image

De verkiezingsprogramma's doorgelicht: wat willen politieke partijen met cybersecurity?

zondag 12 november 2023, 22:22 door Redactie, 27 reacties
Laatst bijgewerkt: 18-11-2023, 21:57

Dagelijks worden organisaties en bedrijven getroffen door ransomware. De AIVD noemt cyberspionage steevast de grootste dreiging voor Nederland en criminelen maken door middel van phishing en bankhelpeskfraude vele miljoenen euro's buit. Nog anderhalve week en dan gaat Nederland weer naar de stembus, maar wat zijn de politieke partijen van plan als het gaat om cybersecurity en de aanpak van cybercrime?

Net als bij voorgaande verkiezingen heeft Security.NL de verkiezingsprogramma's doorgelicht. In een serie van drie delen kijken we naar wat de politieke partijen die nu in de Tweede Kamer zitten voor plannen hebben als het gaat om privacy, cybersecurity en digitalisering. Na het eerste deel over privacy nu het tweede deel over cybersecurity. In bepaalde gevallen is er voor de duidelijkheid gekozen om punten samen te vatten. Sommige partijen hebben in hun verkiezingsprogramma geen plannen wat betreft cybersecurity benoemd en zijn daarom niet in onderstaande overzicht opgenomen.

VVD - 'Ruimte geven. Grenzen stellen.'(pdf)

Image
 • Versterken (digitale) slagkracht inlichtingendiensten zodat zij sneller en makkelijker informatie kunnen krijgen om nationale veiligheid te beschermen tegen cyberaanvallen en andere (digitale) dreigingen.
 • Veilige cloud. Om defensiedata zo veilig mogelijk te houden, moet Nederland op een zo kort mogelijke termijn beschikken over een nationale cloud op Nederlandse bodem onder Nederlandse jurisdictie, die bij voorkeur wordt ontworpen en beheerd door Nederlandse bedrijven. Een zoveel mogelijk Nederlandse publiek-private crypto-organisatie is hiervoor belangrijk.
 • Nationale Politie versterken met extra (digitale) wijkagenten en cyberexperts.
 • Beschermen nationale veiligheid tegen digitale uitval. De overheid bereidt scenario’s voor voor het geval van grootschalige cyberaanvallen of -storingen. De overheid gaat sneller en meer dreigingsinformatie delen met (vitale) bedrijven. Hierbij wordt hulp van ethische hackers binnen bestaande juridische kaders verwelkomd. Vaker oefenen op digitale uitval en vitale aanbieders moeten beschikken over zo veel mogelijk terugvalopties zodat kritieke processen zoals betalingsverkeer, drinkwater, waterkeringen en energie niet stilvallen bij uitval.
 • De economie digitaal veiliger en weerbaarder maken. Ongewenste strategische afhankelijkheden van onvrije landen afbouwen. Economische veiligheid versterken door vitale sectoren en strategische sectoren beter te beschermen tegen digitale spionage en sabotage door onder andere meer in te zetten op publiek-private samenwerking en strenger te toetsen op buitenlandse investeringen, overnames en fusies.
 • Werken aan een Nationaal Actieplan Quantum om economie en maatschappij voor te bereiden op de veiligheidsrisico’s van quantumtechnologie zodat veilige digitale communicatie ook in de toekomst mogelijk blijft.
 • Vijandige digitale apparatuur weren. Digitale apparatuur zoals douanescanners in mainports en camera’s die worden gebruikt in overheids- en andere kernen van kritieke economische processen mogen niet meer afkomstig zijn uit landen met een offensieve cyberagenda (dreigingslanden). In het kader van de nationale veiligheid aanbestedingsregels aanscherpen om deze producten te kunnen weren en om digitale spionage en sabotage tegen te gaan.
 • Cybercriminelen zwaarder straffen. Huidige straffen op cybercriminaliteit meer in lijn brengen met de huidige omvang en maatschappelijke impact van cybercrime door de maximale straffen op cybercriminaliteit te verhogen van vier jaar naar acht jaar.
 • Veilig en weerbaar in de digitale wereld. Naast dat digitale veiligheid en weerbaarheid van de overheid in onder andere de uitvoering versterken, mensen weerbaarder maken tegen bestaande en nieuwe vormen van digitale criminaliteit zoals vriend-in-noodfraude, phishing en spoofing. Extra aandacht voor het beschermen van kinderen tegen online misbruik.
 • Nieuwe vormen van digitale oplichting en fraude met behulp van kunstmatige intelligentie actief tegengaan door digitale vaardigheden en kennis te versterken en door te werken aan transparantie en veiligheidswaarborgen voor kunstmatige intelligentie. Het watermerken van materiaal dat is gegenereerd met behulp van kunstmatige intelligentie, wordt de norm.
 • Ondernemers helpen in strijd tegen cybercriminelen. Om ondernemers weerbaarder te maken tegen serieuze vormen van cybercrime, zoals ransomware landelijk mkb-keurmerk voor IT-leveranciers invoeren, structureel oefenen op digitale aanvallen en (mkb-)ondernemers de mogelijkheid geven om de digitale beveiliging van hun bedrijf te laten testen met een cyberweerbaarheidsscan. Ondernemers ondersteunen bij het in kaart brengen van kansen en risico’s van komende transities.

D66 - 'Nieuwe energie voor Nederland.' (pdf)

