image

De verkiezingsprogramma's doorgelicht: wat willen politieke partijen met privacy?

zaterdag 28 oktober 2023, 11:26 door Redactie, 42 reacties

Op woensdag 22 november mag Nederland weer naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Zoals ook bij vorige verkiezingen publiceren politieke partijen in aanloop naar de verkiezingen hun verkiezingsprogramma's, met dit keer hun plannen voor Nederland in de periode 2023-2027. In een serie van drie achtergrondartikelen kijkt Security.NL naar wat de politieke partijen van plan zijn als het gaat om privacy, cybersecurity en digitalisering.

Zo kunnen lezers in één oogopslag zien wat de partijen voor plannen op deze gebieden hebben en wat de overeenkomsten en verschillen zijn. In dit eerste deel het onderwerp privacy. De onderstaande punten komen direct uit de partijprogramma's van de partijen in de Tweede Kamer. In bepaalde gevallen is er voor de duidelijkheid gekozen om punten samen te vatten.

VVD - 'Ruimte geven. Grenzen stellen.'(pdf)

Image
 • Informatiedeling in het kader van veiligheid verbeteren. "Wanneer privacywetgeving in de weg staat bij het verbeteren van de veiligheid van burgers, moeten we dat oplossen. De mogelijkheden voor publieke organisaties (zoals sociaal domein, zorg en veiligheid bij gemeenten), private partijen en samenwerkingsverbanden om onderling relevante informatie uit te wisselen om georganiseerde criminaliteit tegen te gaan of fraude te voorkomen worden verbeterd."
 • HALT krijgt meer mogelijkheden om informatie, zoals onderwijsdossiers, in te zien.
 • Bij spoedgevallen hebben zorgprofessionals toegang tot gezondheidsgegevens. "Privacy is belangrijk, maar moet niet leiden tot situaties waarin het leven van mensen in gevaar komt."
 • Als het nodig is camera’s, drones en meer gegevensuitwisseling inzetten tegen georganiseerde misdaad.
 • Meer ANPR-camera’s in grensregio’s. Gegevens van ANPR-camera’s mogen vaker worden gebruikt door de politie in de aanpak tegen de georganiseerde misdaad.
 • Op stations en andere ov- knooppunten komen meer camera’s voor opsporing criminelen.
 • Mogelijkheden om cold cases op te lossen worden uitgebreid door de inzet van (internationale) genealogische databanken.
 • IND mag mobiele telefoon aan het begin van de asielprocedure uitlezen.
 • Uitbreiding van de mogelijkheden gegevens te delen in het gevangeniswezen. Ook wordt gegevensuitwisseling tussen de forensische- en niet-forensische zorg eenvoudiger.

D66 - 'Nieuwe energie voor Nederland.' (pdf)

Image
 • Eén persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) aanbieden die gekoppeld is aan het BSN en patiënten inzicht in hun medische gegevens geeft en laat delen met zorgverleners.
 • Gegevensuitwisseling tussen zorgverleners en ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek wordt makkelijker gemaakt waarbij het delen van gegevens voor onderzoek over Europese grenzen wordt aangemoedigd.
 • Een open source Europese Digitale Identiteit (eID). Gegevens worden niet centraal opgeslagen, maar op de apparaten van gebruikers, en de gegevens worden niet commercieel gebruikt.
 • De overheid stopt met excessieve verzameling van data van burgers. Overheid gebruikt alleen de noodzakelijke gegevens en alleen wanneer dit gebaseerd is op een wet.
 • End-to-end encryptie blijft een grondrecht
 • Anonimiteit op sociale media blijft tussen gebruikers onderling gewaarborgd. Wel wordt de identiteit traceerbaar wanneer iemand de wet overtreedt.
 • Burgers en organisaties krijgen het recht om hun identiteit gratis te laten verifiëren op sociale media.
 • DNA dat mensen om een bepaalde reden hebben afgestaan, mag niet voor een ander doel worden benut, dus ook niet door opsporingsdiensten.
 • Politie mag niet zomaar persoonsgegevens van demonstranten opvragen.
 • Gegevensuitwisseling (interoperabiliteit) tussen digitale platforms, zoals berichtenapps, is een prioriteit voor D66.
 • Metadata (data over data, zoals wanneer, naar wie en hoe laat berichten zijn verzonden) wordt opgenomen binnen het briefgeheim.
 • Oprichten Europees datalekregister

GroenLinks-PvdA - 'Samen voor een hoopvolle toekomst' (pdf)

Image
 • Hoger budget voor Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Europees verbod op de handel in en met persoonsgegevens.
 • Inzetten voor recht op pseudonimiteit: behoudt van online anonimiteit, mits je niet verdacht wordt van een strafbaar feit.
 • Recht op end-to-end encryptie vastleggen.
 • Nederland neemt geen wetten aan die achterdeurtjes in encryptie inbouwen.
 • Rijksoverheid zet zich in om naleving AVG te verbeteren, met name in de publieke sector.
 • Automatische profilering door algoritmen en massasurveillance worden uitgesloten.
 • Gemeenten, scholen, jeugdzorg jongerenwerk, politie en andere instanties in zorg- en veiligheidsnetwerken moeten onderling informatie manier met elkaar kunnen delen.
 • AIVD en MIVD zetten bevoegdheden gericht in en publiceren jaarlijks het aantal taps dat ze hebben geplaatst.
 • Bij terrorismebestrijding ligt nadruk op het verzamelen van inlichtingen uit menselijke bronnen en gerichte digitale surveillance in plaats van massasurveillance.
 • Het gebruik van software in het onderwijs die mensen (on-)opvallend volgt wordt verboden.
 • Banken mogen betaalgegevens van klanten niet verkopen aan derden.
 • Snellere uitwisseling van zorggegevens tussen zorgverleners en verschillende aanbieders.
 • Wettelijk toegestane limiet voor contante betalingen verlagen van 10.000 euro naar 1.000 euro.

PVV - 'Nederlanders weer op 1' (pdf)

Image
 • Digitale schandpaal voor daders van geweld- en zedenmisdrijven.
 • Geen digitale euro.


CDA - 'Recht doen. Een hoopvolle agenda voor heel Nederland.' (pdf)

Image
 • Zorgprofessionals moeten in het belang patiënt en behandeling gegevens kunnen delen zonder tegen doorgeslagen privacyregels aan te lopen.
 • Als wij moeten kiezen tussen wetgeving die de aanpak van kinderpornografie makkelijker maakt en het belang van privacy, dan komt het kind op de eerste plek.
 • De Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden moet het mogelijk maken om informatie sneller te delen tussen overheden en veiligheidspartners in de aanpak van criminaliteit.
 • Anonieme sociale media-accounts kunnen verbieden.
 • Digitale meldplicht voor ‘supporters’ met een stadionverbod.
 • Gezichtsherkenning makkelijker kunnen inzetten bij voetbalwedstrijden.
 • Verbieden anoniem gescheld op sociale media.

SP - 'Nu de mensen' (pdf)

Image
 • Wij willen geen staatscontrole en ook niet dat Big Tech onze keuzes bepaalt.
 • Versterken van de autoriteit persoonsgegevens.
 • Bij gebruik gratis diensten zelfde bescherming als bij betaalde diensten.
 • Acceptatieplicht voor contant geld.
 • Geen digitale euro.

PvdD - 'Een wereld te herwinnen' (pdf)

Image
 • Autoriteit Persoonsgegevens uitbreiden.
 • Gebruikers krijgen zeggenschap over gegevens slimme apparatuur.
 • Studenten mogen weigeren meekijksoftware te installeren voor maken van tentamens.
 • Meekijksoftware voor thuiswerkende werknemers wordt verboden.
 • Afschaffen systemen die privacy niet kunnen waarborgen.
 • Medische dossiers worden niet opengesteld zonder expliciete toestemming.
 • Verbieden van apps die de privacy niet kunnen waarborgen.
 • Geen client-side scanning.
 • End-to-end encryptie in stand houden.
 • Standaardinstellingen zijn altijd privacyvriendelijk.
 • Gegevens verzamelen alleen met nadrukkelijke toestemming.
 • Justitie mag alleen bij concrete verdenking na rechterlijke toets gegevens over burgers bij bedrijven opvragen.
 • Burgers krijgen meer zicht op de gegevens die over hen zijn opgeslagen en betere mogelijkheden zich uit datasystemen te laten verwijderen.
 • Opsporing- en veiligheidsdiensten mogen niet zonder rechterlijke toets rondsnuffelen in digitale apparaten.
 • Strengere normen voor het aftappen van telefoons.
 • Voorgenomen verdere verruiming van de Sleepwet gaat niet door.
 • Herzien van al het beleid op het gebied van aftappen, verzamelen en opslaan van gegevens van burgers.
 • Inzet van cameratoezicht alleen tijdelijk in een door de rechter aangewezen risicogebied.
 • Camera’s met gezichtsherkenning verboden in de openbare ruimte, winkels en horeca.
 • Politie stopt met het ‘Camera in Beeld’-surveillancenetwerk.
 • Waarborgen van de toegang tot contant geld.
 • Verminderen van de afname van contant geld dat in omloop is.
 • Geen surveillance van vreedzame demonstranten.
 • Voorgestelde ‘Super SyRi’-wet (WGS) niet invoeren.

