleid aanwezig zijn.

De privacytoezichthouder ontving van ouders, leerlingen, studenten en docenten vragen over de verwerking van persoonsgegevens in het afstandsonderwijs. Zo zijn er zorgen over de veiligheid van de gebruikte systemen en of gegevens van leerlingen niet in verkeerde handen terecht kunnen komen. Daarop startte de Autoriteit Persoonsgegevens een onderzoek naar het gebruik van surveillancesoftware en videobellen in het onderwijs.

Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de privacytoezichthouder verschillende aanbevelingen opgesteld. Zo mogen onderwijsinstellingen surveillancesoftware alleen inzetten als het echt noodzakelijk is. De software die studenten moeten installeren heeft onder andere toegang tot webcam, microfoon en browser van hun systeem en filmt de student tijdens het maken van het examen. Onderwijsinstellingen moet ook nagaan of er geen minder ingrijpende methode van examinering mogelijk is, bijvoorbeeld via het laten inleveren van een werkstuk of essay. Ook moeten scholen motiveren waarom surveillancesoftware voor bepaalde toetsen en tentamens noodzakelijk is.

Is het gebruik van de software noodzakelijk, dan dienen onderwijsinstellingen de inbreuk op de privacy van leerlingen te beperken. "Dit kunt u bijvoorbeeld doen door toetsen of tentamens samen te voegen, zodat er zo min mogelijk momenten van online proctoring zijn", aldus de Autoriteit Persoonsgegevens. Tevens moet periodiek bij versoepeling van de coronamaatregelen worden geëvalueerd of de inzet van surveillancesoftware nog nodig is.

Videobellen

Wanneer scholen onderwijs via videobellen geven moet er eerst zijn bepaald op welke grondslag uit de AVG dit plaatsvindt. Daarnaast mogen verzamelde gegevens niet voor andere zaken worden ingezet. In het geval van opgenomen lessen of colleges mogen daarin in principe geen leerlingen of studenten te zien zijn.

"U mag niet zomaar opnames maken waarop leerlingen of studenten te zien zijn. Dit mag alleen in uitzonderingssituaties. U moet dan goed kunnen onderbouwen waarom dit noodzakelijk is. En dit van tevoren duidelijk uitleggen aan uw leerlingen of studenten", zo stelt de AP. Tevens wordt geadviseerd om met de standaardinstellingen van de gebruikte applicatie te werken, om zo de privacy zo veel mogelijk te beschermen.

Reacties (17)
04-10-2020, 12:13 door Anoniem
Gaat AP ook iets ondernemen, of zal het bij deze constateringen blijven? Geen enkele school gaat veranderen omdat ze een advies van AP krijgen.
04-10-2020, 12:35 door Anoniem
Ik neem aan dat het niet de bedoeling is dat studenten hun pc voor iets anders dan het tentamen of examen gebruiken als dat gaande is. Dan zou het mogelijk moeten zijn voor de leveranciers van proctoring software om een bootable cd/dvd/usb-stick te ondersteunen die tegelijk de hele pc overneemt voor die ene boot en helemaal van de HDD/SSD afblijft, en dus van de installatie en bestanden van de student.
04-10-2020, 13:23 door Anoniem
Door Anoniem: Gaat AP ook iets ondernemen, of zal het bij deze constateringen blijven? Geen enkele school gaat veranderen omdat ze een advies van AP krijgen.

Blijkens het artikel is de AP benaderd door "ouders, leerlingen, studenten en docenten". Dus als scholen de aanwijzingen van de AP niet volgen, en dat is constateerbaar, dan kunnen die personen daarover opnieuw bij de AP aan de bel trekken en om handhaving verzoeken. Als scholen dat beseffen, veranderen ze hun aanpak misschien.

Moeilijker wordt het als scholen de aanwijzingen stiekem niet volgen, terwijl ze ondertussen wel beweren "aan alle privacyregelgeving te voldoen". In dat geval is er misschien een klokkenluider nodig voordat zoiets aan het licht komt. Of misschien dat na enige tijd een persoonsgegeven ergens opduikt waar het niet hoort te zijn. Als dat aan de AP wordt gemeld, mag van de AP worden verwacht dat die de zaak naar aanleiding van zo'n melding zelf onderzoekt.

Tot nu toe is dat laatste helaas niet het beleid van de AP. In een aantal zaken die ik voer (m.n. over privacy in het OV), wringt de AP zich in alle mogelijke bochten om die zaken juist niet te onderzoeken of slechts heel oppervlakkig te onderzoeken en dan weg te wuiven. Maar als de AP zich in nieuwe zaken anders en beter gaat opstellen, zou ik dat natuurlijk verwelkomen.

Nog mooier zou het zijn als de AP ook in reeds lopende zaken uit eigen beweging gaat erkennen dat bepaalde aanwijzingen aanleiding moeten vormen voor het doen van (eerlijk) onderzoek. Immers, de taak van de AP is niet het koste wat kost en tegen beter weten in voeren van rechtszaken, maar het beschermen van privacy.
04-10-2020, 14:16 door karma4 - Bijgewerkt: 04-10-2020, 14:19
Het AP dat op de stoel van een arts gaat zitten hadden we al. Nu willen ze het onderwijs ook al gaan dicteren.
Met het voorschrijven aan de regering hoe en welke wetten er gemaakt moeten worden zijn ze de democratische beginselen aan het slopen. Het is een scenario conform Eric Arthur Blair. Welke kunnen we als voorbeeld van zijn werk nemen?

Tot nu toe is dat laatste helaas niet het beleid van de AP. In een aantal zaken die ik voer (m.n. over privacy in het OV), wringt de AP zich in alle mogelijke bochten om die zaken juist niet te onderzoeken of slechts heel oppervlakkig te onderzoeken en dan weg te wuiven.
Dat is geen goed teken en in lijn met mijn kritiek. Juist ook daar zou het veel beter moeten omdat de basis waarmee men er aan begon niet goed is (kostenverdeling wegens liberalisatie).
04-10-2020, 15:43 door Anoniem
Door karma4: Het AP dat op de stoel van een arts gaat zitten hadden we al. Nu willen ze het onderwijs ook al gaan dicteren.
Met het voorschrijven aan de regering hoe en welke wetten er gemaakt moeten worden zijn ze de democratische beginselen aan het slopen. Het is een scenario conform Eric Arthur Blair. Welke kunnen we als voorbeeld van zijn werk nemen?