Image
 • We zorgen voor voldoende waarborgen om ons te wapenen tegen spionageactiviteiten en cyberaanvallen.
 • We versterken de expertise binnen de politie op het gebied van cybercriminaliteit.
 • In de strafrechtketen moet meer tijd en ruimte komen voor de professionals van de politie, het Openbaar Ministerie en de opsporingsdiensten om door te rechercheren in strafzaken waarin dat nodig is, bijvoorbeeld op het gebied van cybercriminaliteit of financiële opsporing.
 • De overheid moet regelmatig testaanvallen uitvoeren op onze eigen digitale infrastructuur en bedrijven moeten hiertoe gestimuleerd worden. Zo kunnen we zwakke punten opsporen en aanpakken voordat ze een echt probleem worden.
 • D66 is blij met de ontwikkelingen op het gebied van de Europese Wet inzake cyberveerkracht. We willen dat producten altijd veilig zijn. Nederland wordt op dit gebied een voorloper en stimuleert een vlotte uitrol van deze wet.
 • Op dit moment is er een meldplicht voor datalekken, maar geen centraal register waarin mensen kunnen nagaan of hun gegevens zijn gelekt. Daarom pleiten we voor een Europees datalekregister waarin de gemelde datalekken centraal inzichtelijk worden gemaakt.
 • Nederlandse overheid zal in Europa pleiten voor een quantum-proof standaard voor de beveiliging van gevoelige overheidsinformatie, bijvoorbeeld bij overheden, financiële instellingen, de gezondheidszorg, kritieke infrastructuur en defensiecontracten.
 • End-to-end encryptie blijft wat D66 betreft een grondrecht. Zo kunnen advocaten, journalisten, mensenrechtenactivisten en ieder ander veilig online communiceren zonder dat ze bespioneerd worden door kwaadwillenden. Metadata (data over data, zoals wanneer, naar wie en hoe laat berichten zijn verzonden) worden opgenomen binnen het briefgeheim.
 • Voortaan neemt de overheid digitale autonomie mee in het inkoopproces van nieuwe technologische producten, zoals camera’s en sensoren.
 • Nederland zet in op een Europees netwerk van leveranciers van netwerkapparatuur. Dit draagt bij aan de digitale autonomie en verkleint onze afhankelijkheid van leveranciers van buiten Europa.
 • Om effectief te opereren in het cyberdomein, de ruimte en om de kansen van artificiële intelligentie te benutten, werkt defensie nauw samen met kennisinstituten, mensenrechtenorganisaties en het bedrijfsleven.
 • Om ongewenste inmenging en spionage tegen te gaan, rusten we onze inlichtingen- en veiligheidsdiensten uit met adequate bevoegdheden om in het snel veranderende (digitale) landschap effectief bedreigingen voor de nationale veiligheid en de democratische rechtsorde te kunnen afwenden.
 • We maken kennisinstellingen bewust van de risico’s op diefstal bij samenwerking met wetenschappers, studenten en instellingen uit landen die gezien worden als strategische opponenten. Samen met de kennisinstellingen stellen we een protocol op voor dergelijke samenwerkingen.
 • D66 wil dat er grenzen gesteld worden aan het gebruik van technologie, hardware en software die een veiligheidsrisico met zich meebrengen uit landen die als strategische opponenten gezien worden.

GroenLinks-PvdA - 'Samen voor een hoopvolle toekomst' (pdf)

Image
 • Aanpak online misdaad en criminaliteit. Online criminaliteit moet als ‘high impact crime’ kunnen worden geclassificeerd en behandeld. Zo blijven online overtredingen niet ongestraft en worden de daders van online haat en bedreigingen, de verspreiders van wraakporno, van kindermisbruikmateriaal en cyberoplichting eerder opgespoord en effectief aangepakt.
 • Aanpak cybermisdaad. De politie krijgt meer capaciteit om cyberoplichting, online haat en bedreigingen, de verspreiding van beelden van seksueel misbruik, kindermisbruik, wraakporno en andere vormen van digitale criminaliteit aan te pakken.
 • Bedrijven die de maatschappij in gevaar brengen door hun IT-producten of diensten onvoldoende tegen misbruik te beveiligen, worden daarvoor verantwoordelijk gehouden.
 • De overheid investeert in defensieve capaciteiten om onze vitale infrastructuur te beschermen tegen cyberaanvallen.
 • Samen met bondgenoten werken we aan de bescherming van fysieke en digitale infrastructuur tegen sabotage, aan de afweer van spionage en desinformatiecampagnes en aan de versterking van cyberveiligheid.
 • Digitaal briefgeheim. Wij leggen het recht op end-to-end encryptie vast. Nederland neemt geen wetten aan die achterdeurtjes in encryptie inbouwen en komt ook in internationaal verband op voor de vertrouwelijkheid van communicatie en het recht op encryptie.
 • Samen met Europese partners investeert Nederland in een Europese digitale infrastructuur. Deze omvat publiek-civiele alternatieven voor de platforms en diensten van Big Tech en een veilige cloud.

CDA - 'Recht doen. Een hoopvolle agenda voor heel Nederland.' (pdf)

Image
 • Aan het gebruik van cloud- en communicatiediensten door de overheid worden strikte eisen gesteld op het gebied van cybersecurity en privacy. Zo nodig ontwikkelt de overheid eigen cloud- en communicatiediensten, al dan niet in samenwerking binnen Europa en weert van spionage verdachte bedrijven uit de telecom-infrastructuren.
 • Het MKB in Nederland ondervindt veel schade van cybercriminaliteit. Ransomware aanvallen kunnen bijvoorbeeld verstrekkende gevolgen hebben voor kleine bedrijven. Het CDA wil dat het MKB wordt ondersteund in het verbeteren van de digitale veiligheid.
 • We gaan de impact van cybercrime tegen door criminelen het zo moeilijk mogelijk te maken en blijven werken aan het vergroten van de cyberweerbaarheid van alle Nederlanders.
 • Wij streven naar digitale Europese soevereiniteit.

SP - 'Nu de mensen' (pdf)

Image
 • Er komt meer capaciteit voor de aanpak van georganiseerde en digitale criminaliteit.PvdD - 'Een wereld te herwinnen' (pdf)

Image
 • De overheid zet zich in voor het realiseren van cybereisen aan apparatuur.
 • Voor veilige verdere digitalisering is een domeinoverstijgende regie op samenwerking nodig, waarbij cybersecurity, digitale autonomie, bestrijding van cybercrime en kennisontwikkeling als integrale onderdelen en noodzakelijke randvoorwaarden worden gezien. Er wordt geïnvesteerd in voldoende cyberbewustzijn en dus digitale geletterdheid van burgers.
 • China en de Verenigde Staten beheersen de digitale wereld. We blijven zeer kritisch over de buitenlandse invloed op technologie en het internet.
 • We houden end-to-end encryptie in stand.

ChristenUnie - 'Nieuwe verbondenheid' (pdf)

Image
 • Bescherming van vitale sectoren. Sommige bedrijven in ons land zijn essentieel voor onze dagelijkse manier van leven. Die moeten beveiligd zijn, zeker ook digitaal. Er komen Europese wettelijke veiligheidseisen waar deze bedrijven aan moeten voldoen.
 • Versterk de opsporing. Rechercheurs worden in staat gesteld hun veeleisende en ingrijpende werk goed uit te oefenen. Daarom willen we meer rechercheurs, investeren in vakmanschap en modernisering van de ICT.
 • Investeer in digitaal kundige politie. Deze tijd vraagt een digitaal vaardige en innovatieve politie. Er wordt geïnvesteerd in digitale expertise van speciale teams tegen cybercriminaliteit, maar ook in verbreding van de kennis binnen de politie als geheel, omdat bijna alle criminaliteit een digitale component heeft.
 • Weerbaar tegen digitale oorlog. Nederland moet zich goed blijven beschermen tegen spionage, diefstal van militaire technologie, ontwrichting door desinformatie en het hacken van wapensystemen en vitale infrastructuur (zoals waterkering) en wapensystemen. Extra geld voor defensie gebruiken voor het verbeteren van cyberveiligheid.
 • Nederland zet in op hoogtechnologische capaciteiten, om te kunnen optreden tegen dreigingen vanuit het cyberdomein en hybride dreigingen. Hiermee beschikt onze krijgsmacht over unieke capaciteiten die het verschil maken bij bondgenootschappelijke optredens.
 • Waakhond Digitale Veiligheid. Er is beter toezicht nodig op wat bedrijven en overheden met onze gegevens doen en welke algoritmes en technieken ze inzetten. De Autoriteit Persoonsgegevens wordt daarom uitgebreid tot een sterke toezichthouder voor Digitale Veiligheid.
 • Veilige digitalisering in publieke sector. Goede bescherming van data bij publieke instanties is cruciaal. Daarom wil de ChristenUnie dat er heldere richtlijnen worden gehanteerd voor de bescherming van publieke data bij alle overheden.