ChristenUnie - 'Nieuwe verbondenheid' (pdf)

Image
 • Commercieel gebruik zorgdata uitsluiten.
 • Mogelijkheden om gegevens uit te wisselen tussen (overheids)instanties worden verbeterd.
 • Terughoudend bij het inzet digitale surveillancesystemen.
 • Kritisch op de Europese Digitale Identiteit.
 • Geen Europees Burgerservicenummer.
 • Uitbreiden Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Verbod op houden van dataprofielen van kinderen en online gegevens van kinderen te verhandelen.
 • Sociale media verplichten om leeftijdsgrens te hanteren en handhaven.
 • Wettelijk geborgd recht op een schone lei, zodat consumenten kunnen verzoeken al hun data te laten vernietigen.
 • Contant betalen moet in alle winkels en bij overheidsinstellingen mogelijk blijven.

FvD - 'Het programma van hoop, optimisme en herstel' (pdf)

Image
 • Sleepwet intrekken.
 • Dataverzameling vanuit de overheid beperken.
 • Burgers eigen data-dossier laten opvragen.
 • Burgers mogelijkheid geven om geen statisch ip-adres te nemen.
 • Cookiewet afschaffen.
 • Anonimiteit op het internet waarborgen.
 • Alle historische QR-data vernietigen.
 • Geen Europese digitale identiteit.
 • Geen Europese digitale euro.

BBB - 'Van Vertrouwenscrisis naar Noaberstaat' (pdf)

Image
 • Privacy burgers respecteren en "niet achter hun voordeur" komen.
 • Geanonimiseerd datagebruik moet mogelijk zijn bij de ontwikkeling van innovaties.
 • Banken moeten gegevens klanten niet zomaar delen met derde partijen of de overheid.
 • Voor gecentraliseerd elektronisch patiëntendossier.
 • Tegen verplichte digitale identiteit.
 • Privacywetgeving aanpassen om informatie uit te wisselen voor aanpak zware criminaliteit.
 • Gebruik contant geld moet mogelijk blijven. Wel voorwaarden stellen gericht op bestrijding criminaliteit.

SGP - 'Woord Houden' (pdf)

Image
 • Overheid neemt maatregelen om de veiligheid en privacy journalisten te beschermen.
 • Landelijke voorziening voor het uitwisselen van patiëntgegevens.
 • Privacywetgeving mag de hulp aan suïcidale personen niet in de weg staan.
 • Nationale veiligheid en die van burgers gaan boven privacy.
 • Inbreuken op privacy burgers alleen als dit nodig is voor veiligheid van personen of de staat in noodsituaties.
 • Meer ruimte voor keren om gegevens uit te wisselen voor hulp of bezoek aan eenzame of oudere mensen.
 • Maken en verspreiden van filmpjes van politie en hulpverleners wordt verboden.
 • Decryptiebevel moet mogelijk worden.
 • Wettelijke acceptatieplicht van contant geld.
 • AVG mag niet in de weg staan bij aanpak verwarde mensen en mensenhandel.
 • Opsporingsdiensten moeten zoveel mogelijk samenwerken en hun informatie en activiteiten afstemmen.

DENK - 'Nu is het moment' (pdf)

 • We versterken het toezicht op algoritmen via de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat betekent meer budget en bindende bevoegdheden om de Autoriteit Persoonsgegevens beter te wapenen tegen discriminatie en privacyschendingen.
Image

Volt - 'Toekomst, nu. Een Europees verhaal van optimisme' (pdf)

Image
 • Beroepscriminelen privacy ontnemen.
 • Pseudonimiteit wordt de standaard op sociale media.
 • Voor digitale Euro
 • Voor Europese digitale identiteit.
 • Reguleren van het delen van persoonsgegevens met derde landen.
 • Autoriteit Persoonsgegevens moet structureel meer middelen krijgen.

JA21 - 'Nederland weer op de rit' (pdf)

Image
 • Beroepscriminelen privacy ontnemen.
 • Geen digitale euro.
 • Uitbreiding van het cameratoezicht, wegnemen van juridische belemmeringen voor het maken, opslaan en uitkijken van camerabeelden, fors investeren in geavanceerde surveillancetechnologie om drugssmokkel tegen te gaan.

BIJ1 - 'Breek de Ketens' (pdf)

Image
 • Nederlandse inwoners meer bewust maken van hun digitale rechten en privacyrechten.
 • Verbod op de ongevraagde verkoop van persoonlijke informatie.
 • Verbod op gezichtsherkenningssoftware en soortgelijke software die mensen herkent op basis van lichaamshouding of uiterlijke kenmerken.
 • End-to-end encryptie blijft gewaarborgd.
 • Uitbreiding van cameratoezicht in de openbare ruimte wordt stopgezet.
 • Inlichtingendiensten moeten stoppen met uitwisselen van niet-geëvalueerde bulkdata met alle buitenlandse inlichtingsdiensten.

BVNL - 'Nederland voorop en vooruit' (pdf)

Image
 • Digitaal stemmen als privacy 100 procent gegarandeerd is.
 • Cameratoezicht is geoorloofd waar dit de veiligheid van burgers bevordert.
 • Agenten dragen tijdens hun werk altijd een bodycam.
 • Verzetten tegen pogingen om encryptie te verzwakken of te verbieden.
 • Er komt geen identificatieplicht voor het gebruik van social media.
 • Zorgverleners mogen gegevens patiënten delen.
 • Geen digitale euro.
 • Geen digitale Europese identiteit.

NSC - 'Tijd voor herstel' (pdf)

Image
 • Overheid moet AVG naleven op een manier die recht doet aan de belangen van burgers.
 • Verkennen of er bij digitale dienstverlening gebruikgemaakt kan worden van een persoonlijke digitale kluis in beheer van de burger zelf.
 • Grote techplatforms worden verplicht om de werkelijke identiteit achter accounts in hun administratie vast te leggen, op straffe van forse boetes. Bij een schending van richtlijnen/wetgeving, zoals discriminerende of haatzaaiende content, worden zij beboet en verplicht om de identiteit te delen met de politie.
 • De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) moet beschikken over voldoende ruimte en budget om de rol als onafhankelijke waakhond goed te vervullen.
 • De overheid mag de privacy van burgers met het oog op het algemeen belang beperken, maar alleen als de noodzaak wordt aangetoond, als de privacyinbreuk in verhouding staat tot het doel, en alleen op de minst ingrijpende manier, met een sterk onafhankelijk toezicht.
 • De Nederlandse regering moet zich op Europees niveau blijven verzetten tegen deze ontwikkeling van een Europese Digitale Identiteit.
 • Geen client-side scanning.
 • Telefonische spyware alleen inzetten in geval van direct gevaar voor de nationale veiligheid.
 • Bedrijven of overheden moeten niet bij iedere transactie kunnen meekijken.
 • Gegevens van verhuurplatforms (zoals AirBNB) worden uitgewisseld met de Belastingdienst.
 • Eenvoudiger overzicht van wie welke gegevens voor welke doeleinden verwerkt.
 • Persoonsgegevens van burgers worden eenmaal opgeslagen in een database van de overheid, en nergens anders.
 • Wanneer een entiteit deze gegevens wil opvragen, wordt de zoekvraag geregistreerd en gemeld bij de burger.
 • Burgers kunnen zien wie hun data gebruikt en kunnen er eventueel een klacht over indienen.

Onderwerpen

Als we de programma's naast elkaar zetten zien we verschillende onderwerpen bij meerdere partijen terugkomen. Het gaat dan vooral om meer budget voor de Autoriteit Persoonsgegevens, het goed omgaan met gegevens van burgers en naleven van de AVG, het delen van zorggegevens, de digitale euro en Europese digitale identiteit. Ook maken meerdere partijen zich sterk voor het beschermen van encryptie en stoppen van client-side scanning. Daarnaast zijn er ook opvallende voorstellen, zoals burgers de optie geven om voor een dynamisch ip-adres te kiezen. In het volgende deel van deze serie kijken we naar wat de verkiezingsprogramma's over cybersecurity zeggen.

Reacties (42)
28-10-2023, 12:17 door Anoniem
En de piratenpartij?
28-10-2023, 12:35 door Anoniem
Heeft iemand de lust om de beloften uit de vorige drie programma's van de regeringscoalitie op te zoeken en uit te pluizen hoe die ingevuld zijn ?