Ik begrijp niet waar je op doelt. De AP heeft geen wetgevende bevoegdheid, maar alleen de bevoegdheid om bepaalde wetten, nl. de AVG en de UAVG, uit te voeren, en om de regering, het parlement en het grote publiek over de toepassing van die wetten te adviseren. Dat vereist dat de AP die wetten ook interpreteert. Maar een wet interpreteren, en vervolgens op grond van die interpretatie de regering adviseren, is niet hetzelfde als de regering iets voorschrijven. Dat laatste kan de AP niet, en dat doet de AP bij mijn weten ook niet.

Als de regering de adviezen van de AP in de wind wil slaan, dan is de regering daar juridisch gezien vrij in, totdat er een zaak voor de rechter komt en die rechter oordeelt dat de regering de wet overtreedt.

Als de Nederlandse regering een nationale wet maakt die in strijd is met hogere regelgeving (d.w.z. Europese regelgeving zoals de AVG, of internationale verdragen zoals het EVRM - waarvan artikel 8 over de privacy gaat), dan kan een rechter die Nederlandse wet toetsen aan die hogere regelgeving en op bepaalde punten buiten toepassing verklaren. In de praktijk gaan rechters daarbij vaak uit van een zeer ruime "beoordelingsmarge" ("margin of appreciation") voor Nederland, die aan de Nederlands overheid de vrijheid geeft om verregaand te knabbelen aan de mensenrechten van burgers.

Ik hoor een bepaalde boosheid in jouw opmerkingen over de AP. Net als jij, ben ik ook boos op de AP, maar het lijkt of ik daar heel andere redenen voor heb dan jij. Ik vind dat de AP tot nog toe veel te veel heeft meegewaaid met Nederlandse machthebbers (overheden en formeel private organisaties) die de privacy van mensen nodeloos aantasten, en dat de AP zaken niet grondig genoeg heeft willen onderzoeken. Ik vind dus dat de AP zich te slap heeft opgesteld en heeft weggekeken. Het lijkt of jij vindt dat de AP zich juist te dictatoriaal opstelt. Maar waar baseer je dat op?

Privacy-regelgeving stelt, als die goed wordt geïnterpreteerd, grenzen aan de verwerking van persoonsgegevens door organisaties, zowel als het gaat om welke gegevens er überhaupt mogen worden verwerkt, als de manier waarop die gegevens mogen worden verwerkt. Het lijkt me goed als de AP die grenzen benoemt, en vervolgens ook handhaaft. Da's niet dictatoriaal, maar gewoon hun job. Fijn als ze die eindelijk gaan doen!

Je verwijst naar Eric Arthur Blair = George Orwell = "1984" en "Animal Farm" = het risico van een totalitaire staat. Maar dat is zoiets als zeggen dat wanneer een muis (de AP) eindelijk een piepje geeft, dit ertoe zou leiden dat een olifant (de Nederlandse machthebbers, waaronder met name sterke, kapitaalkrachtige lobbies zoals VNO-NCW met hun speciale digitaliseringslobby ECP) zou omvallen. Dat er in Nederland een groot democratisch tekort bestaat, ben ik met je eens. Maar dat komt door de macht van onze regenten en hun onderaannemers in het parlement en in allerlei instituties, niet door het gedrag van de AP. Tot nu toe is de AP ook onderhorig geweest aan die regenten. Als de AP zich daar eindelijk een beetje van zou losmaken om haar formeel onafhankelijke rol ook echt te gaan vervullen, dan kan dat alleen maar goed zijn voor het maatschappelijk debat en daarmee voor de democratie.

Ik zou blij zijn als de AP eindelijk paal en perk gaat stellen aan de massale aantasting van de privacy van mensen die plaatsvindt in zo'n beetje alle sectoren van de maatschappij (medische sector, openbaar vervoer, woonomgeving, scholen, financiële sector, telecommunicatie, energie, etc. etc.). Maar ik hoor graag waar jouw onvrede vandaan komt.
05-10-2020, 09:57 door Anoniem
Is het gebruik van de software noodzakelijk, dan dienen onderwijsinstellingen de inbreuk op de privacy van leerlingen te beperken
Wat een doublespeak.
Wat zegt in vredesnaam “noodzakelijk gebruik van de software”?
Noodzakelijk is dat ze onderwijs geven! Niet noodzakelijk is dat te doen op een manier die privacy inbreuken veroorzaakt.
Nood breekt wetten is hierbij niet van toepassing. Er is voldoende tijd en ervaring en dus ruimte geweest om zich te kunnen orienteren of er wel geschikte digitale hulpmiddelen zijn.
Privacy hoort volgens Grapperhaus’ behandeling van inwerkingstelling van de AP geen sluitpost te zijn.
Pure flauwekul argumentaties dus van de AP!!!

daarnaast mogen de verzamelde gegevens alleen voor het doel worden ingezet.
Dat geldt volgens minister Grapperhaus ook voor alle tussenpartijen die leverancier zijn of op andere wijze betrokken raken in de onderwijsketen, met enige uitzondering de opslag van diploma gegevens bij een tentamen en Cito gerelateerde diploma-instellingen en het moeten kunnen delen ervan met derden voor de functie van die ene instelling. Dat laatste is volgens Grapperhaus wel een geoorloofde afwijking van het verbod op gegevens lekken, hetgeen volgens hem technisch wel plaats vindt indien de instelling de gegevens op aanvraag wordt geacht rechtstreeks te delen met derde belanghebbenden van de aanvraag. Hetgeen er op neerkomt dat bedrijven als Microsoft hun AI en andere middle ware functies moeten uitschakelen indien ze voor en aan onderwijsinstellingen hun software of daarop gebaseerde diensten leveren.
05-10-2020, 09:59 door Anoniem
Ook moeten scholen motiveren waarom surveillancesoftware voor bepaalde toetsen en tentamens noodzakelijk is.