BBB - 'Van Vertrouwenscrisis naar Noaberstaat' (pdf)

Image
 • We zorgen voor voldoende mandaat voor overheidsinstellingen om de dreiging in het cyberdomein het hoofd te kunnen bieden.
 • We moeten bereid zijn te investeren in technologie en artificial intelligence om de onzichtbare kracht te versterken en de onzichtbare dreigingen het hoofd te bieden.
 • Inlichtingendiensten moeten actiever worden in cyberaanvallen en het bedrijfsleven actief helpen met het verstoren van cyberaanvallen met het verstoren van cyberaanvallen. Met de toegang tot de kabel kunnen ze dat veel beter dan dit vanuit de cybersecurity ooit mogelijk is. Het is in ons landsbelang om de veiligheidsdiensten meer ruimte te geven om discretionaire bevoegdheden te gebruiken in hun werk. De voorwaarde die wij hieraan stellen is dat deze bevoegdheden wettelijk gekaderd worden, achteraf door toezichthouders gecontroleerd kunnen worden en verdedigd moeten kunnen worden.
 • De bevoegdheden van het Cyber Commando van Defensie moeten uitgebreid worden zodat zij effectiever kan opereren. Middelen van actoren die bijdragen aan oorlogsvoering tegen het Nederlands belang moeten makkelijker afgepakt of bevroren kunnen worden.
 • Het Defensie Cyber Commando krijgt toestemming om soft cyberoperaties te verkennen, ter voorbereiding op inzet van de krijgsmacht, ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde.
 • Eens per halfjaar vormt de NVR de nationale data- en technologie raad (NDTR) tezamen met het Nationaal Cyber Security Centrum, het Defensie Cyber Commando, de Autoriteit Persoonsgegevens, de Nationale Politie, de NCTV en de Joint Sigint Unit. De NDTR stippelt de prioriteiten en strategie van Nederland in het digitale landschap uit.

SGP - 'Woord Houden' (pdf)

Image
 • Ondernemers moeten ondersteund worden bij het werken aan meer cyberveiligheid. De inzet en capaciteit van het Digital Trust Centre moet versterkt worden.
 • Overheid en bedrijfsleven dienen afspraken te maken over de cyberveiligheid van kritieke infrastructuur. Hogere veiligheidsstandaarden voor de kritieke delen van de digitale processen zijn absoluut noodzakelijk. Cruciaal is het frequent en grootschalig testen van de beveiliging.
 • De bevoorrading van supermarkten is belangrijk voor onze samenleving. Onderzoek is nodig naar de digitale kwetsbaarheid van deze logistiek.
 • De regels voor verkoop van riskante AI-systemen aan buitenlandse partijen moeten aangescherpt worden. We moeten ook zelf investeren in kunstmatige intelligentie om te voorkomen dat China en de VS alle touwtjes in handen krijgen.
 • Om goed voorbereid te zijn op digitale oorlogvoering moet meer budget worden vrijgemaakt voor het defensie-cybercommando en de MIVD. Meer mensen kunnen zorgen voor meer kennis en slagkracht bij defensieve én offensieve inzet. Naast de operationele systemen moeten ook logistieke systemen volwaardig beveiligd worden. Waar nodig worden inlichtingen- en veiligheidsdiensten extra toegerust voor deze taak. Dit is ook van belang voor onze economische veiligheid.
 • De overheid investeert meer in de ondersteuning van scholen ten aanzien van digitale veiligheid.
 • Er moet meer politie- en recherchecapaciteit beschikbaar komen voor digitale vormen van fraude.
 • De bediening van bruggen, sluizen en spoorwissels is kwetsbaar voor digitale aanvallen en verstoringen doordat systemen verouderd zijn. Investeringen in goede beveiliging en betere ICT-systemen zijn nodig.
 • Nederland en Europa moeten de strategische soevereiniteit op digitaal vlak vergroten. Enerzijds gaat het om alertheid op het gevaar van bijvoorbeeld 5G-technologie uit China. Anderzijds moeten we digitale schermutselingen niet zomaar als ‘oorlog’ bestempelen.
 • Een ‘Deltaplan’ voor bescherming van vitale digitale en fysieke infrastructuur tegen aanvallen van hackers vanuit bijvoorbeeld China en Rusland.

DENK - 'Nu is het moment' (pdf)

 • We investeren meer in een veilige digitale infrastructuur. Met name kleinere organisaties moeten meer hulp krijgen van de overheid om hun digitale veiligheid op orde te krijgen.
Image

Volt - 'Toekomst, nu. Een Europees verhaal van optimisme' (pdf)

Image
 • Bedrijven en kennisinstellingen met kostbare technische informatie moeten worden geholpen bij het versterken van hun cybersecurity. Daarnaast moeten organisaties en het midden- en kleinbedrijf op een veilige en vertrouwelijke manier informatie over kwetsbaarheden kunnen delen. Aanbieders van essentiële diensten moeten extra beschermd worden tegen mogelijke cyberaanvallen.
 • We implementeren een centrale aanpak die ervoor zorgt dat de overheid (en met name de kritieke infrastructuur) uiterlijk in 2028 ‘kwantumbestendig’ is. Codes die met de huidige technologie waterdicht zijn versleuteld, kunnen namelijk eenvoudig gekraakt worden door kwantumcomputers. Daarbij moeten de overheid en het bedrijfsleven samenwerken om tot een hogere cryptowendbaarheid te komen.
 • Volt wil ethisch hacken verder aanmoedigen. We leggen daarom naar Belgisch voorbeeld het recht op ongevraagd ethisch hacken wettelijk vast. Nederland heeft een bloeiende cultuur van mensen die het internet veiliger maken door technisch onderzoek te doen. Alle organisaties die belangrijk zijn voor de samenleving moeten snel en positief reageren wanneer een ethisch hacker een digitaal probleem vindt en meldt. Na een afgesproken tijd mag de hacker het gevonden probleem breed bekend maken, in overleg met het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC).