Nmm zijn privacy of IT voor vrijwel alle partijen een punt waar ze zonder enige moeite overheen stappen zodra ze dat politiek nodig achten. Geldt eigenlijk voor alle punten die voor een partij geen kernwaarde hebben.
28-10-2023, 13:19 door Anoniem
Dat is geen partij in de Tweede Kamer en zal er ook nooit komen
28-10-2023, 13:24 door Anoniem
Op basis van deze teksten is de PvdDieren verreweg het beste voor privacy.
28-10-2023, 13:29 door Anoniem
Door Anoniem: En de piratenpartij?
https://wiki.piratenpartij.nl/tk2023:partijprogramma
28-10-2023, 17:15 door Anoniem
Het is duidelijk dat de VVD de slechtste bedoelingen heeft in ieder geval.
28-10-2023, 17:46 door Anoniem
Vreselijk jammer dat het altijd 'pakketten' zijn. PvdA/GL doet het best aardig. Jammer dat die in veel andere opzichten 'no-go' zijn. Dat hebben ze dan gemeen met FvD...
De privacy is reeds verkwanseld. We hebben het laten gebeuren.
Bij spoedgevallen hebben zorgprofessionals toegang tot gezondheidsgegevens. "Privacy is belangrijk, maar moet niet leiden tot situaties waarin het leven van mensen in gevaar komt."[/quoyte]Zo kennen we de VVD weer. Zelfs als iemand NEE zegt, dan toch JA doen. Want we vinden het nodig. Jammer. Ooit stond 1 van de V voor VRIJHEID. Waarin je dus ZELF mocht bepalen. Dat is al een tijdje over.
28-10-2023, 18:33 door Anoniem
Door Anoniem: Vreselijk jammer dat het altijd 'pakketten' zijn. PvdA/GL doet het best aardig. Jammer dat die in veel andere opzichten 'no-go' zijn. Dat hebben ze dan gemeen met FvD...
De privacy is reeds verkwanseld. We hebben het laten gebeuren.
Bij spoedgevallen hebben zorgprofessionals toegang tot gezondheidsgegevens. "Privacy is belangrijk, maar moet niet leiden tot situaties waarin het leven van mensen in gevaar komt."[/quoyte]Zo kennen we de VVD weer. Zelfs als iemand NEE zegt, dan toch JA doen. Want we vinden het nodig. Jammer. Ooit stond 1 van de V voor VRIJHEID. Waarin je dus ZELF mocht bepalen. Dat is al een tijdje over.
Het is van de kant van de VVD vooral een poging om het hele begrip privacy in diskrediet te brengen. Er staat allang in de AVG dat zorgprofessionals in spoedgevallen toegang hebben tot gezondheidsgegevens (wettelijke grondslag: "vitale belangen"). Dat hoef je dus niet in je verkiezingsprogramma te zetten.
Het moet natuurlijk mogelijk zijn om in je medisch dossier te zetten dat je ook in noodgevallen NIET wil dat dit gedeeld wordt met zorgprofessionals. Net zoals je nu ook al kunt aangeven niet aan de beademing te willen. Op dat punt zou de AVG aangepast moeten worden, want wie beoordeelt wat jouw "vitale belangen" zijn? Dat kun je uiteindelijk alleen zelf doen.
28-10-2023, 19:23 door Anoniem
Complimenten voor de meeste partijen om zo uitgebreid hun plannen te geven. Er wordt blijkbaar en gelukkig meer over privacy nagedacht. Door de meesten dan, want er zitten er een paar tussen die duidelijk maken dat ze nog steeds enkel op een zetel en de poen uit zijn, zo onverschillig. Maar kamerbreed lijkt het thema privacy meer te leven. Al lees ik wel van alles wat gewoon helemaal niet kan, niet haalbaar is of gewoon strijdig met (grond)rechten. En dat nog wel terwijl de verkiezingen helemaal over de zomervakantie zijn heengetild! Er had hier en daar wel wat beter nagedacht geweest kunnen zijn bij het schrijven de van punten. Maar altijd nog beter dan niks!

Wat wel erg prettig is, is dat ongeacht welke coalitie er gaat komen, er alle ruimte blijft bestaan voor cynische en sarcastische comments. Dat zie ik nu al de lucht hangen.

Want het lijken ook tegelijk wel wat even snel bij mekaar geraapte lijstjes. Terwijl daar bij het zomerreceszwembad al lang een goed boek over gelezen had kunnen zijn. Al heb ik daar verder niks mee te maken. Want dat is privacy.
28-10-2023, 20:55 door Anoniem
Is er ook ergens een overzicht hoe de verschillende partijen in het verleden gestemd hebben bij soortgelijke ICT onderwerpen?
Dan weet je naast de beloften ook hoe ze acteren.

Helaas zijn beloften makkelijk gemaakt, en nog makkelijker gebroken.
Het politiek geheugen is van extreem korte termijn. (Kijk maar naar Rutte's geheugenverlies als het hem zo uit komt)


V.w.b. BVNL: "Digitaal stemmen als privacy 100 procent gegarandeerd is."
Die hebben het probleem duidelijk niet begrepen.
Want blijkbaar mag digitaal frauderen met stemmen van deze partij wel, als het maar met gegarandeerde privacy gebeurt.

Met digitaal stemmen heeft de burger met een zwarte doos te maken.
Ergens gaat er iets in en ergens anders komt er iets (anders) uit.
Wat er tusenin gebeurt met die stem, dat weet de burger niet. En kan dat ook niet controleren of toezicht op houden.
Want die burger kan in de meeste gevallen geen code lezen of begrijpen.

M.a.w. zelfs een kind kan het proces dan niet meer begrijpen of volgen.
En achteraf betrouwbaar controleren van de uitgebrachte stemmen is ook niet meer mogelijk.

#Epic Fail
29-10-2023, 01:20 door Anoniem
Na de verkiezingen is alles weer vloeibaar en gaan de oren weer richting van de EU om verdere instructies te ontvangen.
29-10-2023, 07:48 door Anoniem
Door Anoniem: En de piratenpartij?
De Piratenpartij gaat de komende Tweede Kamerverkiezingen niet meedoen als zelfstandige partij, maar als een samenwerkingsverband met De Groenen. Over de naam die de partijen samen gaan voeren, wordt nog gedebatteerd, maar de Piraten zelf vinden hun naam te belangrijk om die zomaar te laten liggen.

Het is Lijst 17 Piratenpartij - De Groenen voor Tweede Kamer

Bron https://tweakers.net/nieuws/212066/piratenpartij-doet-bij-verkiezingen-mee-als-gezamenlijke-lijst-met-de-groenen.html
https://www.degroenen.nl/
29-10-2023, 09:02 door Anoniem
De manier waarop de VVD om onderwerpen heen praat;

VVD: "Een open source Europese Digitale Identiteit (eID). Gegevens worden niet centraal opgeslagen, maar op de apparaten van gebruikers, en de gegevens worden niet commercieel gebruikt."

-Wat als de apparaten van gebruikers worden afgeluisterd?
Het is handiger als het offline kan, of nog liever helemaal niet.

VVD: "De overheid stopt met excessieve verzameling van data van burgers. Overheid gebruikt alleen de noodzakelijke gegevens en alleen wanneer dit gebaseerd is op een wet."

-Wanneer dat gebaseerd is op een wet? -Zoals CSS, de sleepwet, en dergelijke?
Dan wordt alles verzameld van derde partijen zoals Google, Meta, Apple, Microsoft, Amazon, etc, en persoonlijke priveberichtjes.

VVD: "End-to-end encryptie blijft een grondrecht
Anonimiteit op sociale media blijft tussen gebruikers onderling gewaarborgd. Wel wordt de identiteit traceerbaar wanneer iemand de wet overtreedt."

-End to end encyptie heeft weinig nut als men achterdeurtjes in apps bouwt zoals men van plan was bij client side scanning.

VVD: "DNA dat mensen om een bepaalde reden hebben afgestaan, mag niet voor een ander doel worden benut, dus ook niet door opsporingsdiensten."

-Ja klopt, het DNA zelf wordt uiteraard vernietigd, maar wat gebeurd er met de digitale versie/kopie daarvan??

VVD: "Gegevensuitwisseling (interoperabiliteit) tussen digitale platforms, zoals berichtenapps, is een prioriteit voor D66."

-Op deze manier kunnen geheime diensten meekijken met berichten die op andere apps normaal gesproken veilig zouden moeten zijn, dit doen ze dan via de partij die de onveilige app heeft geinstalleerd.
Dus wanneer partij A (WhatsApp) installeert en deze CSS ondersteund, en partij B (Signal) ondersteund geen CSS, en beide partijen moeten onderling compatible zijn dan worden de berichten van beide apps bekeken via partij A.

VVD: "Metadata (data over data, zoals wanneer, naar wie en hoe laat berichten zijn verzonden) wordt opgenomen binnen het briefgeheim."

-Briefgeheim voor wie? De burger? Bedrijven? Maar ook de overheid? -Of mag de laatsgenoemde partij deze alsnog schenden via wetten zoals CSS?
29-10-2023, 09:08 door Anoniem
Oeps, D66;

De manier waarop de D66 om onderwerpen heen praat;

D66: "Een open source Europese Digitale Identiteit (eID). Gegevens worden niet centraal opgeslagen, maar op de apparaten van gebruikers, en de gegevens worden niet commercieel gebruikt."

-Wat als de apparaten van gebruikers worden afgeluisterd?
Het is handiger als het offline kan, of nog liever helemaal niet.

D66: "De overheid stopt met excessieve verzameling van data van burgers. Overheid gebruikt alleen de noodzakelijke gegevens en alleen wanneer dit gebaseerd is op een wet."

-Wanneer dat gebaseerd is op een wet? -Zoals CSS, de sleepwet, en dergelijke?
Dan wordt alles verzameld van derde partijen zoals Google, Meta, Apple, Microsoft, Amazon, etc, en persoonlijke priveberichtjes.

D66: "End-to-end encryptie blijft een grondrecht
Anonimiteit op sociale media blijft tussen gebruikers onderling gewaarborgd. Wel wordt de identiteit traceerbaar wanneer iemand de wet overtreedt."

-End to end encyptie heeft weinig nut als men achterdeurtjes in apps bouwt zoals men van plan was bij client side scanning.

D66: "DNA dat mensen om een bepaalde reden hebben afgestaan, mag niet voor een ander doel worden benut, dus ook niet door opsporingsdiensten."

-Ja klopt, het DNA zelf wordt uiteraard vernietigd, maar wat gebeurd er met de digitale versie/kopie daarvan??

D66: "Gegevensuitwisseling (interoperabiliteit) tussen digitale platforms, zoals berichtenapps, is een prioriteit voor D66."