Ehm. Om te voorkomen dat er wordt afgekeken ? Dat is al sinds jaar en dat de doelstelling voor controle, het gaat hier over de werkwijze. Stelt het AP dezelfde vraag bij toezichthouders bij fysieke examens, is dat wel noodzakelijk ?

De doelstelling is duidelijk, de vraag moet gaan over proportionaliteit en subsidariteit.
05-10-2020, 10:13 door Anoniem
Het veel gebruikte Proctorio werkt alleen als plug-inn voor Google Chrome. Dat betekent dat je die eerst moet installeren én met de Google voorwaarden akkoord moet gaan. Ik kan niet begrijpen hoe de AP hierin mee kan gaan. Hebben de ze Google voorwaarden wel eens gelezen?
05-10-2020, 10:15 door Anoniem
Het AP dat op de stoel van een arts gaat zitten hadden we al. Nu willen ze het onderwijs ook al gaan dicteren.

Ze dicteren niets, ze stellen vragen. Die gerelateerd zijn aan de kwesties, waarvoor het AP is opgericht. Onzin reactie. Alsof de AP opgericht is om in de gaten te houden of privacy professionals zich aan de regels houden.

Natuurlijk raakt het werk van de AP andere vakgebieden, toch niet heel moeilijk, om dat te bevatten. Tenzij je natuurlijk je hersens uitschakelt, en je klaagmodus aan zet.... ?
05-10-2020, 10:55 door Anoniem
Door Anoniem: Het veel gebruikte Proctorio werkt alleen als plug-inn voor Google Chrome. Dat betekent dat je die eerst moet installeren én met de Google voorwaarden akkoord moet gaan. Ik kan niet begrijpen hoe de AP hierin mee kan gaan. Hebben de ze Google voorwaarden wel eens gelezen?

Ik heb die voorwaarden wel eens gelezen, en die geven Google inderdaad de mogelijkheid om met jouw persoonsgegevens overal in de wereld zo'n beetje alles te (laten) doen. Zeker na de uitspraak van het Europese Hof dit jaar inzake Schrems II (de ondeugdelijkheid van het "Privacy Shield"), is het duidelijk dat studenten niet gedwongen mogen worden hun persoonsgegevens te laten verwerken in de Verenigde Staten.

Het is de verantwoordelijkheid van de overheid (die ons onderwijs reguleert) en opleidingsinstituten (die het onderwijs uitvoeren) om ervoor te zorgen dat studenten met behoud van privacy hun studie kunnen volgen en geëxamineerd kunnen worden. Ook in de tijd van Covid-19. Als daarvoor geen privacy-vriendelijke digitale middelen voorhanden zijn, dan moet het examineren op een andere manier geregeld worden, bijv. met grote zalen met social distancing. Er zijn momenteel genoeg grote, lege zalen beschikbaar, juist door Covid-19.

Dit vereist natuurlijk wel een goede organisatie en logistiek. Nederland klopt zichzelf vaak op de borst dat we, als handelsnatie, zo goed zijn in organisatie en logistiek. Nou... laat het nu dan maar zien! Of zijn onze ministers dan opeens zwak, ziek en misselijk en denken alleen achteraf over wat ze "met de kennis van nu" een half jaar geleden hadden moeten regelen? Het probleem van examineren in combinatie met social distancing was vanaf het begin van de Covid-19-crisis voorzienbaar. Wie is onze minister van onderwijs?
05-10-2020, 12:29 door Anoniem
Door Anoniem: Het veel gebruikte Proctorio werkt alleen als plug-inn voor Google Chrome. Dat betekent dat je die eerst moet installeren én met de Google voorwaarden akkoord moet gaan. Ik kan niet begrijpen hoe de AP hierin mee kan gaan. Hebben de ze Google voorwaarden wel eens gelezen?

Inmiddels is het bijna onmogelijk geworden om gebruik te maken van enige dienst zonder gebruik te maken van de diensten van de grote dataspelers. Zelfs als je daar direct niets mee te maken heeft, zijn veel andere diensten daar weer op gebouwd. Zelfs overheids- en zorgpartijen brengen de gegevens van hun onderdanen of klanten op grote schaal naar de cloud.
05-10-2020, 14:56 door karma4
Door Anoniem: [Ik begrijp niet waar je op doelt. De AP heeft geen wetgevende bevoegdheid, maar alleen de bevoegdheid om bepaalde wetten, nl. de AVG en de UAVG, uit te voeren, en om de regering, het parlement en het grote publiek over de toepassing van die wetten te adviseren.
Zodra het AP gaat opleggen dat er eerst nieuwe wetgeving nodig voor iets mag of bestaande wetgeving negeert dan zitten ze op de stoel van de wetgever en rechter. Zowel de wet publieke gezondheid en die van gebruik BSN lijkt ze onbekend te zijn net zoals hele stukken uit strafrecht.

Dat vereist dat de AP die wetten ook interpreteert. Maar een wet interpreteren, en vervolgens op grond van die interpretatie de regering adviseren, is niet hetzelfde als de regering iets voorschrijven. Dat laatste kan de AP niet, en dat doet de AP bij mijn weten ook niet.
Interpreteren is voor een rechter en dwingend advies (anders gaan we handhavend optreden) is op de stoel van de wetgever zitten.

