image

Politie voldoet niet aan wet bij opslag van foto's in database

dinsdag 10 september 2019, 14:44 door Redactie, 13 reacties

De politie voldoet bij de opslag van foto's van verdachten, die 20 tot 80 jaar kunnen worden bewaard, niet volledig aan de wetgeving, zo heeft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid laten weten op Kamervragen van D66. Kamerlid Kees Verhoeven stelde vragen naar aanleiding van berichtgeving over een gezichtendatabase met 2,2 miljoen foto's van 1,3 miljoen mensen.

Het gaat om personen die worden verdacht van misdrijven waarop een straf van 4 jaar of meer op staat of van mensen waarbij er "twijfel" is over de identiteit. Via de database kan politie foto's van verdachten met eerder verzamelde foto's vergelijken. Dit gebeurt via het systeem Catch Strafrecht Verdachte en Veroordeelde. Verhoeven wilde van de minister weten hoe vaak de technologie door de politie is ingezet.

Grapperhaus meldt dat opsporingsdiensten vorig jaar ruim 1300 keer afbeeldingen ter vergelijking hebben aangeboden. Een deel van de foto's was ongeschikt doordat het gezicht niet goed in beeld was of dat het een onscherpe foto betrof. Uiteindelijk heeft het gebruik van Catch in ruim 8 procent van de zaken een herkenning opgeleverd die leidde tot een aanknopingspunt voor vervolgonderzoek.

Bewaartermijn

Verhoeven wilde ook van de minister weten op basis van welke wetten de foto's worden opgeslagen en of dit wel proportioneel is. De bevoegdheid om foto's van verdachten te nemen is vastgelegd in het Wetboek van Strafvordering. In het Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden is een bewaartermijn opgenomen voor foto's die in de Strafrechtsketendatabank (SKDB) zijn opgeslagen. De termijn varieert van 20 tot 80 jaar. De termijn voor het bewaren van politiegegevens is geregeld in de Wet politiegegevens.

Er zijn dus meerdere bewaartermijnen van toepassing op dezelfde foto. Dit leidt volgens Grapperhaus in de praktijk tot onduidelijkheid. "De onduidelijkheid over bewaartermijnen vind ik onwenselijk", aldus de minister. Grapperhaus stelt dat het op dit moment beter is om deze "onvolkomenheid in de naleving van de wet" te accepteren en genoegen te nemen met de maatregelen van de korpschef om de toegang tot de data te beperken. Om wel aan de wet te voldoen zou er een grove selectie moeten plaatsvinden waardoor er mogelijk ook gegevens vernietigd worden die kunnen bijdragen aan het oplossen van coldcasezaken.

De minister laat verder weten dat uit een eerdere evaluatie van de Wet politiegegevens en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens al bleek dat politie en justitie op onderdelen niet (kunnen) voldoen aan de wetgeving. "Eén van de toentertijd geconstateerde gebreken was dat gegevens in de digitale tijd niet altijd tijdig kunnen worden vernietigd", aldus Grapperhaus. De minister merkt op dat beide wetten zullen worden gemoderniseerd. Begin 2020 zal hier meer informatie over volgen.

Wat betreft de proportionaliteit van een bewaartermijn van 20 to 80 jaar antwoordt Grapperhaus dat er bij het bewaren van strafrechtelijke gegevens een balans moet zijn tussen het voordeel dat de opsporing en vervolging heeft van de opslag en het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Hierbij gelden de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit, aldus de minister, die tevens wijst naar deze memorie van toelichting bij het wetsvoorstel identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen.

Reacties (13)
10-09-2019, 15:49 door Hyper
Hm, de politie die zich niet aan de wet houdt. Daarvan kun je aangifte doen... bij de politie.
10-09-2019, 16:27 door Anoniem
Een euvel is dat de heer Grapperhaus niet alle betrokkenen op het netvlies heeft staan. Behalve verdachten en mensen die überhaupt niet in de database staan heb je ook ex-verdachten, mensen die bij vergissing in de database staan, mensen wiens gezicht (althans volgens het herkennings algorithme) niet te onderscheiden veel lijkt op, enzovoort enzovoort. De mogelijkheden zijn eindeloos. En de heer Grapperhaus heeft de weinig benijdenswaardige taak er te zijn voor alle groepen betrokkenen.