-Op deze manier kunnen geheime diensten meekijken met berichten die op andere apps normaal gesproken veilig zouden moeten zijn, dit doen ze dan via de partij die de onveilige app heeft geinstalleerd.
Dus wanneer partij A (WhatsApp) installeert en deze CSS ondersteund, en partij B (Signal) ondersteund geen CSS, en beide partijen moeten onderling compatible zijn dan worden de berichten van beide apps bekeken via partij A.

D66: "Metadata (data over data, zoals wanneer, naar wie en hoe laat berichten zijn verzonden) wordt opgenomen binnen het briefgeheim."

-Briefgeheim voor wie? De burger? Bedrijven? Maar ook de overheid? -Of mag de laatsgenoemde partij deze alsnog schenden via wetten zoals CSS?
29-10-2023, 10:48 door johanw
Door Anoniem: En de piratenpartij?

Die zijn er vast nog niet uit. In het begin waren hun standpunten uitstekend voor de burger, maar sinds ze met die groene fundamentalisten gefuseerd zijn die allerlei controle mechanismen willen inzetten om CO2 uitstoot van burgers te monitoren ben ik daar niet meer zo zeker van.
29-10-2023, 12:50 door Anoniem
Door Anoniem: De manier waarop de VVD om onderwerpen heen praat;


Mijn excuses, ik haalde de VVD en D66 door elkaar, niet handig.
De VDD is eerlijk is hun dictatuur en zijn er trots op, D66 probeert het te verbergen, maar veel verschil zal er niet zijn tussen die twee, zucht...
29-10-2023, 14:51 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: De manier waarop de VVD om onderwerpen heen praat;


Mijn excuses, ik haalde de VVD en D66 door elkaar, niet handig.
De VDD is eerlijk is hun dictatuur en zijn er trots op, D66 probeert het te verbergen, maar veel verschil zal er niet zijn tussen die twee, zucht...

Vergeet niet dat er niet één partij is met een absolute meerderheid. En dat het zeer onwaarschijnlijk is dat er eentje gaat komen. Vergeet ook niet dat bescherming van je privesfeer een heel oud recht is. "Klein klein kleutertje, wat doe je in mijn hof. Je plukt er al de bloempjes af en maakt het veel te grof." Hoe oud is dat liedje wel niet, maar het principe gaat nog hele vele eeuwen verder terug. Wat dat betreft waren de landpaaltjeswetten van Mozes al een vernieuwing, want de helft van de wetten van Hammurabi gingen enkel nog over vreemdgaan en zo. Privacy is een heel belangrijk thema, ook omdat volksvertegenwoordiger mogen zijn, of minister een eer hoort te zijn. Op dat vlak wel weer mooi dat Rutte aangaf dat hij eigenlijk eerder had moeten kappen. Omdat het hele principe flink vergeten bleek. Een minster is geen super hero die grondrechten verleent aan de burger. Niet andersom. Het is niet voor niks dat al lang geleden de drie machten zijn gescheiden, en aanpassen van de grondwet zo ingewikkeld is. Dat is ook bedacht zodat als iemand die niet helemaal spoort "aan de macht zou komen". Privacy op dat vlak erg belangrijk om te zien welke politici met ambities begrijpen wat ze mogen komen doen.

Zelfs ben ik nòg nieuwsgieriger naar aflevering 2. Security. Ransomware en alle schade daarvan. Spionage. Zeerowdees en ongesteste betas die de markt in worden gezet. Het gebrek aan onafhankelijke securityexperts, zoals je bijvoorbeeld wel, ik noem maar een beroep, notarissen hebt. Of register accountants (al dan niet met een beetje boter op hun hoofd maar dat blijft goedkoper dan brilcream of iets van L'Oreal). Maar vooral, omdat internet per definitie wereldwijd is, zelfs met alles wat buiten het www kan, wat er wordt gedacht over internationale samenwerking. Of, kan natuurlijk ook, dat er partijen zijn die terug willen naar HetNet van KPN. Dat was, voor wie het niet kent, een soort van nationaal bedacht netwerk, volledig afgesloten van het wereldwijde internet.

Erg benieuwd wat lijstje 2 gaat zijn over security. Ik heb mijn pen alvast in citroensap gedoopt. Oude truuk om met onzichtbare inkt te schrijven ook.
29-10-2023, 16:29 door Anoniem
Het valt mij op dat security.nl hier vooral de bekende partijen van de 26 inschrijvingen belicht.
Ik laat mijn indrukken over de partij hier even buiten beschouwing maar NLPlan meldt een aantal dingen op vlak van informatie controle drang die door de ingeslagen weg van Rutte III aan privacy & security raken:

Verminder invloed Big Tech en Big Pharma

Verminder de invloed van de dominante internetgiganten en farmaceutische industrie op de wetenschap. Onderzoeken die gefinancierd worden door grote farmaceutische of technologische bedrijven moeten extra worden gecontroleerd door een wisselend samengesteld panel van emeritus wetenschappers.

.........
.........

Internet en sociale media

Vrijheid van het internet en anti-censuurwet

De vrijheid van het internet is een fundament van het moderne kennissysteem. We maken een einde aan de massale censuur van platformen op het internet. Preventieve censuur op uitingen via de drukpers en, zoals in de rechtspraak is erkend, via daarmee op één lijn te stellen uitingsmiddelen is bij grondwet verboden. Internetplatformen die censureren worden aangeklaagd en financieel vervolgd.

Desinformatiecampagnes worden afgeschaft

‘Bestrijding van desinformatie’ door overheden en gesubsidieerde instellingen is een gevaarlijke ontwikkeling die makkelijk leid tot top-down-bestuur en censuur. Burgers zijn volwassen genoeg om hun eigen keuzes te maken. Het pakket Digital Services Act (DSA) die door de Europese Commissie wordt opgedrongen moet onmiddellijk van tafel. Als het aan NL PLAN ligt zal Nederland zich daar niet aan houden en zich er tegen verzetten.
Elektronisch patiëntendossier (EPD): De patiënt heeft de pincode

NL PLAN is voor een Elektronisch patiëntendossier, maar onder controle van de individuele patiënt. De pincode van ieder dossier is allereerst in handen van de individuele patiënt, die daarmee inzicht heeft in de eigen status. De patiënt beslist welke professionals en familieleden/vrienden er toegang krijgen tot dat dossier. Hoewel de patiënt niet de mogelijkheid heeft de bijdragen van artsen en medici te veranderen, krijgt deze wel de mogelijkheid om naar eigen ervaring op medische behandelingen en medicamenten digitaal commentaar toe te voegen.
Kilometerheffing via de kilometerteller

Elke automobilist moet een bijdrage leveren aan het vervuilen van het milieu, maar het verhogen van de wegenbelasting is niet de oplossing. De overheid hoort de auto niet als melkkoe te gebruiken. Wel maken we de wegenbelasting gelijk tussen de verschillende typen voertuigen. Elektrische voertuigen betalen dus evenveel wegenbelasting als benzine- of dieselvoertuigen.

We kunnen als alternatief overwegen de wegenbelasting af te schaffen, met daarvoor in de plaats een kilometerheffing. Dit stimuleert om de auto meer te laten staan en zorgt dat belasting evenredig wordt betaald naar het aantal kilometers. Geen duur en bureaucratisch controlesysteem voor kilometerheffing, dat bovendien onze privacy aantast. Wegenbelasting via kilometerheffing doen we simpel en eenvoudig via de jaarlijkse APK-keuring.
Ze hebben geen hoofdstuk over defensie/aivd. Dat is zonde denk ik.
Duidelijk is wel dat NLPlan bepaalde maatregelen wil terugdraaien / afschaffen, dat is meer dan menig andere partij.
29-10-2023, 17:17 door Anoniem
De standpunten over privacy van de Libertarische Partij wordt niet genoemd in het bovenstaande overzicht van security.nl Toch kwamen ze al eerder bijna een keer de 2e kamer in. Hoeveel hun programma is doorgrond of een standpunt ook daadwerkelijk het doel laat bereiken kan ik niet beoordelen als buitenstaander. Maar een CDA waar Donner in de jaren 2000 meedraaide zou garantstaan voor fatsoen en staatsrechtelijk geweten, toch had hij geen enkele scrupulus toen hem werd gevraagd of hij de schiphol celbranden niet achteraf toch erg vond, dat anderen overleden door zijn "beveiligingskeuzes" kon hem niet schelen want hij besteedde er geen andere woorden aan dat de brand was veroorzaakt door brandstichting.
Verder zijn er tal van keuzes bij de Pvda die niet onverdeeld de arbeider ondersteunde terwijl ze daar bij partijprogramma en identiteit toch wel voor staan/stonden. De VVD is voor lage lasten maar die stegen op diverse vlakken onder Rutte consequent meer dan men bij een VVD zou verwachten. Waarmee ik maar wil zeggen dat je bij nogal wat partijen tegenkomt dat standpunten en keuzes van partijen niet 1 op 1 logisch overeenstemmen en ook niet per sé het toonbeeld zijn van ECHT verantwoordelijkheid nemen maar buger het nakijken geven.

Nu het standpunt over privacy van de LP:


Geen vrijheid zonder privacy. Alleen als jijzelf bepaalt wat anderen van je weten, ben je vrij om te leven zoals jij dat wil. Een machtige overheid die surveilleert en profileert hoort niet thuis in een vrije wereld.

Dat de overheid onze privacy kan beschermen tegen grote bedrijven is een illusie. De beste bescherming is de eigen verantwoordelijkheid.

De LP is voor:

• een overheid die niet hoeft te weten met wie je woont of voor wie je werkt;
• terugdraaien van de Sleepwet, geen ruimte voor massasurveillance;
• autonomie over medische gegevens, geen verplichte centralisering;
• financiële privacy dankzij het bankgeheim.