Als de Nederlandse regering een nationale wet maakt die in strijd is met hogere regelgeving (d.w.z. Europese regelgeving zoals de AVG, of internationale verdragen zoals het EVRM - waarvan artikel 8 over de privacy gaat), dan kan een rechter die Nederlandse wet toetsen aan die hogere regelgeving en op bepaalde punten buiten toepassing verklaren. In de praktijk gaan rechters daarbij vaak uit van een zeer ruime "beoordelingsmarge" ("margin of appreciation") voor Nederland, die aan de Nederlands overheid de vrijheid geeft om verregaand te knabbelen aan de mensenrechten van burgers.
Het AP gaat tegen de EVRM artikel 6 in, dat is maar eene voorbeeld.

Het lijkt of jij vindt dat de AP zich juist te dictatoriaal opstelt. Maar waar baseer je dat op?
Zie boven ze stellen zich daar dictatoriaal op en tevens waar het echt nodig is wat hun taak zou zijn geven ze niet thuis.
Fijn als ze die eindelijk gaan doen!
Voorbeeld cookies tracker geven ze gen thuis maar om een verkeerd geadresseerd bericht / verkeerd bezorgd bericht maken ze de grootste drama's. Het is disproportioneel met het privacyargument.

Je verwijst naar Eric Arthur Blair = George Orwell = "1984" en "Animal Farm" = het risico van een totalitaire staat. Maar dat is zoiets als zeggen dat wanneer een muis (de AP) eindelijk een piepje geeft, dit ertoe zou leiden dat een olifant (de Nederlandse machthebbers, waaronder met name sterke, kapitaalkrachtige lobbies zoals VNO-NCW met hun speciale digitaliseringslobby ECP) zou omvallen.
Zouden ze maar naar de lobbies en grote kapitaalkrachtigen kijken. Het heeft er meer van weg dat ze die beschermen en de de gewone man in drill proberen te brengen. Hier voelen we denk het zelfde.

Ik zou blij zijn als de AP eindelijk paal en perk gaat stellen aan de massale aantasting van de privacy van mensen die plaatsvindt in zo'n beetje alle sectoren van de maatschappij (medische sector, openbaar vervoer, woonomgeving, scholen, financiële sector, telecommunicatie, energie, etc. etc.). Maar ik hoor graag waar jouw onvrede vandaan komt.
Dat soort zaken laten ze lopen ook al liggen er sommige zaken dik bovenop. Bijvoorbeeld wel druk maken als ergens een BSN onbedoeld meegestuurd wordt maar niet als daar een massale verwerking gebeurt met onvoldoende data minimalisatie. Let wel een uniek nummer om persoonsverwisseling te voorkomen zie ik niet als privacy schendend, wel als er op de achtergrond het doel is om buiten enige doelbinding te gaan koppelen.
05-10-2020, 15:22 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Het veel gebruikte Proctorio werkt alleen als plug-inn voor Google Chrome. Dat betekent dat je die eerst moet installeren én met de Google voorwaarden akkoord moet gaan. Ik kan niet begrijpen hoe de AP hierin mee kan gaan. Hebben de ze Google voorwaarden wel eens gelezen?

Inmiddels is het bijna onmogelijk geworden om gebruik te maken van enige dienst zonder gebruik te maken van de diensten van de grote dataspelers. Zelfs als je daar direct niets mee te maken heeft, zijn veel andere diensten daar weer op gebouwd. Zelfs overheids- en zorgpartijen brengen de gegevens van hun onderdanen of klanten op grote schaal naar de cloud.

Het is voor burgers in de praktijk bijna onmogelijk GEMAAKT. Dat is gedaan door de grote dataspelers (machthebbers) en de overheden (inclusief "volksvertegenwoordigers"/"wetgevers") die braaf aan die data-machthebbers menen te moeten gehoorzamen door "geen alternatief te zien". Maar technisch gezien is het nog steeds prima mogelijk om alle nodige diensten op een privacy-vriendelijke manier aan te bieden.

Dat moet de toezichthouder (de AP) dan wel met handhavende maatregelen gaan afdwingen, want de grote data-machthebbers zijn niet bereid uit zichzelf aan de wet te gehoorzamen. Als de AP niet bereid is de wet te handhaven, dan kan de zaak nog worden gered als voldoende burgers naar de rechter stappen om de AP te dwingen haar taak uit te voeren. Als Nederlandse rechters de wet dan evenmin adequaat willen toepassen, wordt het erg moeilijk, maar ligt in beginsel nog de weg naar de Europese rechters open. Mochten die dan ook nog verstek laten gaan, dan is het in de praktijk einde verhaal voor privacy-bescherming binnen het kader van het huidige, (quasi??)rechtsstatelijke bestel.

Op dit moment heb ik de hoop nog niet opgegeven dat voldoende autoriteiten op tijd wakker worden om te zien dat ze, als ze de burgers geen reële bescherming bieden, uiteindelijk ook hun eigen graf graven - en om dat erg te vinden. (Lieden als Trump, Bolsonaro of Orban vinden het helemaal niet erg om de rechtsstatelijke instituties waaraan ze hun autoriteit aanvankelijk ontleenden, ten grave te dragen. Zij ontlenen hun autoriteit in de toekomst liever aan heel andere arrangementen. Als dat ze lukt, zijn we straks allemaal onze vrijheid en veiligheid kwijt.)
05-10-2020, 16:04 door Anoniem
Door karma4:
Door Anoniem: [Ik begrijp niet waar je op doelt. De AP heeft geen wetgevende bevoegdheid, maar alleen de bevoegdheid om bepaalde wetten, nl. de AVG en de UAVG, uit te voeren, en om de regering, het parlement en het grote publiek over de toepassing van die wetten te adviseren.
Zodra het AP gaat opleggen dat er eerst nieuwe wetgeving nodig voor iets mag of bestaande wetgeving negeert dan zitten ze op de stoel van de wetgever en rechter. Zowel de wet publieke gezondheid en die van gebruik BSN lijkt ze onbekend te zijn net zoals hele stukken uit strafrecht.