JA21 - 'Nederland weer op de rit' (pdf)

Image
 • Een contra-offensief tegen cyberterrorisme en cybercrime: investeren in digitale capaciteit en expertise en verruiming van de opsporingsbevoegdheden.
 • Inlichtingen- en veiligheidsdiensten krijgen extra middelen om Nederland te beschermen tegen de groeiende ernstige dreigingen uit het buitenland.

BIJ1 - 'Breek de Ketens' (pdf)

Image
 • End-to-end encryptie blijft gewaarborgd. Dit is het digitale briefgeheim: beveiligde communicatie tussen twee personen zonder dat een derde partij hier toegang toe heeft. Dit is een onmisbare bescherming van het recht op privacy en veilige communicatie.

BVNL - 'Nederland voorop en vooruit' (pdf)

Image
 • BVNL is vastberaden om het behoud van encryptie te waarborgen, omdat dit essentieel is voor de bescherming van persoonlijke gegevens en het communicatiegeheim. We zullen ons verzetten tegen pogingen om encryptie te verzwakken of te verbieden, en in plaats daarvan investeren in veilige technologieën die privacy en online veiligheid bevorderen.
 • De overheid moet wetten en regels opstellen met betrekking tot cybersecurity, waaronder privacywetten, meldingsvereisten bij datalekken en strafrechtelijke vervolging van cybercriminelen.
 • We moeten bewustwording creëren rondom cybersecurity bij zowel burgers als bedrijven. Door middel van voorlichtingscampagnes kunnen mensen worden geïnformeerd over mogelijke risico's en hoe ze zichzelf kunnen beschermen.
 • De overheid werkt samen met andere landen om informatie uit te wisselen en gezamenlijk op te treden tegen cyberdreigingen.
 • Er wordt een nationale strategie ontwikkeld om de digitale veiligheid te waarborgen.
 • De overheid gaat samenwerken met internationale organisaties en de private sector om kennis en middelen te bundelen en gezamenlijk op te treden tegen cyberdreigingen.
 • We gaan investeren in onderzoek naar nieuwe technologieën en methodologieën op het gebied van cybersecurity.

NSC - 'Tijd voor herstel' (pdf)

Image
 • Samen met regionale ontwikkelingsmaatschappijen willen wij het mkb beter toerusten op het gebied van digitale weerbaarheid.
 • Onwenselijke afhankelijkheid van grote Amerikaanse techbedrijven die de markt domineren. Eenzelfde afhankelijkheid bestaat ook wat betreft AI-modellen, software en cybersecuritymaatregelen. In Nederland en de EU moet de techindustrie worden gesteund om deze afhankelijkheid te verminderen.
 • We willen de capaciteit van de digitale recherche vergroten om misdrijven te bestrijden en ervoor te zorgen dat digitale criminaliteit niet loont. Ook bedrijven moeten hun verantwoordelijkheid nemen bij de bestrijding van digitale criminaliteit.
 • De informatiebeveiliging bij de landelijke en lokale overheid en bij vitale nutsbedrijven moet naar een hoger niveau getild worden. Ook onder burgers en bedrijven moet er meer aandacht komen voor dataveiligheid en cybersecurity.
 • Het stelsel voor informatiebeveiliging moet worden herzien. Momenteel zijn er drie verschillende overheidsdiensten die onder drie afzonderlijke ministeries vallen, namelijk het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), het Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging (NBV) en de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI), die deels overlappende taken en rollen hebben rondom de weerbaarheid van overheidssystemen. Daar komt bij dat ieder ministerie zelf verantwoordelijk is voor de inrichting van haar informatiebeveiliging. Er moet een centrale autoriteit komen die regie neemt over de bescherming en beschikbaarheid van gegevens binnen de landelijke en lokale overheid en in de vitale sectoren, evenals het bevorderen van de digitale weerbaarheid van Nederland in algemene zin.
 • Om onze overheidsgegevens beter te beschermen, moet de overheid weten waar de digitale infrastructuur staat, wie de eigenaar is en hoe data worden beveiligd – en hierop ook toezicht houden. Gevoelige overheidsdata worden zo veel mogelijk lokaal (on premise) opgeslagen of in specifieke gevallen bij nationale clouddienstaanbieders die onder rijkstoezicht staan. Voor het delen en verhandelen van deze data tussen verschillende overheidsorganisaties moeten strenge kaders gelden.
 • De overheid moet werk maken van de migratie van overheidssystemen naar quantumveilige cryptografie, met bijzondere aandacht voor verouderde systemen die een lange levensduur hebben en onze vitale processen waarborgen.
 • We moeten accepteren dat elk systeem dat op enige wijze aan het internet hangt, hoe goed beveiligd ook, in potentie vatbaar is voor hacks. Dit maakt dat in het geval van zeer gevoelige gegevens, zoals biometriegegevens voor paspoorten, de keuze gemaakt moet worden om additionele maatregelen te treffen om de kans op of impact van een eventuele hack te verkleinen. Hierbij is te denken aan decentrale opslag, geïsoleerde netwerken of zelfs fysieke kluizen.
 • We moeten weerbaar worden tegen digitale verstoringen van onze democratische orde, zoals pogingen om verkiezingen te beïnvloeden, spionage, het hacken van essentiële voorzieningen en cyberwarfare. Dit vergt voldoende capaciteit en middelen voor onze veiligheidsdiensten MIVD en AIVD, maar ook duidelijke wettelijke kaders om de privacy van mensen te beschermen.
 • Wij willen dat er meer wordt geïnvesteerd in de aanpak van digitale criminaliteit en strafbare feiten via internet en e-mail. Politie en justitie moeten ruimere mogelijkheden krijgen om criminaliteit te kunnen aanpakken en de schade daarvan te beperken.

Onderwerpen

Net als bij het onderwerp privacy besteden veel partijen ook aandacht aan cybersecurity. Het gaat dan vooral om het vergroten van de capaciteit en bevoegdheden van politie en inlichtingendiensten, digitale autonomie en soevereiniteit, vergroten van bewustzijn, het gevaar van cyberspionage en veilige opslag van gegevens. Ook benoemen verschillende partijen de dreiging van quantumcomputers, het gebruik van een nationale cloud en de inzet van ethische hackers. Volgende week het laatste deel in deze serie over het onderwerp digitalisering.

Reacties (27)
13-11-2023, 05:58 door johanw
Mijn partij staat er niet tussen.
13-11-2023, 08:47 door Anoniem
In het artikel over "Wat willen politieke partijen met privacy?" worden de standpunten van de PVV en FVD besproken, maar in dit artikel niet. Ik vraag me af waarom ze zijn weggelaten.
https://www.security.nl/posting/816132/
13-11-2023, 08:57 door Anoniem
Je kan ook kijken naar welke moties ze hebben aangenomen en afgewezen
Het stemgedrag van partijen wijkt wel eens af van hun programma
13-11-2023, 09:05 door Anoniem
Met name op digitaal gebied heeft de Piratenpartij / de Groenen nog wel iets geschreven
13-11-2023, 09:09 door Anoniem
Door johanw: Mijn partij staat er niet tussen.
Dan is dat waarschijnlijk omdat ze er niks over hebben opgenomen in hun partijprogramma? Zoals ook al was aangegeven in het artikel?
13-11-2023, 10:11 door Anoniem
Dank, dank, het was een overzichtje waar ik echt naar uitkeek. Met name omdat security weinig met links of rechts of andere politieke kleur te maken heeft. Zoals beroofd of afgeperst worden ook weinig te maken heeft met klimaat.