Daarnaast hebben ze nog verdiepende standpunten.
Zie https://stemlp.nl/pijler/privacy/
29-10-2023, 18:25 door wabrandsma
De privacy-onderdelen van het verkiezingsprogramma van de Piratenpartij per categorie:


Online privacy, cameratoezicht en surveillance:

Anonimiteit op het internet moet mogelijk blijven

Geen cliënt-side scanning - de Piratenpartij demonstreerde op 1 oktober al tegen chatontrole op de Dam.

Stemmen met potlood - digitaal stemmen kan nog niet veilig.

Hoogwaardige encryptie is essentieel voor privacy, democratische vrijheid en veiligheid tegen cyberdreigingen.

Geen massa-surveillance: het verzamelen en monitoren van gegevens moet beperkt blijven tot mensen die verdacht worden van het plegen of voorbereiden van een misdrijf en mag alleen met gerechtelijke toestemming en goed toezicht vooraf en achteraf.

Geen dataretentie en profilering.

Sleepwet 2.0 (nieuwe inlichtingenwet) niet invoeren.

Geen cameratoezicht met gezichtsherkenning en andere vormen van biometrische massasurveillance.

Toezicht op algoritmen die beslissingen nemen die mensen beïnvloeden, met een focus op transparantie en verantwoording.

Een Autoriteit Digitale Markten krijgt als taak toezicht te houden op de maatschappelijke gevolgen van algoritmen.

Er komt een Ministerie van Digitale Zaken en de Chief Information Security Officer (CISO) verhuist naar Digitale Zaken en wordt verantwoordelijk voor informatiebeveiliging en privacybeleid voor de Rijksoverheid.

Invoering van een beloningssysteem voor ethische hackers die kwetsbaarheden melden bij de overheid.

Grenzen stellen aan toenemende marktmacht van grote technologiebedrijven, die leidt tot privacyverlies.


Open source en vrije software:

De Piratenpartij ondersteunt het propageren van software die door iedereen kan worden gebruikt, geanalyseerd, verspreid en aangepast (FOSS).

FOSS is essentieel voor de controle van gebruikers over hun eigen technische systemen en versterkt autonomie en privacy.

Gegevens van burgers moeten waar mogelijk worden verwerkt, beheerd en beveiligd met vrije software, tenzij proprietaru software moet uitgefaseerd worden.

De Piratenpartij stimuleert de overgang van de publieke sector naar vrije software om afhankelijkheid van specifieke leveranciers te verminderen.

Burgers en bedrijven moeten niet worden gedwongen om gesloten software te gebruiken bij interactie met de overheid.

Online communicatie met de overheid moet gebaseerd zijn op vrije en leverancier-neutrale protocollen en formaten.


Inkomen, Wonen en reizen:

Invoeren van een onvoorwaardelijk basisinkomen om bureaucratie te verminderen en privacy-schendende controles te elimineren.

Btaalbaar wonen: Het belang van inkomenspolitiek via de belastingdienst en geen inkomensafhankelijke huurverhogingen.

Anoniem reizen in alle vormen wordt wordt gegarandeerd en zonder extra kosten.

Contant geld als anoniem betaalmiddel blijft mogelijk.


Onderwijs:

Privacybeleid in het onderwijs: De eis dat scholen transparant zijn over het verzamelen en gebruik van gegevens van leerlingen, en de nadruk op het voorkomen van druk bij het verkrijgen van toestemming.

Toetsen en tentamens: De wens dat online onderwijs en toetsing de privacy niet in gevaar brengen en dat er geen spionagesoftware op computers van leerlingen wordt gebruikt.

Scholen moeten transparant zijn over het verzamelen en gebruik van leerlingengegevens en moeten privacy waarborgen bij gegevensuitwisseling.

Online onderwijs en toetsing mogen de privacy niet in gevaar brengen, en er mag geen spionagesoftware op leerlingencomputers zijn.

Privacy in het onderwijs: Scholen moeten duidelijk aangeven hoe ze met gegevens omgaan, geen gegevens op buitenlandse servers opslaan en waarborgen voor privacy van leerlingen bij het uitwisselen van gegevens bieden.


Zorg:


Diagnostische testresultaten mogen niet worden gebruikt om zorgpremies of hypotheeklasten vast te stellen.

Voor elke persoon in Nederland een beveiligde omgeving voor opslag van medische en andere privacygevoelige data.

Zorgverleners verplichten data in de beveiligde omgeving op te slaan, met periodieke toegangscontroles.

Patiëntendata moet eigendom van de patiënt blijven en mag niet zonder expliciete toestemming met derden worden gedeeld.
29-10-2023, 18:37 door wabrandsma
Door Anoniem: En de piratenpartij?

Wij kunnen ons voorstellen dat het iets te veel is om het hele verkiezingsprogramma van de Piratenpartij te citeren, immers als Piratenpartij toetsen wij al ons handelen altijd aan de elementaire rechten van burgers.

Daarom in een reactie op dit artikel een selectie uit de privacy-onderdelen.
30-10-2023, 09:42 door Anoniem
Het hele gedoe van stemmen op partijen is zo gigantisch achterhaald.. het voelt echt als een politiek systeem uit de tijd van dinosaurussen..

je hebt zeg maar 4 hele belangrijke punten waar je een mening over hebt die je graag wilt zien in de partij waar je op stemt.
Vind je al een partij welke alle vier de punten vertegenwoordigt, moet je gaan schipperen omdat deze partijen OOK andere punten heeft waar je het wel misschien helemaal niet mee eens bent. Maar dat accepteer je dan omdat die 4 punten belangrijker zijn dan die 20 punten die je liever niet ziet..

Scenario #1
Vervolgens komen er verkiezingen en jouw partij gaat regeren.. (wonder boven wonder). Om een coalitie te vormen moet de partij enkele van hun punten opofferen om mee te mogen regeren... Jammer joh, net die 4 punten waarom jij juist op DIEpartij gestemd hebt, worden weggemoffeld om mee te kunnen regeren..

Scenario #2
Verkiezingen waren niet een suc6, en de partij komt in de opositie. Jouw 4 punten gaan het nooit worden, want daar hebben ze nu geen tijd meer voor.

In welke situatie heeft stemmen nu nut gehad? In welke situatie komt naar voren dat jij (en misschien wel 15 miljoen andere nederlanders) die 4 punten heel erg belangrijk vonden?

Voorbeeld. (theoritisch) ik vind het erg belangrijk dat banken niet meer hun klanten mogen verkopen, dat er geen digitale identiteit komt, en dat contact geld moet blijven.
Ik accepteer maar even dat ik dan voor gecentraliseerd elektronisch patiëntendossier stem, indirect... Wonder boven wonder komt de BBB in de regering en verkwanselt banken-klantgegevens verkoop, digitale ID komt er toch (VOlt) en contact geld wordt ingeruild voor een digi-euro.(groen links) en de gecentraliseerde EPD blijft er wel in (D66)...
Hoe prettig zou ik me dan voelen als ik op de BBB gestemd had?

Niet erg veel dus... Dus nogmaals, wat voor nut heeft stemmen in deze prehistorie van politiek geneuzel nog? En al komen er dan voorstellen, worden ze toch genegeerd door ministers, en anders wel staatssecretarissen... En zelfs dan nog wordt er wel iets in Europa, Brussel, Parijs of Berlijn of Washington besloten en dit overruled dan alles wat in nederland besloten is... "om onze onderhandelingspositie niet kwaad te doen'... (of een of ander bullshit argument).

Kan iemand mij overtuigen waarom ik nog mee zou willen doen met deze poppenkast?
30-10-2023, 09:43 door Anoniem
Door wabrandsma:
Door Anoniem: En de piratenpartij?

Wij kunnen ons voorstellen dat het iets te veel is om het hele verkiezingsprogramma van de Piratenpartij te citeren, immers als Piratenpartij toetsen wij al ons handelen altijd aan de elementaire rechten van burgers.

Daarom in een reactie op dit artikel een selectie uit de privacy-onderdelen.
Mooi en aardig, ik ben het met veel van jullie standpunten eens en zou een stem op jullie partij zeker
overwegen máár als je over de piratenpartij praat dan kent niemand in mijn omgeving jullie. Is het niet
beter om aan naamsbekendheid te doen. Ik denk dat veel mensen met jullie standpunten eens zijn
helaas weten ze niet van jullie bestaan af, en de naam piratenpartij kan mensen ook afschrikken. Op
deze site is een iemand die het wel over de piratenpartij heeft en dat is het dan.
30-10-2023, 10:59 door Anoniem
Heb nog nergens iets gelezen of gehoord over de zorgverzekeraars die steeds meer op de stoel van de dokter gaan zitten.
30-10-2023, 13:39 door _R0N_
Door Anoniem: En de piratenpartij?

zie: https://piratenpartij.nl/privacy/

vrij nietszeggend
30-10-2023, 16:40 door wabrandsma
Door _R0N_:
Door Anoniem: En de piratenpartij?

zie: https://piratenpartij.nl/privacy/

vrij nietszeggend

Uitgebreide informatie staat in het programma https://programma.piratenpartij.nl/
30-10-2023, 16:53 door wabrandsma
Door Anoniem:
Ik denk dat veel mensen met jullie standpunten eens zijn helaas weten ze niet van jullie bestaan af, en de naam piratenpartij kan mensen ook afschrikken.