Nee, je begrijpt niet wat de scheiding der machten (trias politica) inhoudt. De AP kan enerzijds adviseren, bijv. dat er nieuwe wetgeving nodig is. Maar dan leggen ze dus niks op. Anderzijds kan de AP handhaven. Als de AP handhaaft, legt de AP wel iets op, maar als burgers of organisaties het daar niet mee eens zijn, kunnen ze tegen zo'n besluit van de AP opkomen bij de rechter, die als het goed is, onafhankelijk is.

Een goede rechter staat de AP alleen toe om te handhaven, voorzover dat past binnen reeds bestaande wetgeving (legaliteitsbeginsel).

Interpreteren is voor een rechter en dwingend advies (anders gaan we handhavend optreden) is op de stoel van de wetgever zitten.

Nee, interpreteren is voor iedereen. Elke keer dat jij voor een rood stoplicht stopt, interpreteer jij de regelgeving op het gebied van verkeer. Als je dat rode stoplicht negeert en een agent bekeurt jou, dan interpreteert die agent de verkeersregels. Pas wanneer verschillende partijen het met elkaars interpretaties niet eens zijn, komen toezichthouders (bijv. de AP) en rechters in het spel. Jij stapt bijvoorbeeld naar de rechter omdat je vindt dat die agent jou ten onrechte heeft bekeurd.

En nee, "dwingend adviseren" en handhaven is niet hetzelfde als op de stoel van de wetgever gaan zitten. Een agent die jou vermanend toespreekt en/of op de bon slingert omdat jij door een rood licht rijdt, gaat niet op de stoel van de wetgever zitten, maar doet gewoon zijn werk, op basis van reeds bestaande wetgeving.

(De AP) waar het echt nodig is wat hun taak zou zijn geven ze niet thuis. (...) Voorbeeld cookies tracker geven ze gen thuis maar om een verkeerd geadresseerd bericht / verkeerd bezorgd bericht maken ze de grootste drama's. Het is disproportioneel met het privacyargument.
Je verwijst naar Eric Arthur Blair = George Orwell = "1984" en "Animal Farm" = het risico van een totalitaire staat. Maar dat is zoiets als zeggen dat wanneer een muis (de AP) eindelijk een piepje geeft, dit ertoe zou leiden dat een olifant (de Nederlandse machthebbers, waaronder met name sterke, kapitaalkrachtige lobbies zoals VNO-NCW met hun speciale digitaliseringslobby ECP) zou omvallen.
Zouden ze maar naar de lobbies en grote kapitaalkrachtigen kijken. Het heeft er meer van weg dat ze die beschermen en de de gewone man in drill proberen te brengen. Hier voelen we denk het zelfde. (...) Dat soort zaken laten ze lopen ook al liggen er sommige zaken dik bovenop. Bijvoorbeeld wel druk maken als ergens een BSN onbedoeld meegestuurd wordt maar niet als daar een massale verwerking gebeurt met onvoldoende data minimalisatie. Let wel een uniek nummer om persoonsverwisseling te voorkomen zie ik niet als privacy schendend, wel als er op de achtergrond het doel is om buiten enige doelbinding te gaan koppelen.

Ja, op dit punt ben ik het vaak wel met je eens. De AP kiest te vaak voor de makkelijke weg: klein laaghangend fruit plukken (bijkomende excessen tegengaan) maar het veel grotere, hooghangende fruit (het veel omvangrijkere exces dat die bijkomende exessen mogelijk maakt en al deels pseudo-legitimeert) ongemoeid laten.

Dat begint er al mee dat de AP zich telkens focust op "waarborgen" ten aanzien van reeds verzamelde gegevens, om de vraag te kunnen overslaan of die gegevens überhaupt mogen worden verzameld (het vraagstuk van gegevensminimalisatie).

Op deze manier leidt de AP de aandacht juist af van de grootste bedreigingen van onze privacy en onze vrijheid. Daarom was ik op zich wel blij met het recente blog van AP-voorzitter Wolfsen dat digitalisering grote risico's met zich meebrengt voor onze vrijheid (zie eerder artikel op Security.nl, met daaronder reacties van jou en mij). Daarmee zet de AP nu een klein stapje op weg naar het eerlijk benoemen van de echte problematiek.

Toegegeven, het is niet spectaculair, want wij wisten dit al tien jaar geleden. Maar toch... Als een baby zijn eerste, onzekere stapjes zet, ga je zo'n dreumesje natuurlijk niet kritisch tegen de grond slaan omdat-ie zo slecht loopt. Nee, dan ga je opbouwend en bewonderend roepen: "Oh, wat goed! Wat kun jij al goed lopen!" En dan gaat die baby breed lachen en nog een paar stapjes zetten. Zo leert een baby lopen.

Dat is één van de redenen waarom ouders en privacy-activisten vaak zo moe zijn.
06-10-2020, 13:40 door karma4
Door Anoniem:
Nee, je begrijpt niet wat de scheiding der machten (trias politica) inhoudt. De AP kan enerzijds adviseren, bijv. dat er nieuwe wetgeving nodig is. Maar dan leggen ze dus niks op. Anderzijds kan de AP handhaven. Als de AP handhaaft, legt de AP wel iets op, maar als burgers of organisaties het daar niet mee eens zijn, kunnen ze tegen zo'n besluit van de AP opkomen bij de rechter, die als het goed is, onafhankelijk is.
..
En nee, "dwingend adviseren" en handhaven is niet hetzelfde als op de stoel van de wetgever gaan zitten.
Als de pulbieke opinie gezocht wordt om met onrust je gelijk te halen, te eisen dat er wet met een inhoud naar wens komt dan gaat het echt mis met de scheiding der machten. Ik begrijp de voorwaarden bij zo'n scheiding.
Let wel een dwingend advies aan de wetgever om wetgeving naar eigen inzicht te willen dar ligt echt een probleem.

Een goede rechter staat de AP alleen toe om te handhaven, voorzover dat past binnen reeds bestaande wetgeving (legaliteitsbeginsel).
Eens dat zou dan conform de handhavingstaken van bijvoorbeeld de politie gaan. UItgebreide handboeken en rijchtlijnen.
Niet zolas nu de het AP wel gaat onderzoeken (er zijn geen richtlijnen) en dan een soort rechterlijke uitspraak naar eigen inzichten en eigen uitleg doet.