Het blijft wel een lappendeken, die programma's. En, met name omdat sommige partijen doodvrolijk trackingcookies misbruiken, blijft de vraag waar er geknipt en geplakt is uit chatGPT. Daarnaast ook zeer verhelderend dat sommige partijen en niks of weinig over melden. Want dat geeft een duidelijk beeld over welke partijen weinig ophebben met de eer ze een zetel zouden mogen bekleden. En met welk gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel ten aanzien van het algemeen belang ze opnieuw aan de bak willen als beroepsstoorzender.

Verder lees ik zeer veel goeie punten, bij veel partijen. Er zit schot in het besef van hoe belangrijk cybersecurity is. Binnen een vrije en beschermde samenleving. Een heel belangrijk security punt! Want als er erge dingen gebeuren en bestuurders en politici die zelf niet weten waar ze het over hebben, paniekvoetbal gaan spelen, dan maakt dat de boel enkel maar erger. Ga zo door, jongens en meisjes.
13-11-2023, 10:23 door Anoniem
Grappig hoe ze nu wel end to end encryptie willen borgen, sommige noemen het een grondrecht. Maar niemand praat over client side scanning die er voor zorgt dat de overheid alsnog al je communicatie kan bespioneren. Zien het nou zulke ratten of zijn snappen ze het gewoon niet.
13-11-2023, 13:05 door Anoniem
Door Anoniem: Grappig hoe ze nu wel end to end encryptie willen borgen, sommige noemen het een grondrecht. Maar niemand praat over client side scanning die er voor zorgt dat de overheid alsnog al je communicatie kan bespioneren. Zien het nou zulke ratten of zijn snappen ze het gewoon niet.

Precies! Ik begin nu zelf te twijfelen of ik wel moet stemmen voor de PvDD, ze zijn nogal wispelturig...
Als ik dit zo zie kan ik beter afzien van alle partijen en blanko stemmen, hoe kun je nou iets vertrouwen als het standpunt een maand later al veranderd is en ze eromheen praten alsof het Apple is die privacyschending als privacy verkoopt...
13-11-2023, 13:13 door Anoniem
Door Anoniem: Grappig hoe ze nu wel end to end encryptie willen borgen, sommige noemen het een grondrecht. Maar niemand praat over client side scanning die er voor zorgt dat de overheid alsnog al je communicatie kan bespioneren. Zien het nou zulke ratten of zijn snappen ze het gewoon niet.

Inderdaad, en encryptie beschermen heeft geen nut als men achterdeurtjes inbouwd zoals men wil doen met client side scanning, dan is encryptie niet verbroken, maar toch worden mensen bespioneert.
Je moet zowat een advocaat zijn om hier omheen te lezen...
13-11-2023, 13:18 door Anoniem
Tsja, allemaal gezellig & leuk: er mogen dan heel wat partijen bij zitten die grotendeels met zinnige punten komen, maar... dat is bij al die partijen ook wel zo'n beetje hetzelfde rijtje zinnige punten. Daarbij kun je nog zoveel willen, de zinnige punten die ik tegenkom zijn allemaal kwesties waarbij de beoogde, correcte oplossing neerkomt op het ongedaan maken van keuzes die jaren (tot decennia) terug zijn gemaakt - keuzes waarvan toendertijd ook al van alle kanten werd gewaarschuwd dat het de verkeerde keuzes waren, en waarom. En dat waarom heeft gemaakt dat het terugwerken naar een situatie en werkwijze zoals die had horen te zijn, nu wel even een stuk lastiger is geworden. Stuk voor stuk oplossingen waarbij je nog zoveel geld kunt pompen in het scholen van mensen in de benodigde vaardigheden, maar functies betreft waarvoor men indertijd ook wel mensen had willen opleiden. Het kwam niet alleen door een gebrek aan tijd & geld daarvoor, maar ook doordat het dingen zijn waar je niet iedereen voor zult weten te strikken. Neem iets als recherche: diegenen die er nog over zijn, hebben het zelf al druk zat - intussen blijkt het nog moeilijker geworden om mensen te vinden die zich kunnen & willlen laten opleiden tot rechercheur - en terwijl het beroep almaar onaantrekkelijker lijkt geworden, valt een schrikbarend deel in afgelopen en komende jaren mede weg door het vergrijzingseffect.

Daarbij is ook zo'n idee om zo min mogelijk afhankelijk te willen zijn van infrastructuur waarbij data via buitenlandse servers en applicaties loopt, is zo iets waarvan elke jandoedel dertig jaar terug al snapte dat dat wel de meest wenselijke insteek is, en er is heel wat voor en door de overheid ontwikkeld aan ICT-protocollen die future-proof genoeg waren om ook vandaag de dag nog te volstaan, mits men er wat mee was gaan doen. Maar helaas, huidige generatie weet het vaak al niet eens dat ergens al een prima oplossing voor ontwikkeld was in de '70s-'80s. Inmiddels is men gewend dat je voor ICT-projecten van de overheid het liefst miljoenen pompt in een clubje dat zich toch al kan veroorloven om zulke klussen te verkloten, en een goede boterham verdient aan servicecontracten om ook na oplevering door te kunnen blijven kutten aan zo'n gedrocht. Daar waar het mogelijk is te besparen door gebruik te maken van bestaande oplossingen, grijpt men al decennia te vaak naar iets van Microsoft of Google, want lekker handig en bekend.

Toen politici via Twitter begonnen te communiceren was lang en breed bekend dat er succesvolle experimenten mee waren gedaan om d.m.v. een grote hoeveelheid botaccounts geautomatiseerd tweespalt te zaaien in Zuid-Amerikaanse landen, dat er vrij eenvoudig zelfs de uitkomst van verkiezingen mee viel te verstoren. Dat waren dus al lang geen hypothetische scare-stories meer, en is op dat moment dus bewust gekozen voor het inzetten van Twitter als 1 van de officiele kanalen voor communicatie van de Nederlandse overheid, met alle risico's voor de geloofwaardigheid ervan vandien. Fijn dat men daar zo veel mogelijk van af wil, maar daar heb je toch ook weer tijd & mensen voor nodig,

Als wensenlijstje zoveel mogelijk correcte doch onhaalbare oplossingen noemen, ligt wel mooi in het verlengde van het niet laten doorrekenen van je verkiezingsprogramma - je noemt er hooguit dingen mee op die vele Nederlanders ook best wel zouden willen zien. Helemaal vreemd zoals partijen zich bij zoiets dan minimaal in taalgebruik willen onderscheiden van andere partijen, ipv puntsgewijs kijken 'waarom was dit ook alweer niet mogelijk?' en daarvoor eerst een oplossing te opperen, en dan pas te suggereren dat jouw partij zich daar had voor wil maken.
13-11-2023, 14:47 door Anoniem
De AIVD noemt cyberspionage steevast de grootste dreiging voor Nederland en criminelen maken door middel van phishing en bankhelpeskfraude vele miljoenen euro's buit.