Informatie over de Piratetenpartij "Wie wij zijn" vind je hier: https://piratenpartij.nl/identiteit/

Wat de naam betreft, dit staat erover in de inleiding van het verkiezingsprogramma: https://programma.piratenpartij.nl/
"De Piratenpartij is een geuzennaam waar we trots op zijn. Deze prikkelende naam onderscheidt ons van de gevestigde orde. Het label ‘piraat’ wordt al eeuwenlang geplakt op groepen die ingaan tegen monopolisering in nieuwe gebieden. [...] Het onontgonnen gebied van onze tijd is het internet."
30-10-2023, 17:06 door Anoniem
Door Anoniem: Vreselijk jammer dat het altijd 'pakketten' zijn. PvdA/GL doet het best aardig. Jammer dat die in veel andere opzichten 'no-go' zijn. Dat hebben ze dan gemeen met FvD...
Stem vooral op de partij die jouw voorkeuren het best vertegenwoordigt, maar om nou als een soort "feit" te stellen dat PvdA/GL "in veel andere opzichten 'no go' zijn" gaat wel wat ver. Zelf denk ik dat PvdA/GL bij uitstek het beste programma heeft om Nederland weer de goede kant uit te sturen. Om over de vergelijking met FvD nog maar niet te spreken. Kortom, een verschil van inzicht en geen feit.
30-10-2023, 18:18 door Anoniem
De Piratenpartij is een geuzennaam waar we trots op zijn
Ik zelf vind aan die naam niets verkeerd maar ik zit te wachten opeen partij die echt voor de burgers opkomt
en ben ik toch bang dat die naam burgers afschrikt om op jullie partij te stemmen. Als voorbeeld de naam barbaren
die vroeger een andere betekenis had dan nu.

Maar hoe dank ook ik wens jullie het beste en hoop dat mensen op jullie partij gaan stemmen want veranderingen
zijn hard nodig om een beschaafde maatschappij te krijgen.
30-10-2023, 20:19 door Anoniem
Burgers kunnen zien wie hun data gebruikt en kunnen er eventueel een klacht over indienen.
Hier is nogal wat over op te merken.
Zo algemeen gesteld lijkt het ten eerste over zowel data van burger bij de overheid als particulier gebruik te gaan.
Vraag is waar die klacht dan moet kunnen worden ingediend?

Verder is met name in het grijze gebied het denk ik wel lastig wat te verwachten valt van een klacht indienen.
Kijk je bijvoorbeeld naar een klacht indienen waar de overheid niet tijdig op reageert dan zou die volgens EU wetgeving van rechtswege automatisch gegrond zijn verklaard. Buiten asielrecht waar op onderdelen naar de indiener van de klacht wordt toegeredeneerd door een rechter is deze EU wet in NL goeddeels buiten werking geplaatst door de bestuursrechter.
Ook moet je kijken naar wat de oorzaak is dat de data wordt gebruikt. Dit naast het doel, alleen wordt dat volgens mij nauwelijks gedaan.
Is deels ook wel lastig, deels in gevallen is het big government die een paar tikkeltjes te ver gaat als een overshoot.
Het is sowieso problematisch als een rechter al heeft geconcludeerd dat iemand onterecht in databases voorkomt en er dan via backup en wat al niet meer zij toch in blijft hangen.
Speelde bv herhaaldelijke keren bij een reiziger in de Rotterdamse metro waarbij met zijn paspoort een fake identiteit door iemand anders was gecreëerd maar de werkelijke persoon wel steeds werd aangehouden door RET personeel en erger.
Die persoons zijn data bleek gewoon niet helemaal uit de systemen te zijn gehaald, ondanks de rechterlijke uitspraken.
Dus die klacht indienen zou in veel gevallen ook niet het excuus maar enkel laatste redmiddel moeten worden.

Ik denk dat we sowieso toe moeten naar een situatie van beter kijken of data gebruik volgt nadat er iets behoorlijk door de vingers glipte. Als dat glippen all in the game is dan moet dat achteraf ook beter door kamerleden worden nagetrokken.
Dit zodat data gebruik niet een algemeen "redmiddel" vooraf is om fouten van burgers achteraf te traceren.

Daarnaast moet het vooraf ook gewoon beter tot uitdrukking worden gebracht met onderbouwing van waarom privacy van belang is. Privacy kent ook vaak per type kwestie en rechtsgebied vaak meerdere eigen afwegingen.
Dat maakt "proportionaliteit" bij inbreuken op privacy door data bijhouden meteen multi-interpretabel.
Zoiets lijkt me dan al een rechtsgrond voor gerede twijfel door een rechter.
Data moet dus niet alleen een paar bijzinnen in de memorie van toelichting op een wetsontwerp / regeling en/of de toelichting van een minister aan de 1e kamer worden beschouwd.
Zoals een belijdenisje à la Ollongren verspreid bij een paar bijeenkomsten over de PEP.
Iets waar eerst banken via PEP aan profiling moeten doen en ook klanten dat door hun strot geduwd krijgen tegen allerlei juridische adviezen in en daarna Ollongren die op de valreep naar de 1e kamer een paar knievallen doet om bepaalde groepen eerder uit de PEP lijsten te halen.
Nee, die PEP is gewoon te/erg breed van opzet.
De aanleiding was case-based en is ondermeer terroristische en haat-financiering geweest bij bepaalde gebedshuizen geweest.
Later werd daar nog eens georganiseerde criminaliteit bijgehaald en potentieel corrupte politici.
De rechtsgebieden die nu in de PEP zijn inegebakken zijn oa. nationaal en internationaal recht, financieel-fiscaal-notarieel recht / tuchtrecht en het strafrecht.
Leuk zo'n opboswet als de PEP maar dat is door al die verschillende rechtsgebieden waar privacy speelt al snel een hiaat.
Voor alle had veel meer niet op doelgroep maar op lopende dossiers regelgeving moeten worden bekeken en toegelicht qua data verzameling.

Daarnaast is privacy iets waar continu aan gewerkt moet blijven worden volgens sommige rechtsgeleerden.
Het moet levend worden gehouden omdat het besef en het begrip erover anders vervaagt.
Die nieuwe impulsen moeten een plek krijgen bij wetsontwerpen.
Een klacht achteraf indienen moet ook geen excuus zijn voor het insussen en toch invoeren van invasieve wetten à la Yesilguz wil met de DNA databases.
De oorspronkelijke urenlange uiteenzetting van privacy door bijvoorbeeld minister Ard vd Steur over AVG en belang van privacy die volgens hem tegen het onwrikbare aan moet worden geacht - najaar 2016 - was duidelijk op ondermeer het volgende:
- de inbreuken mochten in principe niet door bij lopende overeenkomsten de spelregels te veranderen, kwestie van voorspelbaarheid en betrouwbaarheid.
- ook moeten inbreuken op privacy door lager recht in principe bijna altijd automatisch / van rechtswege onrechtmatig worden geacht. Ook wanneer het inbreuken door nieuwe wetten zijn op de grondwet / het Europees Verdrag van de rechten van Mens en de bedoeling van die wetten, dus niet beperkt tot de letter van de wet.
- de inbreuken mochten enkel zeer klein en gepaard met meervoudige aangekondigde en onaangekondigde checks vooraf, tijdens en achteraf mocht plaatsvinden. Bijvoorbeeld door de AP en intern bij de AIVD. Voor die laatste is met de nieuwe AIVD wetten bijvoorbeeld niets van over.
* najaar 2016 leek trouwens een zeldzame periode waarin een MinJus nou wel eens echt tot uitdrukking bracht wanneer iets te ver ging en dat de bewindspersoon dat later ambtelijk/politiek moest bekopen.
Ook zijn de uiteenzettingen als die van Ard vd Steur na langere tijd vaak überhaupt niet goed op te zoeken op de pagina van de tweede kamer. En ook verdwijnen bij google dingen uit zoekresultaten.
Nog een reden waarom het maatschappelijk veld en politici constant met privacy bezig moeten blijven.
En met levende kennis als inbreng bij wetsontwerpen voorkom je ook die er doorheen-rommel tactieken van laten we het over 2 jaar maar evalueren en dan kijken we wel. Tegen die tijd is anders veel van de opschudding al weer naar de achtergrond verdwenen.
30-10-2023, 20:30 door Anoniem
Een overzicht van wat politieke partijen de vorige keer in hun verkiezingsprogramma hadden staan, en waar ze daadwerkelijk voor gestemd hebben (en/of tegen de wens van de Kamer in op gestemd hebben), zou leerzaam zijn.
30-10-2023, 20:59 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Vreselijk jammer dat het altijd 'pakketten' zijn. PvdA/GL doet het best aardig. Jammer dat die in veel andere opzichten 'no-go' zijn. Dat hebben ze dan gemeen met FvD...
Stem vooral op de partij die jouw voorkeuren het best vertegenwoordigt, maar om nou als een soort "feit" te stellen dat PvdA/GL "in veel andere opzichten 'no go' zijn" gaat wel wat ver. Zelf denk ik dat PvdA/GL bij uitstek het beste programma heeft om Nederland weer de goede kant uit te sturen. Om over de vergelijking met FvD nog maar niet te spreken. Kortom, een verschil van inzicht en geen feit.
Paketten is iets breder dan een programma van aanstaande verkiezingen.
Ik denk willekeurige aan een paar zaken.
Het track-record waar ik als niet-Pvda-stemmer wel verwachtte dat ze eerder en meer aan zouden hebben getrokken voor de achterban van de Pvda zelf is op onderdelen niet florisant tot zeer ongunstig.
Het huidige Pvda gaat met een GL leiding in zee waarvan een prominent lid bij zowel NPO 3 als NPO1 expliciet en volmondig zich afficieerde met een koppensneller uit Cambodja die nog meer doden op zijn geweten heeft dan Hitler en Stalin.
De interviewers van dat prominente lid waren merkbaar ongemakkelijk bij diens expliciete bewondering van die koppensneller.
Is onbesproken gebleven bij de Pvda.
Verder heeft de huidige kartrekker Timmermans zich als EU-comissaris alsnog ingestemd om genetisch gemodificeerde gewassen toe te staan. Wat ik met stier Herman en schaap dolly al vond doorschieten gaat voor gewassen evengoed op.

