image

Privacywaakhond tegen prostitutie-database

zondag 28 oktober 2012, 15:19 door Redactie, 6 reacties

Volgende week behandelt de Eerste Kamer een wetsvoorstel om misstanden in de prostitutiebranche aan te pakken, maar de voorgestelde centrale prostitutie-database kan allerlei nieuwe problemen met zich meebrengen. Daarvoor waarschuwt privacywaakhond Privacy First. Niet alleen zal een verplichte registratie van prostituees tot een verschuiving van prostitutie naar het illegale circuit leiden, het is ook in strijd met het recht op privacy.

"Het betreft hier immers registratie van gevoelige persoonsgegevens. Dit is verboden onder artikel 16 Wbp en vormt een schending van artikel 8 EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens )", aldus directeur Vincent Böhre. Die waarschuwt ook voor de stigmatiserende werking die het registreren van prostituees heeft.

Veiligheid
"Bovendien kan de veiligheid van deze registratie onmogelijk worden gewaarborgd en is er het gevaar van function creep. De veronderstelde voordelen van registratie wegen dan ook niet op tegen de risico’s van datalekken, hacking, onbevoegd en onvoorzien gebruik, nu en in de toekomst", merkt Böhre op. "Hieruit vloeien bovendien nieuwe risico’s van misbruik en chantage voort."

Volgens de privacywaakhond hoort bestrijding van criminaliteit en mensenhandel niet via risicovolle registratie van prostituees plaats te vinden, maar door effectievere opsporing, vervolging en berechting van de daders zonder de slachtoffers in gevaar te brengen.

Reacties (6)
28-10-2012, 16:05 door Wim ten Brink
Een ander probleem is natuurlijk dat iemand een dergelijke registratie mogelijk levenslang met haar meedraagt. Dat kan vervelend zijn voor vrouwen die een jaar of 5 in "het beroep" zitten en daarna een andere carriere besluiten te volgen. Het is sowieso niet een beroep dat je snel op je CV zult zetten maar als het ook nog eens wordt bijgehouden dan draag je de rest van je leven dit stempel omdat je bent geregistreerd.
28-10-2012, 16:10 door Anoniem
Welkom in de 19e eeuw. Toen gebeurde dat ook.
28-10-2012, 18:21 door Overcome
Hoewel ik het eens ben met Dhr Böhre, doet hij voorkomen alsof de Wbp aangeeft dat registratie van gevoelige persoonsgegevens niet is toegestaan. Dat is niet juist. Artikel 16 geeft dan wel aan dat de verwerking van deze gegevens verboden is, maar vervolgens gaan artikel 17 t/m 22 in op allerlei uitzonderingen op de in artikel 16 genoemde categorieën, en gaat artikel 23 (een soort restbepaling) in op een algemene vrijwaring van artikel 16, zoals lid 1 onder f:

"het verbod om persoonsgegevens als bedoeld in artikel 16, te verwerken [is] niet van toepassing voor zover dit noodzakelijk is met het oog op een zwaarwegend algemeen belang, passende waarborgen worden geboden ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en dit bij wet wordt bepaald dan wel het College ontheffing heeft verleend. Het College kan bij de verlening van ontheffing beperkingen en voorschriften opleggen;"

Zie http://wetten.overheid.nl/BWBR0011468/geldigheidsdatum_28-10-2012 en de wat beter leesbare http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2006/07/13/handleiding-wet-bescherming-persoonsgegevens.html.

In de Memorie van Toelichting (http://www.commissievantoezicht.nl/dossiers/penitentiair_dossier/achtergronddocumenten/memorie-van-toelichting-wbp.pdf) is al expliciet te lezen:

Zoals gezegd wordt met artikel 23 de waarborg van artikel 1 BGG gecontinueerd. Op grond van laatstgenoemd artikel mogen gevoelige persoonsgegevens alleen in een persoonsregistratie worden opgenomen voor zover dit bij de wet is bepaald dan wel in het BGG is toegestaan. Aangezien dit besluit thans in het wetsvoorstel wordt geïncorporeerd, kan in de toekomst gelden dat de verwerking van gevoelige gegevens alleen bij wet (de WBP of een andere wet) kan worden toegestaan. De zinsnede «bij wet bepaald» brengt met zich dat de verwerking van een gevoelig gegeven alleen mogelijk is indien bij formele wet daarin is voorzien. Dit betekent dat een zodanige verwerking in de WBP of in een formele wet uitdrukkelijk moet zijn geregeld.

En die wet hadden ze nou net nodig. Gezien de overmacht in de Tweede Kamer (SP, PvdD, PvdA, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA en PVV stemden voor) zal het er wel van komen, terechte privacy bezwaren of niet. Daar moeten de dames zich maar niet al teveel zorgen over maken.
28-10-2012, 19:59 door Anoniem
Ik wordt een klein beetje kotsmisselijk van die reflex om overal maar databases vol met persoonsgegevens van aan te leggen. Nog vervelender blijkt het dan dat bijvoorbeeld de po-li-tie allerhande statistieken "niet bijhoudt" of wegmoffelt in andere statistieken, dus iedere keer als er serieus gevraagd word of een maatregel dan wel niet werkt, dan kan (lees: wil) niemand daar behoorlijk antwoord op geven. Het betekent keer op keer dat "de autoriteiten" de burger met fantasieloze privacyonvriendelijke maatregelen ondergeschikt maken aan hun eigen incompetentie en drang toch vooral gezien te worden "iets te doen" en daarmee uiteindelijk hun autoriteit verspelen.

Waar dus ondertussen vrijwel niets meer van over is. Daar helpt geen "harder aanpakken" meer tegen, al een tijdje niet meer.

De wietpas is een uitstekend voorbeeld van zulke misstanden. Ik heb geen reden aan te nemen dat een prostitutiedatabase niet ook op vergelijkbare manier helemaal de mist in gaat gaan.
30-10-2012, 17:59 door Anoniem
Zo hebben we vlak voor WWII, ook een fijne registratie opgestart van al onze Joodse medemensen (tegen beter weten, en gewoonte in); bleek achteraf toch wel erg gemakkelijk voor onze Duitse vrienden..... geschiedenis herhaalt zich... omdat mensen niet leren van fouten.... snif
04-11-2012, 17:02 door Anoniem
In plaats van achter een bureau gaan zitten "bureaucratisch" te doen: ga achter dat pooiertuig aan, dat meisjes/vrouwen tot misbruikobject reduceert! Daarvoor moet je ergens anders zijn dan achter je bureau!
Je kunt zelfs zeggen dat van de meeste vrouwen hun integriteit dagelijks grof wordt geschonden, en dat zou dan ook nog eens met zo'n registratie gaan gebeuren!
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.