Ik ben ook cynisch over het volgende:

Wat betreft de proportionaliteit van een bewaartermijn van 20 to 80 jaar antwoordt Grapperhaus dat er bij het bewaren van strafrechtelijke gegevens een balans moet zijn tussen het voordeel dat de opsporing en vervolging heeft van de opslag en het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Een balans hangt ergens in het midden. Je offert dus een stukje voordeel op ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, en een stukje persoonlijke levenssfeer voor de voordelen. Vooral ook omkleed je je gegevensverwerking met waarborgen voor herstel, om verhaal te halen, aansprakelijkheid enzovoort. Dat hoeft niet altijd precies halverwege te zijn. Maar het woord balans in de mond nemen zonder ook maar één concrete maatregel voor de juistheid van de gegevens, manieren voor herstel van fouten om of verhaal te halen etc. Heeft de heer Grapperhaus ook maar het minste benul hoe hij overkomt?
10-09-2019, 16:51 door karma4
Je kunt het genoemde probleem als iets zien veroorzaakt door IT nerds met een technische verblinding.
Bewaartermijnen toegang en kwaliteit kunnen veranderen, dat moet in de geautomatiseerde oplossing wel ondersteund worden. Als die requirements in een ICT project niet meegenomen worden dan komt het er niet van.
10-09-2019, 18:08 door quikfit
''Foto's van 1,3 miljoen personen die worden verdacht van misdrijven waarop een straf van 4 jaar of meer op staat of van mensen waarbij er "twijfel" is over de identiteit''

Een straf van 4 jaar of meer is praktisch uitgesloten aangezien je daar in Nederland als crimineel zelden tot nooit word veroordeeld...blijft er over een falend beleid om illegalen uit te zetten!?(twijfel over de identiteit)
10-09-2019, 20:23 door Anoniem
Door quikfit: ''Foto's van 1,3 miljoen personen die worden verdacht van misdrijven waarop een straf van 4 jaar of meer op staat of van mensen waarbij er "twijfel" is over de identiteit''

Een straf van 4 jaar of meer is praktisch uitgesloten aangezien je daar in Nederland als crimineel zelden tot nooit word veroordeeld...blijft er over een falend beleid om illegalen uit te zetten!?(twijfel over de identiteit)

Het gaat op misdrijven waarop een maximale straf van 4 jaar of meer staat. Dat is echt bijna alles. Een fietsendiefstal is genoeg. Dat de daadwerkelijke straf doorgaans lager is maakt voor dit soort regels niet uit.
10-09-2019, 20:28 door Anoniem
De minister laat verder weten dat uit een eerdere evaluatie van de Wet politiegegevens en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens al bleek dat politie en justitie op onderdelen niet (kunnen) voldoen aan de wetgeving. "Eén van de toentertijd geconstateerde gebreken was dat gegevens in de digitale tijd niet altijd tijdig kunnen worden vernietigd", aldus Grapperhaus. De minister merkt op dat beide wetten zullen worden gemoderniseerd. Begin 2020 zal hier meer informatie over volgen.
De wet moderniseren is een eufemisme voor het aanpassen van de aan de praktijk. Men wil zich dus niet aan de regels houden. Dat is strikt genomen ook een manier om ervoor te zorgen dat je je aan de wet houdt, maar is uiteraard compleet onwenselijk.
10-09-2019, 21:56 door Anoniem
Omdat er in 92 procent van de gevallen geen (bruikbare) match valt te maken, is die termijn voor opslag opzichtig idioot.
Voordeel is wel dat de gemeentelijke afzetters de pot op kunnen met het 10 jaarlijks tegen forse kosten verlengen van rijbewijs en identiteitsbewijs. Een gemiddelde van 50 jaar bruikbaarheid van deze documenten is door de minister van justitie onderschreven.
Kortom het is (zoals vrijwel altijd) of de bewaartermijn is idioot of de 10 jaar verlengingseis is idioot. Kiezen maar luitjes. Spoiler alert: ik weet het antwoord al (heeft iets te maken met omzet/geld).
11-09-2019, 08:58 door Anoniem
Door karma4: Je kunt het genoemde probleem als iets zien veroorzaakt door IT nerds met een technische verblinding.
Bewaartermijnen toegang en kwaliteit kunnen veranderen, dat moet in de geautomatiseerde oplossing wel ondersteund worden. Als die requirements in een ICT project niet meegenomen worden dan komt het er niet van.

Je hebt een punt wat betreft de techniek. Echter in de antwoorden van de heer Grapperhaus is iets fundamentelers aan de hand. Zijn regels regels (waarbij opgemerkt dat uiteraard een zorgvuldige, breedgedragen manier kan bestaan om andere regels af te spreken), of heiligt het doel de middelen (waarbij je echter wel voortdurend het risico loopt dat groepen waar de op dat moment zittende minister de zin niet van inziet ze te erkennen/hun gerechtvaardigde belangen te behartigen worden ondergesneeuwd en tevens de bekende geruststelling: "Er zijn waarborgen afgesproken" danig aan kracht inboet (immers, wie zegt dat ook die waarborgen niet simpelweg worden genegeerd?). Uiteindelijk leiden de antwoorden naar een vertrouwenskwestie bij enkele groepen betrokkenen waarvan de heer Grapperhaus zich - naar ik vermoed - nauwelijks van het bestaan bewust is.
11-09-2019, 09:45 door Anoniem
holy shizzles, er zijn in nederland 1,3 miljoen mensen die wellicht in aanmerking komen voor een straf van 4 jaar of langer?

dat is 7% van de bevolking!

dat zou pas het echte nieuws moeten zijn zou je denken toch?
11-09-2019, 12:21 door Anoniem
Wat is in vredesnaam proportioneel om deze reden als proportionele rechtvaardiging te beschouwen??