Kijk ik concreet naar een deel van het pakket van GL/Pvda inzake privacy dan valt mij het volgende op:
Inzetten voor recht op pseudonimiteit: behoudt van online anonimiteit, mits je niet verdacht wordt van een strafbaar feit.
Automatische profilering door algoritmen en massasurveillance worden uitgesloten.
Bij terrorismebestrijding ligt nadruk op het verzamelen van inlichtingen uit menselijke bronnen en gerichte digitale surveillance in plaats van massasurveillance.

Dat gaat niet helemaal lekker volgens mij. Hardnekkig dingetje bij de Pvda vindt ik theorie en praktijk. Dat lijken ze maar niet beter te overbruggen.
Ze lijken bijvoorbeeld niet tegen het principe van big-data opslag door de overheid voor opsporingsbelangen te zijn.
Je data mogen ze kennlijk daarvoor vastleggen, alleen pas naderhand worden gebruikt als je wordt verdacht van een strafbaar feit, vinden ze bij GL/Pvda.
En als je tegen juristen zegt automatische profilering door algoritmen mag niet, moet je dan ook niet semi-automatische profilering benoemen? Dat laatste zouden die creatievelingen bijvoorbeeld van spreken als gegevens eerst naar buiten de EEA gaan om vervolgens / even later via verkeer binnen de EEA terug te keren.
En pseudo-annonimiteit à la GL/Pvda - die mensen deels zand in de ogen strooien vanwege de technische functionaliteit die ze toelaten - heeft veel in zich om te worden opgerekt.
Al lijkt het woord pseudo-annonimiteit natuurlijk een catchy vondst om overheden niet helemaal vleugellam te maken.
Ik hoop maar dat millenionals en ouderen ook de toevoeging van pseudo aan annomiteit door hebben.
En uiteindelijk zorgt de pseudo-annonimteit bijvoorbeeld ook voor een traceerbare cbdc.
Als die bij invoering onder de noemer "verdacht geld bestrijding" traceerbaar moet zijn - wat een aangekondigde eigenschap voor de euro variant moet zijn - dan is het voor GL/Pvda opeens ok.
En tegelijk denk ik dan, werpen ze zich dan op in kader van behoudt van online anonimiteit om kinderen / mensen die worden gepest en gechanteerd sneller hun annonimiteit weer terug te laten krijgen? Facebook werkt er bijvoorbeeld nauwelijks aan mee als iemand in een langlopend strafonderzoek al die tijd toch nog wordt gechanteerd om die tijdig een nieuwe identiteit te laten aanmaken.
30-10-2023, 21:14 door Anoniem
PvdA/Groenlinks vallen voor mij ook steeds meer af.

Dat ze gaan voor de invoering van de digitale euro en de EDI is wel te verklaren, met Timmermans halen ze feitelijk ook het programma van Volt naar binnen.

Maar ook de uitfasering van contant geld lijkt bij hun in "goede handen" te zijn.
Ze willen de wettelijk toegestane limiet van contante betalingen - nog verder - omlaag brengen, namelijk naar max. €1000,-
Terwijl er een wet in procedure is waarmee het maximum al fors wordt verlaagd, van €10.000,- naar €3000,-
: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geldzaken/vraag-en-antwoord/grote-aankopen-met-contant-geld

En voor alle (ex) studenten van de pech-generatie, check even dit artikel en zie wie er destijds - mede - voor afschaffing basisbeurs hebben gestemd: https://www.nu.nl/politiek/3926080/kamer-stemt-in-met-afschaffen-basisbeurs-studenten.html
31-10-2023, 06:22 door Anoniem
Door Anoniem: PvdA/Groenlinks vallen voor mij ook steeds meer af.

[...]

En voor alle (ex) studenten van de pech-generatie, check even dit artikel en zie wie er destijds - mede - voor afschaffing basisbeurs hebben gestemd: https://www.nu.nl/politiek/3926080/kamer-stemt-in-met-afschaffen-basisbeurs-studenten.html
En beide partijen hebben enkele jaren geleden ingezien dat het leenstelsel niet werkt en dat hun keuze fout was. Beide maken nu een andere keuze. Ik weet dat vertrouwen te voet komt en te paard gaat, maar sla niet helemaal over waar ze nu voor kiezen, da's namelijk best relevant voor nu.
31-10-2023, 09:46 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: PvdA/Groenlinks vallen voor mij ook steeds meer af.

[...]

En voor alle (ex) studenten van de pech-generatie, check even dit artikel en zie wie er destijds - mede - voor afschaffing basisbeurs hebben gestemd: https://www.nu.nl/politiek/3926080/kamer-stemt-in-met-afschaffen-basisbeurs-studenten.html
En beide partijen hebben enkele jaren geleden ingezien dat het leenstelsel niet werkt en dat hun keuze fout was. Beide maken nu een andere keuze. Ik weet dat vertrouwen te voet komt en te paard gaat, maar sla niet helemaal over waar ze nu voor kiezen, da's namelijk best relevant voor nu.
Beide partijen en vooral de PvdA zijn er traditioneel goed in om achteraf te zien dat hun keuzes fout waren en dat vinden ze dan een reden om daar niet meer op aangesproken te worden. Da's weer eens een andere vorm van "actief geheugenverlies".

Ben benieuwd wanneer de PvdA gaat erkennen: "Achteraf gezien, met de kennis van nu, was het toch niet zo'n goed idee om dertig jaar lang (vanaf Wim Kok) het neoliberalisme te steunen terwijl we ondertussen deden alsof we opkwamen voor de mensen met lagere inkomens. Oké, we kwamen electoraal jarenlang realtief goed weg met dat bedrog en met die uitverkoop van onze "waarden". Maar nu, in 2023, komt het ons beter uit om treurig te zeggen dat we toen foute keuzes hebben gemaakt, en de kiezer opnieuw trouwhartig aan te kijken."

Het gaat PvdA-GL helemaal niet om het maken van goede keuzes voor hun achterban of voor Nederland, maar om het winnen van zetels. Net als CDA, D66 en natuurlijk de VVD heeft die partij geen geweten, alleen een soort glibberige imitatie daarvan. Als je links bent, een geweten hebt en je wilt ondanks alles toch bij een partij, dan ga je sowieso niet bij PvdA-GL, maar bijv. bij SP, PvdDieren of de Piratenpartij. Maar ja, dan heb je minder kans op pluche.

Voor alle duidelijkheid, nog even resumerend: op pluche zitten is niet hetzelfde als een geweten hebben.
31-10-2023, 13:36 door Anoniem
politici kunnen toch maar 2 dimensionaal denken...

het regent, en er zijn paraplus,... dus we maken een wet die paraplus verbiedt... dan houdt de regen vanzelf op...
goh, er onstaat een groeiende markt in illegale paraplus en de parasols voor zonlicht worden steeds kleiner...
verder lijkt de regenjas in opkomst te zijn..... en het blijft @(*& maar gewoon regenen... hoe dan?

Zo is ongeveer het IQ van een politicus.
31-10-2023, 20:52 door Anoniem
Woorden zijn nog geen daden.. :-)
31-10-2023, 22:19 door Anoniem
Ik snap niet hoe cash betalen vanaf 1001 euro in een rijtje over privacy terecht heeft kunnen komen. Het is een contradictio. Of men begrijpt privacy niet.
31-10-2023, 23:23 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: PvdA/Groenlinks vallen voor mij ook steeds meer af.

[...]

