image

De verkiezingsprogramma's doorgelicht: Deel 2 privacy

vrijdag 29 januari 2021, 12:09 door Redactie, 23 reacties
Laatst bijgewerkt: 14-02-2021, 12:08

Nog een aantal weken en dan gaat Nederland weer naar de stembus om een nieuwe Tweede Kamer te kiezen. In aanloop naar de verkiezingen op 17 maart zal Security.NL de verkiezingsprogramma's van alle partijen in de Tweede Kamer doorlichten. In een reeks van vier artikelen wordt gekeken naar cybersecurity, privacy, Big Tech en digitalisering.

Vandaag deel twee in deze reeks waar het onderwerp privacy in de partijprogramma's centraal staat. Het eerste deel, over cybersecurity, en het derde deel over Big Tech, staan inmiddels online. Het recht op privacy is zowel in de Nederlandse Grondwet als in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens opgenomen. De afgelopen jaren verschijnt het onderwerp ook steeds vaker op de politieke agenda. De meeste partijen besteden in hun partijprogramma's dan ook aandacht aan privacy. Het gaat vooral over de bescherming van persoonsgegevens en hoe bedrijven en overheid met de data van burgers mogen omgaan.

De onderstaande punten komen direct uit de partijprogramma's van de partijen in de Tweede Kamer. In bepaalde gevallen is er voor de duidelijkheid gekozen om punten samen te vatten.

Christen-Democratisch Appèl (CDA) (programma)

 • Ethische en juridische normen vastleggen voor het gebruik van informatietechnologie en persoonlijke data door bedrijven en overheden.
 • Voldoende ruimte houden om te voorkomen dat privacyregels noodzakelijke maatregelen om onze veiligheid en gezondheid te beschermen in de weg staan.
 • In Europees verband vastleggen dat mensen zelf eigenaar zijn en blijven van de eigen persoonsgegevens en persoonsgerelateerde data.
 • Richtlijnen voor de bescherming van medische gegevens. Patiënten zijn zelf de baas over hun eigen medische dossier en bepalen wanneer en met wie gegevens over hun gezondheid kunnen worden gedeeld.

ChristenUnie (programma)

 • Keurmerk voor veilige slimme algoritmes, die de privacy en digitale veiligheid respecteren en niet onbegrensd data hamsteren en combineren.
 • Privacy bij aanpak multiprobleemgezinnen moet gewaarborgd zijn, maar mag samenwerking tussen zorg-/hulpverleners niet belemmeren.
 • Nederland en Europa moeten opkomen voor menselijke waardigheid, solidariteit en de democratische rechtstaat in de wereld, en bijvoorbeeld heel concreet voor de privacy van burgers in een digitale revolutie die vooral wordt gedreven door niet-Europese techbedrijven.
 • Standaarden die binnen de EU gelden op het gebied van onder andere privacy moeten ook gelden voor producten die door de EU worden geïmporteerd. Het gaat hierbij zowel om product- als productiestandaarden.
 • Autoriteit Persoonsgegevens wordt omgevormd tot een sterke toezichthouder voor Digitale Veiligheid om beter toezicht op bedrijven en overheden te houden.
 • Beursgenoteerde bedrijven worden verplicht om van de bescherming van persoonsgegevens een topprioriteit te maken. Bestuurders worden persoonlijk aansprakelijk gesteld voor gebrekkige databescherming.
 • Beter wettelijk geborgd recht op een schone lei, zodat consumenten op een duidelijke plek een verzoek kunnen indienen om al hun data te laten verwijderen.
 • Voor digitale producten die zich specifiek op kinderen richten, worden extra strenge eisen gesteld om het verzamelen van data te beperken en bewaartermijnen te verkorten.
 • Strengere normen rond dataverwerking om kinderen tegen online reclame te beschermen.
 • Toepassing Big data en Artificial Intelligence in de zorg alleen wanneer de privacy van patiënten wordt geborgd en commercieel gebruik van data wordt uitgesloten.
 • Koppelen van bestanden voor fiscaal toezicht.
 • Aandragen van datasets met informatie over belastingontduiking wordt beloond.
 • Overheid moet datasets over belastingontduiking kunnen aankopen.