Haha Wat?!

De AIVD is tegen cyberspionage?
De maffia duldt geen concurrentie.

Tappen hier het halve land af, niemand wil precies vertellen hoeveel, hoevaak en hoelang maar spionage is de grootste dreiging.
Is er nu niemand die dit achterlijk vindt of ben ik gek?!?!
13-11-2023, 15:59 door Anoniem
Ze snappen het heel goed en moeten zeggen, wat ze zeggen.
Anders is het snel 'functie elders'.

In Nederland wordt dit beslist niet beslist.
Parlament is tegen en EU drukt het door.

We worden met z'n allen uitverkocht aan de hoogste bieder.
13-11-2023, 17:16 door johanw
Door Anoniem: Met name op digitaal gebied heeft de Piratenpartij / de Groenen nog wel iets geschreven
Mja, de Groenen willen een conrolematschappij om hun groene ideologie af te dwingen. Ik vraag me af hoe dat met de Piratenpartij in overeenstemming te brengen is.

Door Anoniem: In het artikel over "Wat willen politieke partijen met privacy?" worden de standpunten van de PVV en FVD besproken, maar in dit artikel niet. Ik vraag me af waarom ze zijn weggelaten.
https://www.security.nl/posting/816132/

Terwijl het FvD daar echt wel iets over heeft te zeggen: https://fvd.nl/standpunten/privacy-digitalisering

En omdat die partij heel goed weet dat ze aan de ontvangende kant van surveillance zit door de overheid vertrouw ik ook wel dat ze zullen stemmen zoals in hun programma staat. De meeste andere partijen willend e AIVD juist meer macht geven en censuur invoeren met "haat", "misinformatie" en dergelijke smoezen.
13-11-2023, 17:28 door Anoniem
Door johanw:
Door Anoniem: Met name op digitaal gebied heeft de Piratenpartij / de Groenen nog wel iets geschreven
Mja, de Groenen willen een conrolematschappij om hun groene ideologie af te dwingen. Ik vraag me af hoe dat met de Piratenpartij in overeenstemming te brengen is.

Door Anoniem: In het artikel over "Wat willen politieke partijen met privacy?" worden de standpunten van de PVV en FVD besproken, maar in dit artikel niet. Ik vraag me af waarom ze zijn weggelaten.
https://www.security.nl/posting/816132/

Terwijl het FvD daar echt wel iets over heeft te zeggen: https://fvd.nl/standpunten/privacy-digitalisering

En omdat die partij heel goed weet dat ze aan de ontvangende kant van surveillance zit door de overheid vertrouw ik ook wel dat ze zullen stemmen zoals in hun programma staat. De meeste andere partijen willend e AIVD juist meer macht geven en censuur invoeren met "haat", "misinformatie" en dergelijke smoezen.
Je kletst. De groenen willen een socialer Nederland, geen asociaal VVD beleid meer.
13-11-2023, 17:52 door Anoniem
Door Anoniem:
De AIVD noemt cyberspionage steevast de grootste dreiging voor Nederland en criminelen maken door middel van phishing en bankhelpeskfraude vele miljoenen euro's buit.

Haha Wat?!

De AIVD is tegen cyberspionage?
De maffia duldt geen concurrentie.

Tappen hier het halve land af, niemand wil precies vertellen hoeveel, hoevaak en hoelang maar spionage is de grootste dreiging.
Is er nu niemand die dit achterlijk vindt of ben ik gek?!?!

Ongeveer zoveel en meer;
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Third-party_doctrine

Oftewel, alles van Google, Meta, Microsoft, Apple, Amazon, het OV, DNS requests van oa. Cloudflare, en alle andere diensten van derden (bedrijven bij wie men zich aanmeld behalve end to end encrypted services zoals Signal, maar daar is men nu aan bezig deze noot te kraken via CSS)
Intussen verkopen zij alle metadata aan derden door. (Metadata is het nieuwe zwarte goud)
Denk aan PRISM+XKeyscore en dergelijke praktijken, het gaat best ver.
Maarja, we moeten ons indekken tegen terroristen en dergelijke gebaren, al toonde Edward Snowden al aan dit deze manier van het volk observeren daarin geen specifiek voordeel geeft, "terroristen" (journalisten, dissidenten, whistleblowers) werken daar gewoon omheen)
De rest van het volkje zit er mee.
Het gaat ze om de duiten, geld is een zeer sterke motivatie voor dergelijke praktijken, soms worden er hele oorlogen om gevoerd, dan is dit echt geen verrassing, Meta doet het ook, evenals vele andere bedrijven, vandaar dat deze zoveel gekd hebben met hun gratis diensten waarbij de klant zelf het product is alsof we koeien zijn die worden verhandeld, het is het nieuwe nu.
14-11-2023, 08:27 door Anoniem
Het VVD punt om AI in te zetten tegen criminaliteitsbestrijding lijkt me nogal gevaarlijk. Blijkbaar zijn ze de toeslagenaffaire al weer vergeten....
14-11-2023, 12:54 door Anoniem
Tis leuk dat ze wat opschrijven, maar hoeveel procent is er ook van terecht gekomen in de werkelijkheid?
Het voelt toch een beetje als een rondje van een digibeet- IT manager die vraag aan zijn personeel waar een nieuwe collega aan moet voldoen...
En krijgt dat eisen als 21 jaar oud, 25 jaar ervaring, CISSP, CNE, CCIE, JSE, HPE-DC in een omgeving waar TP-Link switches worden gebruikt met QNAP nassen..

Dilan weet nog niet wat een vijandige router is, al zou die op haar 400-euro - coupe vallen.
Bovendien, betekent dat dan dat we alle Cisco's moeten verwijderen? Daar hebben we bewijs van en van Huawei 0,0 bewijs.. Alleen maar Amerikaanse FUD, van mensen die ons bewezen afluisteren...
14-11-2023, 18:11 door Woutje71
Helaas is Splinter als jonge partij niet meegenomen in deze vergelijking, terwijl we wel een heel volwassen programma hebben.
Cybersecurity, privacy en AI komen uitgebreid aan bod in ons programma Digitale Samenleving. Het zou aardig zijn als de Security.nl redactie ook deze kleinere partijen zoals Splinter meeneemt in de vergelijking in plaats van alleen maar te kijken naar zittende partijen.