Nee, interpreteren is voor iedereen. Elke keer dat jij voor een rood stoplicht stopt, interpreteer jij de regelgeving op het gebied van verkeer. Als je dat rode stoplicht negeert en een agent bekeurt jou, dan interpreteert die agent de verkeersregels. Pas wanneer verschillende partijen het met elkaars interpretaties niet eens zijn, komen toezichthouders (bijv. de AP) en rechters in het spel. ...
We gaan kleur van de verkeerslichten en de regelgeving interpreteren, Er wordt zo goed mogelijk een feit vastgelegd.
Door rood rijden is tegenwoordig vaak met een camera vastgelegd. Waarover je in beroep kan kan gaan is bijvoorbeeld een kenteken vervalsing/ verwisseling.
Het AP gaat bekijken of de kleur groen toch niet rood was want je had de limousine van de burgerrmeester moeten herkennen. Dat soort uitleg van wetten is waar ik doel.


Zouden ze maar naar de lobbies en grote kapitaalkrachtigen kijken. Het heeft er meer van weg dat ze die beschermen en de de gewone man in drill proberen te brengen. Hier voelen we denk het zelfde. (...) Dat soort zaken laten ze lopen ook al liggen er sommige zaken dik bovenop. Bijvoorbeeld wel druk maken als ergens een BSN onbedoeld meegestuurd wordt maar niet als daar een massale verwerking gebeurt met onvoldoende data minimalisatie. Let wel een uniek nummer om persoonsverwisseling te voorkomen zie ik niet als privacy schendend, wel als er op de achtergrond het doel is om buiten enige doelbinding te gaan koppelen.
Ja, op dit punt ben ik het vaak wel met je eens. De AP kiest te vaak voor de makkelijke weg: klein laaghangend fruit plukken (bijkomende excessen tegengaan) maar het veel grotere, hooghangende fruit (het veel omvangrijkere exces dat die bijkomende exessen mogelijk maakt en al deels pseudo-legitimeert) ongemoeid laten.
Mooi dat we het daar eens zijn.

Op deze manier leidt de AP de aandacht juist af van de grootste bedreigingen van onze privacy en onze vrijheid. Daarom was ik op zich wel blij met het recente blog van AP-voorzitter Wolfsen dat digitalisering grote risico's met zich meebrengt voor onze vrijheid (zie eerder artikel op Security.nl, met daaronder reacties van jou en mij). Daarmee zet de AP nu een klein stapje op weg naar het eerlijk benoemen van de echte problematiek.
Dat afleiden van de aandacht naar de grootste bedreigingen, daar zijn we het over eens.
Helaas zie ik ze telkens weer terugvallen naar die zelfde gemakkelijke aanpak, het levert ze helaas succes met alle aandacht op zonder wezenlijke voortgang.

Dat is één van de redenen waarom ouders en privacy-activisten vaak zo moe zijn.
Er moet wel voortgang in zitten, zonder tegenmaatregelen op fout gedrag gaat het met het enkel prijzen niet goed.
Opvoeden en schoolprestaties heeft wel degelijk een druk met een bepaalde richting. privacy activisten kunnen zich opstellen als degene die het foute gedrag aanleert. Als voorbeeld: "wat kun jij goed !@#$"., of "ga je mond wassen".
06-10-2020, 16:45 door Anoniem
Door karma4:
Een goede rechter staat de AP alleen toe om te handhaven, voorzover dat past binnen reeds bestaande wetgeving (legaliteitsbeginsel).
Eens dat zou dan conform de handhavingstaken van bijvoorbeeld de politie gaan. Uitgebreide handboeken en richtlijnen.
Niet zoals nu de het AP wel gaat onderzoeken (er zijn geen richtlijnen) en dan een soort rechterlijke uitspraak naar eigen inzichten en eigen uitleg doet.

Het is dus geen rechterlijke uitspraak, maar de uitspraak van een toezichthouder. Jij plakt daar dan het etiketje "rechterlijk" op, zonder enige onderbouwing. Iedereen, inclusief elke autoriteit (regering, burgemeester, toezichthouder, rechter, adviesorgaan, etc.) die een uitspraak doet, doet dat naar eigen inzichten en eigen uitleg. Dat maakt een uitspraak niet "rechterlijk". Dat de richtlijnen op sommige gebieden nog vaag en weinig ontwikkeld zijn, verandert daar niks aan.

Dat jij en ik het vaak niet eens zijn met de inhoud van de uitspraken van de AP, maakt die uitspraken nog niet "rechterlijk".

Nee, interpreteren is voor iedereen. Elke keer dat jij voor een rood stoplicht stopt, interpreteer jij de regelgeving op het gebied van verkeer. Als je dat rode stoplicht negeert en een agent bekeurt jou, dan interpreteert die agent de verkeersregels. Pas wanneer verschillende partijen het met elkaars interpretaties niet eens zijn, komen toezichthouders (bijv. de AP) en rechters in het spel. (...)
We gaan kleur van de verkeerslichten en de regelgeving interpreteren, (...) Het AP gaat bekijken of de kleur groen toch niet rood was want je had de limousine van de burgerrmeester moeten herkennen. Dat soort uitleg van wetten is waar ik doel.

Ik ben het met je eens dat de AP de wet soms verkeerd uitlegt. Maar een verkeerde wetsuitleg is niet hetzelfde als "op de stoel van de wetgever gaan zitten".

Als de AP zou zeggen: "Hmm... dat staat weliswaar in de wet, maar wij vinden toch iets anders en je moet doen wat wij vinden" - ja, dan zou de AP op de stoel van de wetgever gaan zitten. Maar dat heb ik de AP nooit horen zeggen. De AP is namelijk zo gewiekst dat ze altijd een redenering bedenken, hoe vaag en loos die soms ook is, waarom hun beslissingen in overeenstemming zouden zijn met de wet. Ze dagen de wetgever nooit rechtstreeks uit.