Democraten 66 (D66) (programma)

 • Privacy bij digitaal onderwijs moet goed verankerd zijn door bijvoorbeeld met opensource-software te werken.
 • Privacybescherming en democratische waarborgen bij bestrijding van terrorisme en extremisme.
 • Geen massasurveillance bij bestrijding van terrorisme en extremisme.
 • Digitale surveillancepraktijk moet altijd wettelijk in lijn zijn met grondrechten. Koppelen en analyseren van persoonsgegevens kan alleen als er een duidelijk en belangrijk doel aan ten grondslag ligt.
 • Uitwisseling patiëntgegevens tussen zorginstellingen op een veilige manier waarbij de de privacy van de patiënt is gewaarborgd.
 • Aan banden leggen van toegang van private partijen tot medische persoonsgegevens.
 • Versterken van de vaardigheden en slagkracht van toezichthouders op het gebied van onder andere persoonsbescherming.
 • Publicatie van compleet, openbaar, landelijk register van dataverzameling in de openbare ruimte. Daarin staat het doel, de aard en de omvang van deze dataverzameling vermeld en de verantwoordelijke verzamelende partij(en).
 • Evaluatie van databases met persoonsgegevens die de overheid heeft opgesteld, welke databases door welke overheidsorganisaties worden gekoppeld en op welke manier en met welk doeleinde er analyses worden uitgevoerd.
 • De Autoriteit Persoonsgevens wordt uitgebreid met een algoritmewaakhond, die het gebruik van algoritmes kan controleren op discriminatie of uitsluiting en dit kan terugdraaien.
 • Budget van de Autoriteit Persoonsgegevens moet flink omhoog om de AVG goed te kunnen handhaven.
 • Meer controle op dataverzameling door bedrijven en overheden, ook in de publieke ruimte.
 • Zolang er geen zicht is op concrete verbetering dat data in de Verenigde Staten tegen oneigenlijk gebruik door de inlichtingendiensten is beschermd, wil D66 de opslag en verwerking van data van Europese burgers in de VS na een redelijke overgangsperiode op termijn helemaal stoppen.
 • Gebruiken van dna-profielen uit publieke (commerciële) databanken vraagt om zeer strenge regels. Dna dat mensen om een bepaalde reden hebben afgestaan mag niet voor een ander doel worden benut.
 • Alle toepassingen van algoritmes die door databases met data van onschuldige mensen spitten moeten wettelijk worden begrensd zodat de Tweede Kamer controle kan behouden.
 • Verbod op het gebruik van camera’s met gezichtsherkenning zolang er geen wettelijk kader is.

Forum voor Democratie (FvD) (programma)

 • Verplichting tot privacy en security by design
 • Mensen de mogelijkheid geven om geen statisch ip-adres te nemen.
 • Beschermen van de mogelijkheid om met cash geld te betalen
 • Stoppen anti-MKB EU-wetgeving, zoals de General Data Protection Regulation 2018.
 • Strengere sancties van de Meldplicht Datalekken onder de WBP
 • Een Nederlandse variant maken van de GDPR 2018.
 • Dataverzameling vanuit de overheid beperken. Mogelijkheid voor burgers om data-dossier op te vragen.
 • Afschaffen nutteloze cookiewet en verplichte meldingen daaromtrent.

GroenLinks (programma)

 • Meer capaciteit bij de Autoriteit Persoonsgegevens om onze privacy te beschermen en illegale datahandel te bestrijden.
 • Europees verbod op de handel in persoonsgegevens
 • Datawetgeving op basis van opt-in in plaats van opt-out.
 • Automatische verzameling van biometrische gegevens in de openbare ruimte, bijvoorbeeld door gezichtsherkenning, wordt niet toegestaan.

Partij van de Arbeid (PvdA) (programma)

 • Banken beschikken uitsluitend over betaalgegevens voor het veilig en goed laten verlopen van het betalingsverkeer. Ze mogen deze betaalgegevens niet verkopen aan derden.
 • Dataverzameling die puur is bedoeld voor advertenties wordt gestopt.
 • Verbod op alle digitale gepersonaliseerde advertenties.
 • Aanpak van verkoop van persoonsdata.
 • Overheid stimuleert gebruik van privacy-respecterende software en hardware door privacy mee te laten wegen bij aanbestedingen en subsidieverstrekkingen.
 • Verbod op alle niet-lokale opslag van biometrische data in het onderwijs.
 • Dataverzameling op en over andere platforms wordt verboden.
 • De Autoriteit Persoonsgegevens krijgt voldoende financiering om onderzoek te doen, te handhaven en informatie te verstrekken aan individuen en mkb.
 • De Autoriteit Persoonsgegevens kan serieuze boetes uitdelen om overtredingen te bestraffen.
 • Overheid maakt het burgers gemakkelijker om aanspraak te maken op hun privacyrechten, zoals dataportabiliteit en herleidbaarheid.

