image

Wetsvoorstel bewaarplicht naar Tweede Kamer gestuurd

woensdag 14 september 2016, 09:51 door Redactie, 12 reacties

Minister Van der Steur heeft gisteren het nieuwe wetsvoorstel bewaarplicht telecomgegevens naar de Tweede Kamer gestuurd. Vorig jaar stelde de rechter de vorige bewaarplicht nog buitenwerking omdat die inbreuk op de privacy en het recht op bescherming van persoonsgegevens maakte.

In de nieuwe bewaarplicht wordt een bewaartermijn van 6 maanden voor internetgegevens, zoals ip-adressen, en 12 maanden voor telefoniegegevens, zoals nummers en duur van het gesprek, voorgesteld. Experts hebben eerder aangetoond dat dergelijke metadata een zeer uitgebreid beeld van iemands privéleven kunnen geven. Volgens Van der Steur is de bewaarplicht nodig om criminaliteit te bestrijden.

Verder is in het nieuwe wetsvoorstel opgenomen dat de officier van justitie na toestemming van de rechter-commissaris toegang tot de opgeslagen gegevens krijgt. Tevens moeten telecomaanbieders de gegevens binnen de Europese Unie opslaan en verwerken. Dit is nodig zodat adequaat toezicht op de bescherming van persoonsgegevens is gegarandeerd, aldus de minister.

Verduidelijking

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft zich ook over het wetsvoorstel gebogen. De vraag of een algemene bewaarplicht van bepaalde telecomgegevens onevenredig is heeft de Raad van State niet beantwoord, aangezien deze vraag op dit moment nog bij het Hof van Justitie ligt. Wel laat de Raad van State zich uit over de toegang tot de bewaarde telecomgegevens.

In het wetsvoorstel wordt de toegang van de officier van justitie tot de bewaarde telecomgegevens beperkt. Zo moet het vorderen van de data door de officier van justitie gerechtvaardigd zijn gelet op de ernst van het misdrijf. Concrete criteria om de ernst van het misdrijf te kunnen beoordelen ontbreken echter in het wetsvoorstel. De Raad van State adviseert dan ook om de categorie misdrijven waarvoor opgeslagen gegevens mogen worden gevorderd nader te omschrijven.

Reacties (12)
14-09-2016, 10:47 door [Account Verwijderd]
[Verwijderd]
14-09-2016, 11:41 door Anoniem

De wijze les is dus: het aanvechten van privacy-schendingen heeft dus wel degelijk zin. Daarom moet je je eigen volksvertegenwoordiging aanspreken als er bepaalde wetsvoorstellen niet door de beugel kunnen. De ervaring leert dat een klein groepje die vasthoudend doorzet, wel degelijk de situatie kan veranderen.

Ja nou ze zijn echt op hun plaats terug gezet. De algemene bewaarplicht is nog steeds van kracht.
14-09-2016, 12:49 door [Account Verwijderd]
[Verwijderd]
14-09-2016, 12:52 door Anoniem
Privacy vernietiging ramkoers

Dit kabinet zit en gaat in het laatste driekwart jaar vol op ramkoers, doel : data, data, data en nog meer data van burgers verzamelen.
De kamer bestoken met wetsvoorstellen en veranderingen die als doel hebben : data, data, data en nog meer data van burgers verzamelen.

Wat doen partijen nu?
Uit pure angst kiezers te verliezen op rechts aan wilders zelf opschuiven naar rechts.
Dat betekent dat iedereen zich natuurlijk nog stoerder wil voordoen op het gebied van represaille, en nog strengere law en order taal.

Gevolg : enge wetten die straks goedgekeurd worden.

- bewaarplicht = data verzamelen en opslaan
- computercriminaliteit III = heel nederland tappen, door de big data analyse halen en categoriseren
- medische privacy burgers opheffen = excuus achterdeurtje voor zorgverzekeraars gecreëerd om steeds meer data uit dossiers te vissen

Privacy gevoelige data die je als burger hebt afgestaan of legaal zijn gestolen ben je voorgoed kwijt!!!

Eigenlijk zou er een maatregel moeten komen die het zou moeten verbieden nieuwe wetgeving door te drukken 'vlak' voor de verkiezingen.
Redelijkheid is immers ver te zoeken.