Hieronder een samenvatting van het Splinter Digitale Samenleving programma:

Met de steeds snellere digitalisering van de samenleving komt een gezonde balans tussen privacy en (digitale) veiligheid steeds meer onder druk te staan. Splinter wil dat er met respect voor grondrechten en privacy meer aandacht besteed wordt aan het veiliger maken van Nederland.

DE DIGITALE SAMENLEVING

De overheid moet burgers die digitaal actief zijn op haar grondgebied goede bescherming bieden en zaken als het schenden van privacy, discriminatie of cybercriminaliteit zoveel mogelijk voorkomen. Dit geldt ook voor kunstmatige intelligentie (AI).

PRIVACY

Het bestrijden van online (kinder)misbruik en kinderporno mag, hoe belangrijk ook, niet worden door EU worden misbruikt om actief alle digitale communicatie van alle EU-burgers te controleren via client-side-scanning of andere technologie.

Aanbieders of makers van software, ICT-apparatuur of communicatiemiddelen mogen niet door de overheid verplicht worden achterdeurtjes in te bouwen ten behoeve van politie en veiligheidsdiensten.

Overheidsorganisaties met veel macht, zoals het UWV of de politie, moeten verplicht worden een overzicht te geven van welke gegevens zij bewaren.

AI

Algoritme-software die de overheid gebruikt, wordt actief openbaar gemaakt, tenzij er een zwaarwegend belang is om dit niet te doen.

De overheid moet samen met experts op het gebied van AI, ethiek en privacy tot een goede en heldere AI – strategie komen.

Om de verspreiding van nepnieuws en desinformatie tegen te gaan moet voor het gebruik van AI door (nieuws) media of informatievoorziening regelgeving komen.


OVERHEID IN DE DIGITALE SAMENLEVING

Er komt geen Ministerie van Digitale Zaken, hiermee zouden andere bewindspersonen hun verantwoordelijkheid voor een veilig digitaal beleid kunnen afschuiven. In plaats daarvan komt er een adviesorgaan voor kabinet en Kamer.


VEILIGHEID IN DE DIGITALE SAMENLEVING

Het kabinet neemt de adviezen zoals gedaan door de Cyber Security Raad in 2021 helemaal over en investeert tenminste 833 miljoen om de cyberweerbaarheid van Nederland te vergroten.

Splinter wil dat de overheid actief ondersteuning gaat bieden aan het MKB om zo ook een veilig digitaal ondernemersklimaat te scheppen in ons land.

Nederland moet zich beter voorbereiden op een massieve verstoring van de maatschappij als gevolg van een cyberaanval.


VEILIGHEIDSDIENSTEN IN DE DIGITALE SAMENLEVING

De Tijdelijke wet Cyberoperaties geeft de inlichtingen – en veiligheidsdiensten te vergaande bevoegdheden zonder een goede toetsing vooraf of een goed toezicht en moet worden ingetrokken

Splinter wil meer duidelijkheid over de privacygevoelige informatie die wordt gedeeld met andere landen, inclusief haar bondgenoten.


KINDEREN IN DE DIGITALE SAMENLEVING

Samen met burgerrechtenorganisaties wil Splinter werken aan aanvullende wetgeving specifiek gericht op de bescherming van de privacy van kinderen.

Digitale Geletterdheid is een essentiële vaardigheid en lessen hiervoor op scholen moeten worden geactualiseerd en daadwerkelijk ingevoerd gaan worden op alle scholen.


Meer lezen? Kijk op splinterpolitiek.nl/digitale-samenleving

In ons Politie & Veiligheid programma hebben we een speciaal gedeelte gewijd aan politie en cybercriminaliteit:

Politie en cybercriminaliteit

In de digitale wereld van vandaag heeft cybercriminaliteit een steeds grotere impact op de maatschappelijke veiligheid. De digitale expertise binnen de reguliere politieorganisatie moet versterkt worden, er kan niet alleen vertrouwd worden op gespecialiseerde cybercrimeteams.

Regionale politie-eenheden in Nederland moeten een grotere rol gaan spelen bij de aanpak van cybercrime. Splinter pleit voor een integrale aanpak van cybercriminaliteit binnen de gehele strafrechtketen in lijn met het advies van de Cyber Security Raad uit 2021.

Cybercriminelen mogen niet langer vrijuit gaan. De handhavingsketen op cybercrime dient aanzienlijk te worden versterkt. De capaciteit van reeds betrokken partijen, zoals de Nationale Politie, het Openbaar Ministerie en de Koninklijke Marechaussee moet snel uitgebreid worden en de samenwerking tussen politie en private partijen zoals cybersecuritybedrijven moet structureel worden ondersteund en ingericht.Splinter wil investeren in het vergroten van de digitale basisweerbaarheid van zowel burgers en het MKB. Dit omvat voorlichtingscampagnes over verschillende vormen van cybercrime en het stimuleren van cybersecurity basismaatregelen. Daarnaast moet er aandacht zijn voor slachtofferzorg om de impact van cybercriminaliteit te beperken.

Er moet meer geïnvesteerd worden in daderpreventie om te voorkomen dat jongeren een cybercrimecarrière beginnen. Het daderpreventieteam, Cyber Offender Prevention Squad (COPS), moet worden uitgebreid en gesteund in zijn missie. Ook andere initiatieven zoals Hack_Right, gericht op ‘first offenders’ in cybercrime, moeten uitgebreid worden.

Splinter pleit voor specifieke en gerichte informatieverspreiding naar slachtoffers en potentiële slachtoffers van cybercrime om hen te helpen aanvallen te voorkomen en de schade te beperken. Er moet worden onderzocht hoe dit structureel en schaalbaar kan worden uitgevoerd. Strengere regelgeving en handhaving voor hostingproviders om te voorkomen dat ze criminele activiteiten faciliteren.

Er moeten duidelijke maatregelen worden genomen tegen providers die bewust bijdragen aan criminaliteit.

Nederland moet vanuit de politie en het OM actief deelnemen aan internationale samenwerkingsinitiatieven voor het bestrijden van cybercrime, zoals het Counter Ransomware Initiative. Het ondersteunen van wetgeving en beleid voor grensoverschrijdende samenwerking moet worden aangemoedigd.

De cybercrimeteams van de politie moeten zich samen met het OM inzetten voor een proactieve aanpak van ransomware, inclusief opsporing, vervolging, verstoring en slachtofferhulp.