Partij voor de Dieren (PvdD) (programma)

 • Zelflerende systemen, waarbij computers besluiten nemen over mensen, zonder menselijke inmenging, worden aan streng ethisch en privacy toezicht onderworpen.
 • Grote internetbedrijven worden gedwongen meer transparantie te geven over hun opslag en gebruik van data en de werking van algoritmes.
 • Begrenzen van de mogelijkheden waarvoor gebruikersdata gebruikt mag worden en verbieden van verkoop van data zonder expliciete toestemming.
 • Nederlandse data worden zoveel mogelijk opgeslagen in datacentra in Nederland, zodat deze niet vallen onder Amerikaanse of Chinese wetgeving.
 • Gegevens verzamelen mag alleen als daar nadrukkelijk toestemming voor is gegeven, waarbij op een korte, makkelijk leesbare manier aan de gebruiker wordt uitgelegd waar deze voor worden gebruikt. Weigeren is altijd een optie.
 • Studenten mogen het installeren van surveillancesoftware (proctoringsoftware) op hun computer voor het maken van tentamens weigeren.
 • Meekijksoftware voor thuiswerkende werknemers wordt verboden.
 • Derden kunnen niet zonder expliciete toestemming in bankrekeningen kijken.
 • Het onderdeel 'toegang van derden tot de betaalrekeningen' van de nieuwe richtlijn betaaldiensten (PSD2) wordt afgeschaft.
 • Inzet van cameratoezicht mag alleen tijdelijk, in een door de rechter aangewezen risicogebied.
 • Verbod op camera’s met gezichtsherkenning in de openbare ruimte, winkels en horeca.
 • De overheid gaat structureel investeren in softwareprojecten om de digitale infrastructuur beter te beveiligen.
 • De Autoriteit Persoonsgegevens wordt uitgebreid om de naleving van de AVG te controleren.
 • Afschaffen of aanpassen van systemen die privacy niet kunnen waarborgen, zoals de landelijke elektronische patiëntendossiers.
 • Medische dossiers worden niet opengesteld zonder expliciete toestemming.
 • Burgers krijgen meer zicht op de gegevens die over hen zijn opgeslagen en betere mogelijkheden zich uit datasystemen te laten verwijderen.
 • Al het beleid op het gebied van aftappen, verzamelen en opslaan van gegevens van burgers wordt scherp herzien in het belang van de privacy.
 • De voorgestelde ‘Super SyRi’ wet (WGS) waarbij de overheid massaal gegevens verzamelt, koppelt en analyseert wordt niet ingevoerd.
 • Terughoudend omgaan met data-experimenten in de publieke ruimte.
 • Toegang tot contant geld wordt gewaarborgd. Er wordt gezorgd dat de snelheid van verdwijning van contant geld uit de omloop vertraagd wordt en het percentage van contant geld dat in omloop is mag niet onder een bepaald minimum komen.

Partij voor de Vrijheid (PVV) (programma)

 • Identiteit van elke veroordeelde zeden- of geweldsdelinquent – met foto en naam – via gemeentelijke digitale schandpalen openbaar maken.

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) (programma)

