image

Toezichthouder kritisch over plan kabinet om bulkdata AIVD langer te bewaren

maandag 16 januari 2023, 14:14 door Redactie, 9 reacties

Het kabinet wil dat inlichtingendiensten AIVD en MIVD de bulkdatasets die ze verzamelen langer kunnen bewaren dan nu het geval is, maar de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) is op meerdere punten kritisch en pleit voor aanpassingen aan het plan. Dat blijkt uit een reactie van de toezichthouder op de nota van wijziging bij het wetsvoorstel Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma.

De AIVD en MIVD hebben bulkbevoegdheden waardoor ze grote hoeveelheden gegevens kunnen verzamelen van miljoenen mensen, waarvan het overgrote deel gaat over mensen waar de diensten geen onderzoek naar doen of zullen gaan doen. Dat doen de inlichtingendiensten naar eigen zeggen om een klein deel binnen te kunnen halen dat wél relevant is voor een onderzoek. Vervolgens moeten alle gegevens die niet relevant zijn zo snel mogelijk worden vernietigd. De bulkdatasets mogen op dit moment maximaal anderhalf jaar worden bewaard.

Eerder dit jaar oordeelde de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) na een klacht van burgerrechtenbeweging Bits of Freedom dat de AIVD en MIVD vijf bulkdatasets moesten vernietigen, wat inmiddels ook is gedaan. De diensten bleken de bulkdatasets namelijk langer dan anderhalf jaar te bewaren. Waar Bits of Freedom stelde dat de beslissing van de CTIVD laat zien dat de geheime diensten zich niet laten begrenzen door regelgeving, stelt het kabinet dat de beslissing bevestigt dat de huidige wetgeving tekort schiet voor de omgang met bulkdatasets.

Vorige maand werd een wetsvoorstel dat de AIVD en MIVD meer bevoegdheden geeft voor onderzoek naar landen met een offensief cyberprogramma naar de Tweede Kamer gestuurd. Het kabinet besloot eind december door middel van een nota van wijziging het wetsvoorstel op twee punten te wijzigen. Zo komt er een voorafgaande bindende toets op een toestemming voor de real-time verzameling van verkeers- en locatiegegevens.

Daarnaast mogen de inlichtingendiensten, na toestemming van de CTIVD, bulkdatasets langer bewaren. In de toestemmingsaanvraag om een bulkdataset langer te bewaren moet onderbouwd worden waarom de bulkdataset nog steeds van belang is voor de onderzoeken van de diensten. De TIB, die toeziet op de inzet van speciale bevoegdheden door de inlichtingendiensten, heeft op meerdere punten kritiek.

Relevantie

Het TIB stelt dat bulkdatasets voor het merendeel gegevens bevatten van personen of organisaties die niet in aandacht van de geheime diensten staan en daar ook nooit zullen staan. "Door een voortdurende opslag van gegevens van deze personen of organisaties wordt hun privacy blijvend geschonden", aldus de toezichthouder. Het is dan ook belangrijk om snel te beoordelen of verzamelde bulkdatasets relevant zijn.

De nota van het kabinet laat de eis om bulkdatasets zo snel mogelijk te beoordelen echter vallen. De TIB vreest dat dit in de praktijk zal betekenen dat de beoordeling van de relevantie van bulkdatasets in de praktijk helemaal niet meer zal plaatsvinden. "Gelet op het belang van het zo klein mogelijk houden van de inbreuk die wordt gemaakt op de privacy van personen of organisaties die niet in onderzoek zijn acht de TIB het aangewezen dat het vereiste van een zo spoedig mogelijke relevantiebeoordeling wordt gehandhaafd", aldus de toezichthouder.

Bewaartermijn

Een ander punt dat de TIB graag veranderd ziet is de mogelijkheid om de termijn voor de beoordeling van bulkdatasets op relevantie te verlengen. Er is geen maximum gesteld op deze mogelijkheid. De TIB is bang dat bulkdatasets waarschijnlijk jarenlang zullen worden bewaard door de diensten. "De voortdurende bewaring maakt een inbreuk op de privacy van personen of organisaties die niet in onderzoek zijn", laat de toezichthouder in de reactie weten.