Ik citeer:
........Justitiële gegevens en persoonsdossiers worden niet meer verwijderd uit de justitiële documentatie respectievelijk de documentatie persoonsdossiers nadat betrokkene de leeftijd van tachtig jaren heeft bereikt. De reden daarvan is dat in de praktijk is gebleken dat het aantal ouderen van tussen de tachtig en negentig jaar dat zich schuldig maakt aan strafbare feiten toeneemt. Uit gegevens die afkomstig zijn van het openbaar ministerie, blijkt dat jaarlijks ongeveer 230 mensen van tachtig jaar en ouder door de meervoudige kamer worden berecht, waarvan ongeveer 30 voor gewelds- en zedenmisdrijven. .........

Dit heft op dat als iemand een straf heeft uitgezeten dat ie dan altijd gebrandmerkt blijft en daarmee ook voor de rest van de tijd gebrandmerkt blijft. Ergo, dit gaat uiteindelijk ten koste van primair de strafduur. Dit zorgt verder voor verdere segregatie van de samenleving waar dat zeker niet noodzakelijkerwijs een vooruitgang is.

Hoezo is een toename van misdrijven onder een bepaalde leeftijd categorie echt substantieel op het totaal aantal misdrijven?
Of rekent deze minister zijn percentages uit over een selectie van zijn gespreks-onderwerp in plaats van percentages over totalen??? Doet ie dat laatste niet voor zijn primaire overwegingen voor toch geen lichtzinnig gemaakte keuzes dan past hij rekenkundige charlatan streken toe door met percentages GROTE indrukken te wekken.

Ook hier is een bewindspersoon NIET techniek neutraal bezig.
Het doel heiligt zijn middelen.
Maar ook zijn oplossing vergt gewoon inzetbare politie in geval dat er sprake is van nog weer een misdrijf.

Zijn oplossing proportioneel???
Dat is dus zo boterzacht als maar zijn kan als er sprake is van structurele onderbezetting over de hele linie bij de politie hetgeen juist de kans in de hand werkt dat die oudere misdrijf plegers niet afgeschrikt worden door een gebrek aan politie capaciteit en dus een gebrek aan waakzaamheid. Wat een ironie trouwens, de minister die zogenaamd waakzaam probeert te doen maar zijn eigen redenaties niet eens goed bewaakt op doel-middel cirkel redenaties.

Oftewel, hij moet
- niet enkel het middel en het brede doel en belang belichten,
- ook zijn verantwoording van "proportionaliteit" loskoppelen van zijn specifieke voorstelling van percentages
- maar EERST MEER politie mensen regelen eer hij überhaupt deze praktijk / wijziging van het recht in stand kan houden c.q. alsnog officieel kan doorvoeren!
12-09-2019, 07:00 door karma4
Door Anoniem:
dat is 7% van de bevolking!
dat zou pas het echte nieuws moeten zijn zou je denken toch?
Verdacht weinig. Voor serieuze knformatieveilighwid moet je uitgaan van dubbele cijfers. Die worden onderbouwd door ervaringen.
12-09-2019, 07:06 door karma4 - Bijgewerkt: 12-09-2019, 07:07
..
12-09-2019, 07:06 door karma4 - Bijgewerkt: 12-09-2019, 07:17
Door Anoniem:
Je hebt een punt wat betreft de techniek. Echter in de antwoorden van de heer Grapperhaus is iets fundamentelers aan de hand.
....
Uiteindelijk leiden de antwoorden naar een vertrouwenskwestie bij enkele groepen betrokkenen waarvan de heer Grapperhaus zich - naar ik vermoed - nauwelijks van het bestaan bewust is.
Ik wil best Grapperhaus afbranden als hij er naast zit. Zelfs ett volledige incompetentie of kwaadaardigheid zal hij er niet altijd maats zitten. Zo'n andere politicus als Verhoeven heeft ook een agenda en doel beperkingen etc.
Het blijft afwegen.

Ik wijs naar ICT in dit geval. Oprachtgever heeft duidelijk doel in gescheiden toegangen aparte bewaarte bewaartermijnen.
Aannemer ofwel ICT zegt het te kunnen leveren en krijgt de opdracht tot uitvoering en leveren. Vervolgens gaat die ICT andere dingen doen als wat de opdrachtgever bedoelde.
Het is dat bekende verhaal wat bij bestuurders leeft over ICT.

Het is dezelfde vraag naar automatisering van te archiveren gegevens bij administratieve verwerkingen. Daar is het archief als data warehouse en opvolging van gebruik microfiches nooit van de grond gekomen. Moet de business zelf maar uitzoeken en misschien heeft marketing nog wat machines en software. Dan kunnen die het goed zelf doen buiten de ICT organisatie.

Heb jij een tegenvoorbeeld waar het wel degelijk deel uitmaakt van het geheel dan gaarne wat referenties links.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.