De AP daagt de rechter ook nooit rechtstreeks uit. Ik heb de AP nog nooit horen zeggen: "Tja, die rechter vindt dat wel, maar wij houden ons daar niet aan want wij weten het beter." In plaats daarvan doet de AP soms voorkomen alsof de rechter iets "bedoeld" zou hebben terwijl dat duidelijk niet het geval is als je op een eerlijke manier naar de tekst van een rechterlijke uitspraak kijkt. Dan gaat de AP heel abstract praten en daalt vervolgens weer uit die abstractie af naar een heel andere concrete plek dan die, waarvandaan ze opgestegen zijn. Dat is trucwerk. Het is niet integer en niet respectvol. Maar het is ook niet hetzelfde als "op de stoel van de rechter gaan zitten".

De AP maakt soms misbruik van vaagheden in rechterlijke uitspraken - vaagheden die rechters soms helaas willens en wetens in hun uitspraken lijken te stoppen, ten koste van de kenbaarheid van het recht. Dat kan in sommige gevallen beschouwd worden als een subtiele vorm van collusie van rechters en de AP met data-machthebbers.

Zouden ze maar naar de lobbies en grote kapitaalkrachtigen kijken. Het heeft er meer van weg dat ze die beschermen en de de gewone man in drill proberen te brengen. Hier voelen we denk het zelfde. (...)
Ja, op dit punt ben ik het vaak wel met je eens. De AP kiest te vaak voor de makkelijke weg: klein laaghangend fruit plukken (bijkomende excessen tegengaan) maar het veel grotere, hooghangende fruit (het veel omvangrijkere exces dat die bijkomende exessen mogelijk maakt en al deels pseudo-legitimeert) ongemoeid laten. (...) Op deze manier leidt de AP de aandacht juist af van de grootste bedreigingen van onze privacy en onze vrijheid. Daarom was ik op zich wel blij met het recente blog van AP-voorzitter Wolfsen dat digitalisering grote risico's met zich meebrengt voor onze vrijheid (zie eerder artikel op Security.nl, met daaronder reacties van jou en mij). Daarmee zet de AP nu een klein stapje op weg naar het eerlijk benoemen van de echte problematiek.
(...) Helaas zie ik ze telkens weer terugvallen naar die zelfde gemakkelijke aanpak, het levert ze helaas succes met alle aandacht op zonder wezenlijke voortgang.

Ik vermoed dat zowel binnen als buiten de AP steeds meer mensen de noodzaak gaan inzien van echte bescherming van privacy. Het instandhouden van een loze façade wordt steeds moeilijker, dus komt de AP voor een keuze te staan: de privacy echt gaan beschermen, of elke geloofwaardigheid verliezen. Zelfs sommige machthebbers beginnen in te zien dat de legitimiteit en continuïteit van hun macht schade oploopt als privacy-bescherming een al te lege huls wordt.

Of het goed zal aflopen, weet ik niet. Ik denk dat we in een tijd zitten die vergelijkbaar is met de tijd waarin nationale staten in Europa opkwamen en de aristocratie door koningen werd onderworpen (ca. 14e tot 18e eeuw). Dat lukte die koningen dankzij een bondgenootschap met het volk en met de opkomende burgerij. Onze huidige aristocratie wordt gevormd door nationale, post-democratische, bureaucratische, regenteske overheden en grote commerciële bedrijven, waartegen alleen de EU ons voldoende kan beschermen. Het bondgenootschap tussen de EU en het volk heeft de vorm van de bescherming van mensenrechten, het gemak van open binnengrenzen, welvaartsbevordering en geopolitieke bescherming tegen tirannie door buitenstaanders (China, Rusland, de VS).

Maar dat bondgenootschap is nog heel wankel. Net zoals in de 14e eeuw nog veel mensen zich loyaal voelden aan hertogen en graven, zo voelen tegenwoordig veel mensen zich loyaal aan nationale staten ("Eigen volk eerst!") en aan de commerciële machten van de consumptiemaatschappij ("Kom niet aan mijn jaarlijkse vakantie in Thailand!" Of: "Ik ga wel in de fysieke winkel kijken, maar dan noteer ik het serienummer en koop het lekker nog wat goedkoper via Amazon!") waaraan veel mensen zich gewillig en opportunistisch onderwerpen.

Het besef dat we onszelf alleen in EU-verband adequaat kunnen beschermen, is wel groeiende, mede als gevolg van Brexit, Trump en het gedrag van de Russische en Chinese autoritaire regimes. Maar ook omdat het steeds duidelijk wordt dat we zonder de EU geen verweer hebben tegen Amazon, Google, Facebook etc.

Het werk van privacy-activisten is onder andere om een rol te spelen in de machtsdriehoek tussen volk (gezien als een verzameling individuele mensen), nationale en commerciële aristocratieën en de EU. De zaken die ik voer m.b.t. adresgebonden afvalpassen, privacy in het OV en het behoud van contant geld als privacy-vriendelijk betaalmiddel, zijn mede bedoeld om het domein van individuele mensen te markeren en versterken ten opzichte van de veel grotere macht van de nationale staat èn de opkomende macht van de EU. Het moet duidelijk worden dat nationale staten, grote commerciële bedrijven èn de EU alleen de loyaliteit van mensen kunnen houden als ze de grondrechten van mensen aanzienlijk beter gaan respecteren en beschermen.
07-10-2020, 12:37 door karma4 - Bijgewerkt: 07-10-2020, 12:38
Door Anoniem: Het is dus geen rechterlijke uitspraak, maar de uitspraak van een toezichthouder. Jij plakt daar dan het etiketje "rechterlijk" op, zonder enige onderbouwing. Iedereen, inclusief elke autoriteit (regering, burgemeester, toezichthouder, rechter, adviesorgaan, etc.) die een uitspraak doet, doet dat naar eigen inzichten en eigen uitleg. Dat maakt een uitspraak niet "rechterlijk". Dat de richtlijnen op sommige gebieden nog vaag en weinig ontwikkeld zijn, verandert daar niks aan.
Op het moment dat het naar het publiek gebracht als een zekerheid als ware het een rechterlijke uitspraak wat nu gebeurt dan heb je het probleem goed beschreven. Ze zijn geen rechters maar stellen zich wel als dusdanig op.