Eerder had de Raad van State opgemerkt dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een onbegrensde termijn voor bewaring van bulkdata waarschijnlijk niet zal accepteren. De Raad van State heeft hier nadrukkelijk in zijn advies op gewezen en in overweging gegeven hier nader op in te gaan. In de toelichting bij de nota van wijziging is echter geen expliciete aandacht besteed aan de opmerkingen van de Raad van State.

Er wordt slechts verwezen naar de eerder gegeven overwegingen met betrekking tot grondrechtelijke en mensenrechtelijke aspecten en wordt er gesteld dat deze overwegingen “onverkort van toepassing zijn”. Volgens de TIB is gelet op het expliciete advies van de Raad van State daarover dat niet zonder meer begrijpelijk. "Zeker als geconstateerd moet worden dat in deze toelichting geen expliciete aandacht is geschonken aan een langere, niet gemaximeerde bewaartermijn."

Overgangsrecht

Een ander kritiekpunt betreft de overgangsregeling in de nota van het kabinet. Op het moment dat de wet in werking treedt mag de minister ook voor bulkdatasets die eerder zijn verkregen, en eigenlijk op grond van de inlichtingenwet Wiv 2017 nog moeten worden beoordeeld, toestemming geven voor verlenging van de beoordelingstermijn. Dit heeft betrekking op alle bulkdatasets die op het moment van inwerkingtreding van deze wet maximaal anderhalf jaar eerder zijn verkregen.

De TIB vindt dat slechts in bijzondere, zwaarwegende omstandigheden sprake kan zijn van een verlenging voor gegevens die eerder zijn verkregen en waarvoor de diensten anderhalf jaar de tijd hebben gehad deze te beoordelen. "Een andere uitleg van artikel 27 Wiv 2017 – die er op neerkomt dat telkens opnieuw dezelfde gegevens kunnen worden verworven na vernietigen van de eerder verworven gegevens – beschouwt de TIB als omzeiling van een waarborg en daarmee als U-bochtconstructie", aldus de toezichthouder.

Via Internetconsultatie.nl kan er tot en met vandaag 16 januari op de nota worden gereageerd. Daarna worden de reacties verwerkt en de nota van wijziging voor advies aan de Raad van State aangeboden. De AIVD verwacht dat de wijziging op het wetsvoorstel in het tweede kwartaal bij de Tweede Kamer kan worden ingediend.

Reacties (9)
16-01-2023, 14:34 door Anoniem
Hoe zei men dat ook alweer?
De gezondheid van een democratie is af te lezen aan de transparantie van haar veiligheidsdiensten?
De democratie is in Nederland dus gestorven...

-W
16-01-2023, 14:37 door Anoniem
Waarom zou je nog reageren op dit soort zaken via Internetconsultatie.nl? De overheid vertrouwt zijn eigen burgers niet en gaat gewoon door met het bulk onderscheppen van data. En negeert alle adviesen...

Want nu kun je gewoon elke keer zeggen: 'dataset is belangrijk, mag niet verwijderd worden'. En dan wordt data nooit meer verwijderd. Hier hoort toch een max periode, van zeg 10 jaar op staan (is nog veel). Na 10 jaar moet de data weg, ongeacht wel of niet gebruikt. Of dat er maximaal 3 keer verlengt kan worden. Maar nee hoor.... juist hier laten ze de boel juist zo staan, dat oneindig opslaan en verzamelen van data legaal wordt.

TheYOSH
16-01-2023, 16:43 door spatieman
wie zegt ons dat ze niet al archieven vol hebben met data van de afgelopen 20 jaar.
16-01-2023, 19:09 door Anoniem
Wat men zegt en vervolgens doet, zijn ook twee heel verschillende dingen.

Zo verliezen we onze open maatschappij.

We gaan nog maar een richting op, die van een volledig gecontroleerde surveillance-maatschappij.