En voor alle (ex) studenten van de pech-generatie, check even dit artikel en zie wie er destijds - mede - voor afschaffing basisbeurs hebben gestemd: https://www.nu.nl/politiek/3926080/kamer-stemt-in-met-afschaffen-basisbeurs-studenten.html
En beide partijen hebben enkele jaren geleden ingezien dat het leenstelsel niet werkt en dat hun keuze fout was. Beide maken nu een andere keuze. Ik weet dat vertrouwen te voet komt en te paard gaat, maar sla niet helemaal over waar ze nu voor kiezen, da's namelijk best relevant voor nu.
Het vertrouwen blijft definitief weg als partijen/politici tegen hun eigen logica ingaan.
Hoe goede reden ze daar ook voor aandragen. PvdA vond zich jaren 80/90 zo de studentenpartij vanwege invoering van de Ov-studentenkaart. Terwijl ze leraren bij het ministerie van onderwijs (grotendeels PvdA-ers destijds) de mogelijkheid ontnam om structureel lessen interessanter en leerzamer te maken door steeds andere en nieuwere onderwijs programma’s te formuleren. Hoezo dus goed voor studenten? De onlogica voor arbeiders als gevolg van Kok’s derde weg is al vaker aangehaald.
D-66 politici vonden referenda om af te schaffen omdat veel onderwerpen zich er niet voor zouden lenen. Vreemd genoeg zijn er meer landen waar referenda worden gevoerd maar die zeker niet in brede en continue zin door media en politici worden belicht. Recent nog in Polen tegelijk werd een referendum met de verkiezingen georganiseerd. Niet belicht. Zijn alle Polen dan zo incapabel om erover te stemmen? Lijkt me niet per sé. Idem voor Zwitserland als laagstaande casus.
Nadat d-66 als echte referendum voorstander door media helemaal te gronde werd genegeerd en als onmachtig werd gebracht gaf het onder Pechtold gaandeweg eigenlijk op.
VVD die met stijgende belasting akkoord gaat en dus eufemistisch niet zo vriendelijk is voor ondernemers.
CDA begon met het bekende herbronnen nadat ze bv onder Balkenende een soort Fortuyn retoricus hadden, weinig authentieks had, en ondertussen meestemden met kaasschaaf beleid daar kwamen ze nauwelijks van terug onder Buma. Buma heeft bijvoorbeeld niet of nauwelijks ook openlijk gebroken met Maxime Verhaagen terwijl hij als minister geen toezeggingen daarover kon doen bij de NAVO wel Nederland de infame 2e Irak oorlog inrommelde. Mede waarschijnlijk door CDA-er Jaap de Hoop Scheffer en consorten. Terwijl Buma zei dat de ethiek en morele waarde. terug moest omen bij de partij, ze moesten breken met het verleden en moesten terug naar de kern van de partij en bevlogenheid i.p.v. anonieme bestuurders. Dit terwijl Buma zelf overigens meer een Pechtold variant was die vrolijk meelachte wanneer het kom en retorisch kritisch deed over uitwassen van de maatschappij. Hij belichaamde die terugkeer dus allesbehalve. Missie mislukt

Kortom, er zijn best wel wat partijen die hun ziel (overtreffende trap van kroonjuwelen) in gevallen bij het grof vuil zetten zonder in internationaal perspectief echt goede argumenten - opgaven en ook niet zoveel jaren later herstellen.
En de ziel bij het grof vuil laten is een overtreffende trap van waar fouten worden gemaakt / tegen alle adviezen van ambtenaren en andere experts ingaan / belangrijke aanwijzingen van buitenaf steevast negeren.
Al dan niet betreft dat soms niet gevraagde oplossingen voor (sub)problemen.
Wanneer politici zoals afgelopen jaren dus serieel gebeurde hun ziel opgaven / verkwanselen en dat OOK nog eens verdedigen of er behendig omheen blijven debatteren dan gaat het dus veel verder dan omissies of slim liegen.
Dan gaat het veel verder dan vertrouwen gaat te paard.
Dat is reden om letters in de naam van die partijen weg te laten. En tot die tijd, tja....
01-11-2023, 00:29 door Anoniem
Nadenken en handelen inzake privacy, cybersecurity, enzovoorts, zijn allemaal nodig voor een moderne democratische maatschappij, maar zijn slechts mogelijk als je de basisvoorwaarden, de fundering, daarvoor hebt verzekerd. Ook voor een maatschappij geldt: bij gebrek aan besteedbaar NBP, toekomst voor jeugd en ga zo maar door... het houdt een keer op. Geld kun je maar één keer uitgeven, daarna is het weg, of je moet het dubbel of meer terugbetalen. Een jeugd zonder toekomst (geen huis, geen gezin, wel schulden) gaat zich niet hard maken voor deze maatschappij. Weg zijn dan al je mooie wensdromen van verre vakantiereizen, energieneutraliteit, betaalbare goede zorg, sociale opvang (kijk alleen al naar de toenemende armoedeval) en wat niet meer.

Nog geen 15 minuten aan iets om ter overweging te nemen.
https://www.youtube.com/watch?v=gR7nVYz9rJo

Het is als de CISO die allerlei plannen heeft, die echt waar super noodzakelijk zijn in de ogen van de CISO, maar vergeet dat een onderneming in zwaar weer even andere keuzen moet maken, want een organisatie die omvalt zal nog minder kunnen betekenen voor de plannen van de CISO. Alsmede alle andere collega's die enkel naar hun eigen rots kijken, en vinden dat de rest daar maar wat meer voor over moet hebben. Mogen ze daar zelf nog keuzen inmaken? Of dienen ze simpelweg te doen wat anderen, die er zelf geen last van gaan hebben, ze opdragen, ongeacht de offers die ze daarvoor moeten maken? Geen eigen dak boven je hoofd, geen gezin kunnen stichten, geen idee hoe je deze maand het einde van de maand haalt, kiezen tussen eten of warmte, geen vast werk, maar of je even nog wat meer offers wilt brengen, want ergens iemand vindt dat belangrijker. Want anders kloppen de begrotingen niet, voor de zoveelste keer.

Kijk simpelweg waar de miljarden naartoe gaan, waar de miljoenen naar toe gaan, wie niets krijgt, en wie extra moet ophoesten, of zelfs failliet gaan, of op straat komt te staan, of onwettelijk aangepakt is door overheden. En wat u, burger, en uw geliefden, daarvoor terugkrijgen. Bezien over, zeg, het afgelopen decennia. Wat u voorgespiegeld is (iedere verkiezing weer), en wat daar keer op keer van terechtgekomen is.

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Wie de jeugd ophits, verkwanselt de toekomst.

Binnenkort met pensioen, hoor al sinds mijn jeugd dat de wereld binnen 10 jaar vergaat "als we nu niet miljarden pompen in dit of dat". Lobbyisme voor handel, meer is het niet. Spijtig genoeg tuint iedere generatie er weer in.

Sinds de laatste wereldoorlog is de politiek, en de multinationals, vooralt goed geweest in van een mug een olifant maken, en van een olifant een mug. En altijd, zonder enkele uitzondering, heeft dat voor de burgers geresulteerd in inleveren van vrijheden, rechten. zekerheden en vermogen. Niet meer dan citroenen die verder uitgeknepen worden.

Denk daar eens over na. We zijn van eenverdieners die huis, gezin, auto, studies voor kinderen, verre reizen, ruimhartige donaties aan goede doelen die echt waar voor je geld leverden, er zijn voor je buurtgenoten, opkomen voor de veiligheid van anderen, en heel veel meer, makkelijk konden opbrengen, afgezakt naar tweeverdieners die nauwelijks kunnen rondkomen, liever opzij kijken dan leed van anderen verzachten, kinderen hebben in feitelijk huisarrest, en noem maar op.

Maar dat is kennelijk allemaal de schuld van hen die nooit aan de knoppen der macht hebben gezeten. In ieder geval niet de schuld van hen die al die tijd wel aan de knoppen der macht hebben gezeten. Of meer van dat soort ontkennen dat je zelf het probleem bent.

Maar ja, het beschavingsniveau van een maatschappij meet je af aan hoe zij omgaat met haar zwakkeren. Een toenemende armoedeval, en aanhoudende woningnood, wordt kennelijk niet gezien als opkomen voor je zwakkeren. Sterker nog, die plaats je achteraan de wachtrij. Ja maar, is de standaard riedel dan, blind voor het meten met twee meten wat overduidelijk continue de doorslag geeft. Het zal wel handel zijn die dermate lucratief is voor sommigen dat de menselijke maat van minder belang is.
01-11-2023, 10:50 door Anoniem
Door Anoniem: Ik snap niet hoe cash betalen vanaf 1001 euro in een rijtje over privacy terecht heeft kunnen komen. Het is een contradictio. Of men begrijpt privacy niet.
Het betreft dan geen privacy meer.
Privacy is natuurlijk meer dan alleen kleine inbreuken toestaan door discretie in omgang van privé gegevens door een select groepje ambtenaren door overheden. Het gaat ook om burger handelingen met banken, zoals cash betalen.
Zoals je door je onbespied weten te zijn. Daarvoor merkte de Oostenrijkse bondspresident een jaar of 10 geleden in een nationale rede nog op dat dit zo essentieel is voor jezelf kunnen redden dat de lessen van 1940 de Oostenrijkse banken zelfs wettelijk anonimiteit van klant identiteit moeten garanderen.
Dus gaat privacy niet per sé over alleen handelingen door de overheid maar ook over handelingen door derden.
Het gaat met cash betalen van 1000 euro en meer dus ook om banken.
Denk dichter bij huis aan Barbara Baarsma bij de Rabobank die hun klanten op basis van het volgen een richting opdwingt, denk ook aan de Duitse ING tak van de Nederlandse bank die rijke klanten door een dwangbuis haalt. Los van of hun doel de middelen van sturen en dwang heiligt, het is dus verregaand einde privacy voor bank klanten.
04-11-2023, 14:29 door Anoniem
01-11-2023, 00:29 door Anoniem -- > heel mooi stukje tekst!

01-11-2023, 10:50 door Anoniem --> inderdaad. De rol van de banken! Daar draait bjina alles om.

Enne... welke partijen hebben ook alweer voor de nieuwe sleepwet gestemd? Die is er vorige week gewoon doorheen gejast als niet-controversieel onderwerp. Massasurveillance wordt geniepig uitgebreid
Die hele politiek, het is om te janken. Ooit, ooit zal het volk opstaan. Wanneer? Geen idee.
Laten we beginnen met absoluut OP GEEN ENKELE MANIER mee te doen met proefprojecten als digitale ID, digitaal rijbewijs en digitale euro. We kunnen het proces zo vertragen en hopen dat er iets gebeurt, waardoor mensen misschien hun rechten terugkrijgen...

Alles staat al in de startblokken, sinds eind 2022.

https://futurium.ec.europa.eu/en/digital-identity
https://eudiwalletconsortium.org/2022/12/14/14th-dec-2022/
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.