 • Patiënten krijgen online toegang tot hun medisch dossier, mits de veiligheid en de privacy goed gewaarborgd zijn.
 • De overheid faciliteert een goede landelijke voorziening voor het uitwisselen van patiëntgegevens.
 • Privacywetgeving mag de hulp aan suïcidale personen niet in de weg staan.
 • Inbreuken op privay zijn alleen gerechtvaardigd als dit in het belang is van de veiligheid van personen of de staat in noodsituaties.
 • De privacywetgeving is doorgeslagen wanneer ook kleine bedrijven, scholen en andere organisaties opgezadeld worden met heel veel administratieve rompslomp. Nederland dient de mogelijkheden voor afwijking van de Europese regels ten behoeve van kleinere instellingen zoveel mogelijk te benutten. Het zou goed zijn als de regelgeving op dit punt evenwichtiger wordt.
 • Bij de uitwerking van privacyregelgeving moet er meer ruimte komen voor kerken om gegevens uit te wisselen ten behoeve van hulp of bezoek aan eenzame of oudere mensen.
 • Mensen moeten zich veel meer bewust worden van de gevaren van het publiceren en opslaan van persoonsgegevens. Aandacht hiervoor in opvoeding en onderwijs (mediawijsheid) verdient ondersteuning.
 • Voor terreurbestrijding kan het nodig zijn om incidenteel inbreuk te maken op de privacy. In dat geval gaat de nationale veiligheid en die van burgers voor.
 • De overheid moet er nauwgezet op toezien dat de privacy van burgers wordt gewaarborgd en persoonlijke gegevens alleen worden bewaard zolang dat nodig is.
 • De beveiliging van systemen voor het beheer van persoonsgegevens dient onafhankelijk en kritisch getoetst te worden.
 • Burgers moeten zelf kunnen bekijken welke persoonlijke gegevens de overheid of overheidsinstanties hebben geregistreerd.
 • Het maken van filmpjes over optreden door politie en hulpverleners om ze openbaar te maken moet worden tegengegaan. Ook deze mensen hebben recht op hun privacy.
 • EU-breed de bescherming van de privacy en veiligheid van burgers tegen data-slurpende bedrijven coordineren.
 • Algemene verordening gegevensbescherming hindert aanpak van mensenhandel. Dat moet snel veranderen om het geringe aantal zaken dat wordt opgelost te verhogen.

Socialistische Partij (SP) (programma)

 • Persoonlijke data, waarmee mensen voor diensten betalen, krijgt dezelfde bescherming als wanneer consumenten voor diensten betalen met geld.
 • Om de privacy en de veiligheid van mensen beter te beschermen is het nodig dat de grote techbedrijven worden opgesplitst.
 • Betaalgegevens van klanten mogen niet commercieel worden gebruikt.
 • Contant geld moet blijven bestaan.

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) (programma)

 • Persoonlijke data van Europeanen wordt verplicht in Europa opgeslagen, zodat Europese privacywetgeving van toepassing blijft.
 • Het wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling is een eerste stap, waarna we dit willen uitbreiden naar uitwisseling tussen alle organisaties en tussen zorgverlener en patiënt.
 • In de strijd tegen ondermijnende criminaliteit moeten wettelijke bevoegdheden van de politie en het Openbaar Ministerie worden uitgebreid. Het bestrijden van drugscriminelen staat voorop, niet privacyregels.
 • Financiële instellingen krijgen de mogelijkheid om bankgegevens onderling te delen. Privacybezwaren mogen hier niet in de weg staan.
 • Een uitzondering op privacywetgeving zodat het mogelijk wordt om zwarte lijsten van fraudeurs op te stellen en gegevens binnen overheidsorganisaties, en tussen overheden en private partijen, te delen.
 • Regelgeving die 'data' tot persoonlijk eigendom maakt. Dat betekent dat Big Tech-bedrijven moeten betalen voor het gebruik van persoonlijke data.
 • De data van kinderen worden op voorhand beter beschermd en kindermarketing wordt tegengegaan.
 • Meer gebruik van data door zorgverzekeraars om een ziekteverloop beter te voorspellen en daarmee beter in te zetten op preventie. Het delen van deze data door verzekerden stimuleren we door bijvoorbeeld het gratis aanbieden van wearables. Het gebruik van persoonlijke data mag alleen met toestemming.
 • Toegang tot (geanonimiseerde) medische data voor onderzoekers om de effectiviteit van behandelmethoden te evalueren. De verantwoordelijkheid over deze gegevens en het gebruik ervan komt te liggen bij de umc’s en bijbehorende universiteiten.
 • Extra cameratoezicht in probleemwijken.
 • Vergroten van de sociale veiligheid in het OV door bijvoorbeeld meer camerabewaking.

50Plus (programma)

 • In het verkiezingsprogramma van 50Plus wordt niet over privacy gesproken.

DENK (programma)

 • In het verkiezingsprogramma van DENK wordt er niet over privacy gesproken.

Conclusie

Als het om het onderwerp privacy gaat hebben de partijen in de Tweede Kamer over het algemeen meer plannen dan bij het onderwerp cybersecurity. Er wordt met name gepleit om gegevens van burgers beter te beschermen. Ook het kunnen blijven betalen met contant geld wordt door meerdere partijen genoemd, wat ook geldt voor de opslag van gegevens binnen de Europese Unie.