De VVD wilde (begrijpelijk) graag van de 1e kamer af, de functie van deze kamer is dan ook mede door deze partij en de pvda behoorlijk uitgehold door vooraf garantiedeals op goedkeuring te willen sluiten af af te dwingen.
Maar wat hoop ik uit alle macht dat men daar de kop er wel bij houdt en alle drie deze wetten afkeurt, opdat als dit dol geworden land ooit weer tot rust komt zal inzien met welke dolle gekte men bezig was.

Als dit niet meer lukt is wat mij betreft dit land afgeschreven op privacy en rechtstatelijke ethiek, kan men het scharen in de categorie voormalig oostblok gerevitaliseerde stijl; "gebruiken we dezelfde middelen en methoden met de haardunne scheidslijn van zelfbepaald afglijdend fatsoen door een minimale meerderheid".

Bedenk dat een eenmaal ingevoerde wet alleen maar zal worden opgerekt maar nooit meer wordt ingetrokken.
Daar zijn (internationale) rechters voor nodig of misschien wel de breuklijn van een oorlog of een totale ramp om afstand te kunnen nemen van deze waanzin.
Waanzin omdat de diverse 'surveillance'wetten met de vraag om meer burgerdata niet op zichzelf staan maar tezamen een gigantische berg aan big data opleveren die alle Nederlandse burgers tot op het bot kunnen profileren.
En als het kan gaat het ook gebeuren.

Los van het privacy issue wat voldoende reden is om niet meer burgerdata te verzamelen is er nog steeds nergens bewezen en gegarandeerd dat het oplossen van criminaliteit en terrorisme ook daadwerkelijk met sprongen omhoog gaat.
Reken er maar niet op, het antwoord zal dan ook weer liggen in de vlucht vooruit : meer techniek en meer data nodig.
14-09-2016, 13:05 door Anoniem
Het privacy verpletterende rotsblok genaamd bewaarplicht staat er nog steeds. Hoewel een Europese rechter hier gehakt van maakte door te stellen dat een sleepnet als dit een buiten proportioneel middel is. En tegen de grondwet indruist. Nu heeft de Nederlandse overheid het overnieuw doorgedrukt. Alleen met andere randvoorwaarden. Knibbel knibbel hoor je dat? Weer een randje van onze rechten af.
Dit heeft niks te maken met 100% privacy. Dit heeft ermee te maken dat middelen, ingezet om criminelen te vangen, proportioneel moeten zijn! En een sleepnet voor de gehele bevolking is dat niet!
14-09-2016, 13:06 door Anoniem
Door MAC-user: Verder moet je niet vergeten dat 100% Privacy irreëel is.

Waarom is dat irreëel?
De overheid/politiek is niet bereid om aan de bevolking uit te leggen wat het bewezen nut is van de bewaarplicht.
Ze willen zelfs aftap-statistieken niet bekend maken.

Mijn standpunt is, 100% privacy, totdat er duidelijke bewijslast is dat de te nemen maatregelen proportioneel en nuttig zijn.
Het is de taak van de heren en dames politici om mij als burger te overtuigen. Daarvoor zullen ze met onderbouwing moeten komen. Tot nu toe ontbreekt die.

De heren politici hebben het altijd over de BV Nederland.
Als wij (Nederlanders) hier allemaal deel-eiegenaar van zijn, dan is het niet meer dan normaal dat we ook betrokken worden in de beslissingen. Daarvoor hebben we informatie nodig. Die informatie wordt door het huidige (en eerdere) bestuur niet gegeven.
Als de heren politici onder de aandeelhouders van de BV Nederland niet alle Nederlanders laten vallen, maar alleen een elitaire groep (bv zakenmensen, partijleden, etc.), dan wordt het tijd om de NV Nederland op te richten en de BV op te heffen.
14-09-2016, 14:49 door Anoniem
De succesvolle terrorist wordt geleerd om zich aan de wet te houden en niet op te vallen. Ook is het gebruikelijk dat ze bij aanslagen om het leven komen. M.a.w., de enige die uiteindelijk last heeft van deze verzamelhonger is de eigen burgerij. En ik heb al jaren het vermoeden dat dit ook exact de bedoeling is. Kennis=macht.
14-09-2016, 16:44 door Anoniem
Ach ik hoop dat die bewaarplicht wordt afgewezen,want deze is ook buiten proportioneel.
Je hebt er niks aan,zo wordt ook weer de privacy van de gewone burger aangetast.
14-09-2016, 18:24 door [Account Verwijderd]
[Verwijderd]
14-09-2016, 21:14 door Anoniem
Door MAC-user: Dit wetsvoorstel is een duidelijke verbetering, vooral als je dit vergelijkt met de vorige bewaarplicht. Er zijn nog wel een aantal punten waar ik mijn vraagtekens bij zet: het 1 jaar lang bewaren van je telefoniegegevens. Ik vind dit nogal lang en vraag mij af of dit ook niet gewoon naar 6 maanden kan worden teruggebracht.