Jammer, maar nu nog slechts een constatering.
16-01-2023, 23:39 door Anoniem
Als hier het parlement ook bestormd dreigt te worden, of influencers met buitenlandse steun in dat zelfde parlement aan de poten van de staat zagen. Dan zal het mij eigenlijk worst wezen hoe lang ze van alles bewaard hadden mogen hebben. Zolang ze alles maar netjes voor zichzelf houden. En gebruiken waar het nodig is. Nood breekt wetten. Dus altijd handig dat je in geval van nood in elk geval toch nog wat hebt.
17-01-2023, 09:24 door Anoniem
Laat de AIVD maar eens bewijzen dat ze het geld wat wij ze geven überhaupt goed besteden. Dit soort plannen lees ik altijd als "geef ons meer geld" en natuurlijk kan er nooit gezegd worden of het effectief is, want hoeveel balpennen er op het hoofdkantoor in Zoetermeer zijn is geheim ten behoeve van de "operationele veiligheid".

Geheime diensten zijn zeker nuttig, maar het zijn ook rupsjes-nooit-genoeg, die weigeren ook maar de kleinste hoeveelheid van transparantie te geven over waar die centen nou heengaan.
17-01-2023, 14:40 door Anoniem
Door Anoniem: Als hier het parlement ook bestormd dreigt te worden, of influencers met buitenlandse steun in dat zelfde parlement aan de poten van de staat zagen. Dan zal het mij eigenlijk worst wezen hoe lang ze van alles bewaard hadden mogen hebben. Zolang ze alles maar netjes voor zichzelf houden. En gebruiken waar het nodig is. Nood breekt wetten. Dus altijd handig dat je in geval van nood in elk geval toch nog wat hebt.

Misschien moeten ze eens voor de burgers gaan regeren dan hoeven zo ook niet zo bang te zijn voor van alles.
"Nood breekt wetten", ean ik ook zeggen als ik met 200 k/m uur rijd omdat ik te laat ben voor een belangrijke afspraak, kom ik alleen niet mee weg.

Waarom hebben we dan wetten. Je kan in een wet prima aangeven in welke omstandigheden deze niet van toepassing is Verder geef je dan eigenlijk al aan dat ze illegale dingen doen waar vervolgens nooit iemand voor bestraft zal worden.
17-01-2023, 14:45 door Anoniem
Door Anoniem: Laat de AIVD maar eens bewijzen dat ze het geld wat wij ze geven überhaupt goed besteden. Dit soort plannen lees ik altijd als "geef ons meer geld" en natuurlijk kan er nooit gezegd worden of het effectief is, want hoeveel balpennen er op het hoofdkantoor in Zoetermeer zijn is geheim ten behoeve van de "operationele veiligheid".

Geheime diensten zijn zeker nuttig, maar het zijn ook rupsjes-nooit-genoeg, die weigeren ook maar de kleinste hoeveelheid van transparantie te geven over waar die centen nou heengaan.

Nou dat kunnen ze niet, het geld klotst tegen de muren en het intresseert ze niet waar het aan uitgegeven wordt:

https://www.agconnect.nl/artikel/aivd-heeft-it-assetmanagement-niet-op-orde

Klassiek recherchewerk was nodig om de diefstal van enkele tientallen computers en beeldschermen door een werknemer van de AIVD aan het licht te brengen. De AIVD had ze niet gemist.

https://www.rekenkamer.nl/actueel/nieuws/2021/04/22/operationele-slagkracht-aivd-en-mivd-onder-druk
Ook kregen de twee diensten te weinig budget om de Wiv 2017 te implementeren. Het extra geld dat de diensten wel kregen, werd door het late moment in het jaar waarop dit ter beschikking kwam aan andere doeleinden besteed.
28-03-2023, 12:04 door Anoniem
Nadat het wetsvoorstel "Tij­de­lij­ke wet on­der­zoe­ken AIVD en MIVD naar lan­den met een of­fen­sief cy­ber­pro­gram­ma" naar de Tweede Kamer was gestuurd kwam het kabinet met een "nota van wijziging". Zo komt er een voorafgaande bindende toets op een toestemming voor de real-time verzameling van verkeers- en locatiegegevens. Daarnaast mogen de inlichtingendiensten, na toestemming van de CTIVD, bulkdatasets langer bewaren.

Bits of Freedom uit zorgen over Tijdelijke wet cyberoperaties AIVD en MIVD
dinsdag 28 maart 2023, 11:32 door Redactie

https://www.security.nl/posting/790926/BoF+uit+zorgen+over+Tijdelijke+wet+cyberoperaties+AIVD+en+MIVD
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.