Een ander voorstel dat in meerdere partijprogramma's terugkomt is het versterken van de Autoriteit Persoonsgegevens zodat het de AVG kan handhaven. Verschillende voorstellen vallen echter op. Zoals de FvD die mensen de mogelijkheid wil geven om geen statisch ip-adres te nemen, de digitale schandpaal van de PVV, het verbod van de PvdA op alle digitale gepersonaliseerde advertenties en het persoonlijk aansprakelijk stellen van bestuurders voor datalekken door de ChristenUnie.

Privacy is echter niet alleen een taak van de overheid. Zo vindt de SGP dat mensen zich veel meer bewust moeten worden van de gevaren van het publiceren en opslaan van persoonsgegevens. Aandacht hiervoor in opvoeding en onderwijs moet volgens de partij worden ondersteund.

Reacties (23)
29-01-2021, 12:16 door Anoniem
Dank voor het overzicht. Het is direct duidelijk welke partijen het in elk geval slecht voor hebben met privacy. PVV en VVD voorop.
29-01-2021, 12:46 door Anoniem
De VVD ging op zijn bek met zwarte lijsten... en het staat weer gewoon in hun programma. Hoe groot en hard moet die plank wel zijn die zij voor hun kop hebben.

TheYOSH
29-01-2021, 13:12 door abj61
Programma's stellen geen zak voor, zijn net wasmiddel reclames "nu nog schoner" Enige wat echt telt is wat een partij de afgelopen jaren heeft gedaan en gestemd
29-01-2021, 14:09 door Anoniem
Je moet niet kijken naar verkiezingsprogramma's als je gaat stemmen. Kijk naar wat partijen de afgelopen vier jaar hebben gedaan en beoordeel ze daarop.
29-01-2021, 23:56 door Anoniem
De regerende partijen in iedrrgeval bijzonder weinig.


Door Anoniem: Je moet niet kijken naar verkiezingsprogramma's als je gaat stemmen. Kijk naar wat partijen de afgelopen vier jaar hebben gedaan en beoordeel ze daarop.
30-01-2021, 13:19 door Anoniem
Door Anoniem: Je moet niet kijken naar verkiezingsprogramma's als je gaat stemmen. Kijk naar wat partijen de afgelopen vier jaar hebben gedaan en beoordeel ze daarop.

En een handige site waar alle moties staan (en die je met je eigen stemgedrag kunt vergelijken):
https://www.partijgedrag.nl/moties.php
30-01-2021, 13:19 door Anoniem
Kunnen we ze niet gewoon democratisch allemaal wegstemmen i.h.k.v. Kijk naar wat ze de afgelopen 4 jaar hebben gedaan.
Wat zijn nou echt goede zaken die zijn gedaan voor puur NL? Er is altijd wel een dubbele agenda in het spel.
31-01-2021, 09:02 door Anoniem
PVV is beetje grof, wat als persoon in kwestie onschuldig blijkt te zijn? Dan kunnen we die nog een schadevergoeding betalen met ons belastingsgeld.

"Identiteit van elke veroordeelde zeden- of geweldsdelinquent – met foto en naam – via gemeentelijke digitale schandpalen openbaar maken."
31-01-2021, 09:51 door Anoniem
"Schoenmaker , blijf bij je leest"
is wat mij als samenvattende reactie te binnen schiet.

Natuurlijk moeten ze een mening hebben hierover om de stemmers te lokken, maar:
- zo ambitieus dat hetgeen wat ze aankondigen niet haalbaar is of terug te draaien,
- zo dictoriaal of vol function creep dat ze zelf niet inzien (missen de expertise),
- etc, etc

Natuurlijk zijn ze afhankelijk van experts / spindokters om het "juiste" te communiceren en daar maken 'zij' ,als politici, dan de uiteindelijke (alsnog amateuristische) keuze in wat ze dan in hun programma plaatsen.

Zou je je door èèn van hen laten opereren met een oortje in, waardoor ze zich laten informeren (door een echte chirurg) wat ze moeten doen...., ik dacht 't niet,
maar we zijn dus wel afhankelijk betreffende landsbestuur door deze over-ambitieuse 'mensen' (lees 'po-li-ti-ci')
en vind dat net zo eng, dat op zo'n manier, door amateuristische, niet het volledige-plaatje-ziende, geïnformeerd door zo-genaamde experts, danwel lobbyisten beslissingen worden "gemaakt".
... waarbij politieke spelletjes ook nog 's zwaarder wegen en daarmee de prioriteiten niet helemaal in de juiste orde staan.