Let wel: dit is voor elkaar gekregen omdat er verschillende personen en instanties de vorige bewaarplicht hebben aangevochten tot de allerhoogste rechtsinstantie van Europa. De nationale rechter kon niets anders doen dan zich neerleggen bij het Arrest van het Europese Hof. Als dat niet gebeurd was, dan hadden we een nog ergere situatie m.b.t. de privacy gehad. We zijn deze mensen en de organisaties veel dank verschuldigd!

De wijze les is dus: het aanvechten van privacy-schendingen heeft dus wel degelijk zin. Daarom moet je je eigen volksvertegenwoordiging aanspreken als er bepaalde wetsvoorstellen niet door de beugel kunnen. De ervaring leert dat een klein groepje die vasthoudend doorzet, wel degelijk de situatie kan veranderen.

Het is zonder meer een behoorlijke prestatie van de groepen die het aangevochten hebben, te meer daar het de nodige middelen en uithoudingsvermogen kost om helemaal tot en met het Europese Hof door te gaan. Niettemin is het resultaat toch bepaald beperkt, namelijk een set betrekkelijk cosmetische aanpassingen waarvan nog maar moet blijken wat de feitelijke waarde (en levensduur) in het huidige klimaat zal zijn. De term Pyrrhusoverwinning dringt zich wel enigszins op.

Het aanvechten van schendingen heeft zin, dat ben ik met je eens. Maar we moeten ons ook afvragen of we misschien altijd de meest kosten-effectieve doelen en middelen er op nahouden.

Wat betreft de doelen, richten wij ons op de kern van het probleem? Voor mijn gevoel is de kern niet zozeer de schendingen zelf, die zijn een symptoom. De kern is dat de Democratische Rechtsstaat in zijn huidige inrichting niet goed meer beantwoordt aan het doel waarvoor die is opgericht, namelijk het beschermen van de onvervreemdbare mensenrechten. Dat een vorm van Democratische Rechtsstaat als uitgangspunt moet dienen staat buiten kijf. Maar het heeft er alle schijn van dat de machtsbalans tussen burger en ambtenaar, tussen burger en overheid, danig verstoord is geraakt in het voordeel van de overheid. Als we het over een applicatie zouden hebben zou ik zeggen dat de requirements list en een deel van de High Level Architecture nog prima mee kunnen, maar vooral het Detailed Design nogal verouderd is en niet meer aan de requirements voldoet.

Wat de middelen betreft, zouden er niet andere middelen kunnen zijn die minder kosten en meer opleveren? Het overtuigen van zoveel mogelijk mensen in de publieke opinie, te beginnen met de twijfelaars. Het opsporen en aankaarten van de misstanden, bij voorkeur die waarbij onschuldigen hard getroffen worden. Misschien zelfs een tactische terugtocht, omdat, als mensen niet naar woorden willen luisteren, ondervinding door eigen ervaring de enige weg is om te leren.

Uiteindelijk zijn vrijheid en goed bestuur voor mijn gevoel onvermijdelijke uitkomsten. Een ander bestuur kan zich alleen handhaven door misstanden te begaan die mensen kwaad maken. Dat leidt onvermijdelijk tot een gevecht met een Hydra, sla een kop af en er groeien twee boze koppen terug.
15-09-2016, 08:57 door Anoniem
We hebben in Nederland geen constitutioneel hof, waardoor we voor dit soort zaken altijd terug moeten vallen op de EU. Alle landen om ons heen hebben wel een dergelijk hof en kunnen zaken dus laten toetsen aan de grondwet. Waarom wij in Nederland dit niet hebben is me een groot raadsel.
03-05-2017, 11:51 door Anoniem
Arrest Hof Justitie van de Europese Unie d.d. 21-12-22016: De lidstaten kunnen de aanbieders van elektronischecommunicatiediensten geen algemene verplichting tot bewaring van gegevens opleggen.
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_268813/nl/

In de Tweede Kamer op 2 februari 2017: reactie op verzoek commissie inzake bericht ‘Europees Hof maakt gehakt van volledige bewaarplicht’.
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20170202/brief_regering_reactie_op_verzoek/document3/f=/vkbfndp6gxzt.pdf
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.