In de strijd tegen cybercrime is het voor de politie essentieel om de informatiepositie te versterken door middel van uitgebreidere monitoring, rapportage en criminaliteitsbeelden. Dit kan helpen bij het ontwikkelen van effectief beleid tegen cybercrime.
15-11-2023, 07:12 door Anoniem
Door Anoniem: Je kan ook kijken naar welke moties ze hebben aangenomen en afgewezen
Het stemgedrag van partijen wijkt wel eens af van hun programma
Inderdaad niet met je gevoel stemmen maar met je verstand en dat kan alleen maar als je hier in gaat verdiepen.
Het artikel hier geeft een begin maar wat hebben ze weer mooie praatjes zelf zo mooi dat ik niet meer naar die verkiezingsprogramma’s kijk. Weet vooral dat geen stem ook een stem is ook al wordt die misbruikt door die nee
stem een ja stem te geven.
16-11-2023, 10:52 door Graaf Snuifkever
Door Anoniem:
Ongeveer zoveel en meer;
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Third-party_doctrine

Oftewel, alles van Google, Meta, Microsoft, Apple, Amazon, het OV, DNS requests van oa. Cloudflare, en alle andere diensten van derden (bedrijven bij wie men zich aanmeld behalve end to end encrypted services zoals Signal, maar daar is men nu aan bezig deze noot te kraken via CSS)
Intussen verkopen zij alle metadata aan derden door. (Metadata is het nieuwe zwarte goud)
Denk aan PRISM+XKeyscore en dergelijke praktijken, het gaat best ver.
Maarja, we moeten ons indekken tegen terroristen en dergelijke gebaren, al toonde Edward Snowden al aan dit deze manier van het volk observeren daarin geen specifiek voordeel geeft, "terroristen" (journalisten, dissidenten, whistleblowers) werken daar gewoon omheen)
De rest van het volkje zit er mee.
Het gaat ze om de duiten, geld is een zeer sterke motivatie voor dergelijke praktijken, soms worden er hele oorlogen om gevoerd, dan is dit echt geen verrassing, Meta doet het ook, evenals vele andere bedrijven, vandaar dat deze zoveel gekd hebben met hun gratis diensten waarbij de klant zelf het product is alsof we koeien zijn die worden verhandeld, het is het nieuwe nu.

Ofwel, if it's free you're the product. Er wordt continu hysterisch gedaan over vermeende spionage door schimmige overheden, maar de overduidelijke en moedwillige tracking en het verhandelen van persoonsgegevens wordt genegeerd.

Follow the money: wie heeft er belang bij dat het volk mooi opgejut wordt tegen een beter doordachte digitale aanpak door overheden.
16-11-2023, 11:16 door Graaf Snuifkever
Door Anoniem: Weet vooral dat geen stem ook een stem is ook al wordt die misbruikt door die nee
stem een ja stem te geven.

Geen stem uitbrengen is zonde, ook jij hebt het recht om je mening te laten weten, ook al hoeft niet iedereen het met jou eens te zijn.

De kans dat je het 100% eens bent met alle punten uit een partijprogramma, of iedereen op de kieslijst leuk vindt is nihil. Maar dat hoeft niet. Don't let perfect be the enemy of good.

Kies een partij met standpunten die goeddeels overeen komen met wat jij zou willen, en waarvan je het vertrouwen hebt dat ze een goed geïnformeerde en onderbouwde keuze zullen maken als het er op aan komt. Niemand is perfect, en dat is prima.
18-11-2023, 15:02 door Anoniem
Woensdag wordt mijn allereerste keer stemmen voor de Tweede Kamer, en ik vind het knap lastig zeg. Voor mij persoonlijk hebben de twee achtergrondartikelen op deze site mij in ieder geval voorlopig richting een partij gewezen, waar ik me voorlopig op basis van twee stemmingsrondes voor wetten die her besproken zijn wel in kan vinden.

De vraag is: op wíe stem je dan? De partij die ik overweeg peilt momenteel rond de 5-7 zetels, maar de eerste persoon op de lijst waarbij ik iets zie over ict/informatica oid staat op nummer 15, de tweede ergens rond de 30. Gaat het überhaupt zin hebben om deze eerste persoon te stemmen of komt die toch nooit de Kamer in? En hoe kan ik überhaupt een beeld vormen bij een kandidaat die níet de lijsttrekker is en dus nooit in het nieuws komt?
18-11-2023, 15:14 door Anoniem
En zo is er gestemd! voor de sleepwet:
Alleen SP en FvD stemden tegen!
https://www.kletskous.com/2023/10/24/vandaag-nam-de-tweede-kamer-de-controversiele-sleepwet-2-0-aan-maar-waarom/
18-11-2023, 17:47 door Anoniem
Door Anoniem @ 18-11-'23 15:14 : En zo is er gestemd! voor de sleepwet:
Alleen SP en FvD stemden tegen!
https://www.kletskous.com/2023/10/24/vandaag-nam-de-tweede-kamer-de-controversiele-sleepwet-2-0-aan-maar-waarom/

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2022Z23928&dossier=36263

Het is zeker ernstig gesteld m.b.t. de houding van de politiek over de sleepwet, maar wat jij hier stelt klopt niet helemaal. Naast de SP en het FvD stemden de PvdD, DENK, Groep Van Haga en BIJ1 ook tegen het wetsvoorstel.
18-11-2023, 19:25 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem @ 18-11-'23 15:14 : En zo is er gestemd! voor de sleepwet:
Alleen SP en FvD stemden tegen!
https://www.kletskous.com/2023/10/24/vandaag-nam-de-tweede-kamer-de-controversiele-sleepwet-2-0-aan-maar-waarom/

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2022Z23928&dossier=36263

Het is zeker ernstig gesteld m.b.t. de houding van de politiek over de sleepwet, maar wat jij hier stelt klopt niet helemaal. Naast de SP en het FvD stemden de PvdD, DENK, Groep Van Haga en BIJ1 ook tegen het wetsvoorstel.
Dank je
Dan was de info onvolledig
En gelukkig zijn er meer partijen die de datahonger van de NCTV en AIVD afwijzen.
Er komt gelukkig steeds meer naar buiten zoals:
https://bomenenbos.substack.com/p/inlichtingendiensten-wilden-toegang
19-11-2023, 13:01 door Anoniem
Samengevat, Sleepwet 10.0 +++ dus. Teneinde ons allen beter te beschermen dienen we meer van en over u te weten, desnoods ongevraagd, en dat proppen we in onze traditiegetrouwe rammelende en kostbare systemen wat door ideologische en nog meer rammelende modellen wordt getrokken, teneinde met een glanzend rapport te komen dat bol staat van wensbeelden. Mocht dat niet de gewenste resultaten opleveren dan is de oplossing daarvoor, ook traditiegetrouw, dat er meer bevoegdheden en minder inspraak nodig zijn.

The most dangerous words in history:
I'm from the goverment, and I'm here to help.
19-11-2023, 21:19 door Anoniem
Wat zou met in het VVD-programma bedoelen met 'publiek-private crypto-organisatie'?
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.