"Leve de Democratie " [s]Jeeeeeheeee![/s]
of word 't is tijd dat er werkelijke experts daar zitten en politieke spelletjes niet "nummero 1" worden gespeeld , een soort van technocratie?
Of is dat een utopie!?
31-01-2021, 23:37 door Anoniem
Mis de piraten partij in het lijstje
01-02-2021, 10:33 door Anoniem
Dank U voor deze nuttige bijdrage. W.b.t volgende week, krijgen we dan ook inzicht in de lobby praktijken van de Big Tech in onze Nederlandse politiek?
01-02-2021, 11:20 door lideke
Interessant om de verzamelde gegevens per onderwerp te kunnen lezen. Dank.
01-02-2021, 11:22 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Je moet niet kijken naar verkiezingsprogramma's als je gaat stemmen. Kijk naar wat partijen de afgelopen vier jaar hebben gedaan en beoordeel ze daarop.

En een handige site waar alle moties staan (en die je met je eigen stemgedrag kunt vergelijken):
https://www.partijgedrag.nl/moties.php

Nog een site die je daarbij kan helpen: https://www.bgtk.nl/
01-02-2021, 12:03 door Anoniem
Ik mis Splinterpolitiek.nl in het lijstje
01-02-2021, 15:35 door Anoniem
Door Anoniem: De VVD ging op zijn bek met zwarte lijsten... en het staat weer gewoon in hun programma. Hoe groot en hard moet die plank wel zijn die zij voor hun kop hebben.

TheYOSH

En toch staan ze volgens de MSM bovenaan in de peilingen. Betekent dat de mensen die de peilingen ingevuld hebben ook een flink bord voor de kop hebben.
01-02-2021, 15:45 door Anoniem
Door Anoniem: Ik mis Splinterpolitiek.nl in het lijstje

Ik mis de BoerBurgerBeweging. Er zijn ruim 80 politieke partijen en het lijstje geeft er maar 13. Waarvan akte.
02-02-2021, 14:07 door Xenomatrix
Ik dacht, dat alle evenementen verboden waren ? Waarom gaat dit 'evenement' dan wel door ?
Dit is een volledig fout signaal naar de samenleving, en een klap in het gezicht van de evenementenbranche.
02-02-2021, 14:32 door Anoniem
Door Anoniem: Mis de piraten partij in het lijstje
Inderdaad die mis ik ook in het lijstje.

Wordt in deze serie nu alleen naar de gevestigde partijen gekeken ipv ECHT subjectief en ook de nieuw te kiezen partijen mee te nemen.
02-02-2021, 15:38 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Ik mis Splinterpolitiek.nl in het lijstje

Ik mis de BoerBurgerBeweging. Er zijn ruim 80 politieke partijen en het lijstje geeft er maar 13. Waarvan akte.

80 is wel erg veel, waarvan een heel aantal niet op het stembiljet zullen komen. Een update van dit artikel met alle partijen die er straks wel op staan zou echter wel mooi zijn.
02-02-2021, 16:56 door linuxpro
Door Anoniem: Mis de piraten partij in het lijstje

Ja, die mis ik ook. Als je dan toch iets over privacy wilt roepen neem dan de piratenpartij mee...
10-03-2021, 16:32 door Anoniem
Staat de Piratenpartij er niet tussen omdat het al overduidelijk geacht wordt dat zij het beste privacy beleid hadden?
Bij deze een linkje naar hun privacy standpunten: https://wiki.piratenpartij.nl/tk2021:partijprogramma:kernpunten#burgerrechten
14-03-2021, 04:15 door LittleBit
Juist voor de lezers hier verdient de Piratenpartij toch wel een plaatsje.
16-03-2021, 16:45 door Anoniem
Fappant
FvD: Dataverzameling vanuit de overheid beperken. Mogelijkheid voor burgers om data-dossier op te vragen.

Stemmen ze VOOR de wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden (WGS) = Super SyRi, erg eng

Zelfde telt voor PVV, die heeft het dus helemaal niet zo goed op met de "doodnormale" "nederlandse" burger.
Tevens voor gestemd: VVD (what's new) CDA, Christenunie, SGP, PvdA, 50plus. (die taatse2 partijen trokken hun steun echter in na de toeslagenaffaire, maar ja was al te laat, hoe dom kun je zijn?

Er werd mij jaren geleden al op gewezen dat als je je privacy hoog in het vaandel hebt staan je nog het best af bent bij de Partij voor de Dieren
(van de 2de kamer partijen dan)
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.