Ik ben het met je eens dat de AP de wet soms verkeerd uitlegt. Maar een verkeerde wetsuitleg is niet hetzelfde als "op de stoel van de wetgever gaan zitten".
https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Handhaving-en-sancties/Paginas/procedure.aspx Dan zou een mogelijkheid tot automatisch beroep zonder enige vorm van publicatie de weg moeten zijn.
Publicatie van boete/handhaving is als ware het een rechterlijk gebeuren.


Als de AP zou zeggen: "Hmm... dat staat weliswaar in de wet, maar wij vinden toch iets anders en je moet doen wat wij vinden" - ja, dan zou de AP op de stoel van de wetgever gaan zitten. Maar dat heb ik de AP nooit horen zeggen. De AP is namelijk zo gewiekst dat ze altijd een redenering bedenken, hoe vaag en loos die soms ook is, waarom hun beslissingen in overeenstemming zouden zijn met de wet. Ze dagen de wetgever nooit rechtstreeks uit.
...
Dan gaat de AP heel abstract praten en daalt vervolgens weer uit die abstractie af naar een heel andere concrete plek dan die, waarvandaan ze opgestegen zijn. Dat is trucwerk. Het is niet integer en niet respectvol. Maar het is ook niet hetzelfde als "op de stoel van de rechter gaan zitten".
Ja het zijn voornamelijk juristen en die zijn gewend op het snijvlak van wat acceptabel is te acteren.
Toch een tegenvoorbeeld, het AP draagt uit dat het laten weten van een BSN tot verwijtbare fraude leidt.
Dat kan niet omdat de controle van de juiste persoon wettelijk voorgeschreven als taak bij de verwerker, dan draait de verwerker (vaak groot commercieel) voor de schade op. Ze, het AP, doet het andersom en beschermd de grote commercielen.Ik vermoed dat zowel binnen als buiten de AP steeds meer mensen de noodzaak gaan inzien van echte bescherming van privacy. Het instandhouden van een loze façade wordt steeds moeilijker, dus komt de AP voor een keuze te staan: de privacy echt gaan beschermen, of elke geloofwaardigheid verliezen. Zelfs sommige machthebbers beginnen in te zien dat de legitimiteit en continuïteit van hun macht schade oploopt als privacy-bescherming een al te lege huls wordt.
Ik hoop het en dan graag tegen de groot commerciëlen en niet tegen zaken als vakantiefotos en een slimme deurbel.

Of het goed zal aflopen, weet ik niet. Ik denk dat we in een tijd zitten die vergelijkbaar is met de tijd waarin nationale staten in Europa opkwamen en de aristocratie door koningen werd onderworpen (ca. 14e tot 18e eeuw). Dat lukte die koningen dankzij een bondgenootschap met het volk en met de opkomende burgerij. Onze huidige aristocratie wordt gevormd door nationale, post-democratische, bureaucratische, regenteske overheden en grote commerciële bedrijven, waartegen alleen de EU ons voldoende kan beschermen. Het bondgenootschap tussen de EU en het volk heeft de vorm van de bescherming van mensenrechten, het gemak van open binnengrenzen, welvaartsbevordering en geopolitieke bescherming tegen tirannie door buitenstaanders (China, Rusland, de VS).

Maar dat bondgenootschap is nog heel wankel. Net zoals in de 14e eeuw nog veel mensen zich loyaal voelden aan hertogen en graven, zo voelen tegenwoordig veel mensen zich loyaal aan nationale staten ("Eigen volk eerst!") en aan de commerciële machten van de consumptiemaatschappij ("Kom niet aan mijn jaarlijkse vakantie in Thailand!" Of: "Ik ga wel in de fysieke winkel kijken, maar dan noteer ik het serienummer en koop het lekker nog wat goedkoper via Amazon!") waaraan veel mensen zich gewillig en opportunistisch onderwerpen.

Het besef dat we onszelf alleen in EU-verband adequaat kunnen beschermen, is wel groeiende, mede als gevolg van Brexit, Trump en het gedrag van de Russische en Chinese autoritaire regimes. Maar ook omdat het steeds duidelijk wordt dat we zonder de EU geen verweer hebben tegen Amazon, Google, Facebook etc.
Fraai neergezet, helemaal mee eens.

Het werk van privacy-activisten is onder andere om een rol te spelen in de machtsdriehoek tussen volk (gezien als een verzameling individuele mensen), nationale en commerciële aristocratieën en de EU. De zaken die ik voer m.b.t. adresgebonden afvalpassen, privacy in het OV en het behoud van contant geld als privacy-vriendelijk betaalmiddel, zijn mede bedoeld om het domein van individuele mensen te markeren en versterken ten opzichte van de veel grotere macht van de nationale staat èn de opkomende macht van de EU. Het moet duidelijk worden dat nationale staten, grote commerciële bedrijven èn de EU alleen de loyaliteit van mensen kunnen houden als ze de grondrechten van mensen aanzienlijk beter gaan respecteren en beschermen.
Het is en blijft lastig daar iets werkbaars in te vinden.
Ik ben tegen de ov-chip wegens dat van deur tot deur volgen als basisontwerp wegens de liberalisatie (kostenverdeling).
Net zo ben ik op die manier tegen het rekeningrijden op kenteken (volledig volgen personen).
Kentekens / autos herkennen om bijvoorbeeld die audi bende met plofkraken ATM's aan te pakken vind ik daarentegen weer proportioneel. Het doel en de invulling zijn belangrijke zaken voor proportionaliteit.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.